Overhead en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Huisvesting

Momenteel wordt een bouwkundige inspectie uitgevoerd voor het gemeentehuis en de gemeentewerf.
De uitkomsten van deze inspecties verwerken wij financieel in de begroting 2021.

Mutaties overhead

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota
Overzicht Overhead 2020
Lasten
Taakveld
Overhead*
Lagere personele kosten OWO B&R 50.000
Wegwerken achterstanden DIV ** -150.000
Privacywetgeving (Privacy officer) -16.000
Totaal lasten -116.000
Baten
Taakveld
Overhead*
Wegwerken achterstanden DIV, terug van OWO 100.000
Totaal baten 100.000
Totaal Overzicht Overhead -16.000
* De kosten die wij maken voor OWO onderdelen leiden ook weer tot een inkomst als gevolg van de vergoeding die wij van onze college-gemeenten ontvangen.

Toelichting mutaties overhead

OWO team B&R (Beheer & Registratie)
In 2019 is melding gemaakt van een mogelijke besparing op de personele lasten van het team backoffice Sociaal domein (gevestigd in Ooststellingwerf). De werkzaamheden gebeuren efficiënter, mede door digitalisering. Hierdoor is het mogelijk om formatie in te leveren per 1 januari 2020, een besparing van € 150.000. De huidige vacature ruimte zal niet ingevuld worden. Onze bijdrage aan Ooststellingwerf kan daardoor met € 50.000 worden verlaagd.

OWO team BV (Bedrijfsvoering)
Voor 2020 zijn er extra werkzaamheden voor het team OWO-DIV. De opgave van de digitale transitie, het wegwerken van archiefachterstanden en het uitvoeren van kwaliteitscontroles op de oude Document Management Systemen (DMS’en) en de nieuwe zaaksystemen en DMS’en wordt voor de maanden januari tot en met september mogelijk gemaakt door de inhuur van extra personeel. Hiermee zijn de werkzaamheden nog niet klaar. Ook voor de maanden oktober tot en met december 2020 is inhuur noodzakelijk en de kosten hiervoor bedragen € 150.000. Hiervan wordt 2/3 betaald door Ooststellingwerf en Opsterland.

Privacywetgeving
Wij hebben besloten de wettelijk verplichte functie Privacy Officer vanaf 2021 structureel op te nemen in de personeelsstaat en dus in de raming van de personele kosten. Over de periode 1 augustus t/m 31 december 2020 zijn de personele kosten als incidentele post opgenomen in deze Voorjaarsnota. Het overleg in OWO-verband over de samenwerking op dit terrein loopt nog. De inzet van onze gemeente is om de privacy functies in OWO-verband te organiseren. Optioneel is om de functies en taken Interne Controle daar ook bij te betrekken.