Voorwoord

Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad van Weststellingwerf,

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2020 aan. Deze Voorjaarsnota is anders dan anders en uiteraard heeft dit te maken met de uitbraak van het Corona-virus. Sinds de uitbraak zijn er landelijk en lokaal op tal van vlakken, zoals medisch, economisch en sociaal-maatschappelijk grote onzekerheden. Het is lastig om in deze tijden betrouwbare voorspellingen te doen. Zo ook voor de (financiële) toekomst van onze gemeente.

Met de Voorjaarsnota 2020 passen we de lopende begroting aan op die plekken waar we zien dat dit noodzakelijk is. Met name in het Sociaal domein zien we dat ook dit jaar de uitgaven hoger zijn dan we hadden begroot. Het is een landelijke trend, die we lokaal met onze "Grip op"- projecten proberen te doorbreken. Ondanks onze stevige inzet zien we dat het geen eenvoudige opgave is. We lopen daar uiteraard niet voor weg, maar kunnen niet anders dan constateren dat we van rijkswege te weinig middelen ontvangen om ons voorzieningenniveau in het Sociaal domein op het huidige peil te houden. Vanzelfsprekend ondersteunen we oproepen aan het Rijk, vanuit onder andere de Provincie Fryslân en het samenwerkingsverband P10 (plattelandsgemeenten), om met meer middelen over de brug te komen. Maar of die oproepen ook daadwerkelijk effect sorteren, zal de tijd ons leren. Wel is duidelijk dat we dat we de komende periode, gezamenlijk met u, keuzes zullen moeten maken.

Keuzes, die overigens niet alleen samen zullen hangen met de ontwikkelingen in het Sociaal domein. Ook op het terrein van Ruimte (komst Omgevingswet), Algemene Dekkingsmiddelen (ontwikkeling gemeentefondsuitkering) en Verbonden Partijen (Veiligheidsregio Fryslân, FUMO) zijn er ontwikkelingen, waarvan een financiële impact valt te verwachten. Hoewel we op dit moment de daadwerkelijke impact nog niet met zekerheid kunnen zeggen, achten we het risico groot dat ze ons financiële meerjarenbeeld zullen versomberen. De komende periode bereiden wij ons daarop voor en werken we aan voorstellen waarbij we kunnen blijven investeren in onze mooie gemeente en daarbij te streven een sluitend financieel meerjarenbeeld te presenteren in de aankomende programmabegroting.

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weststellingwerf.