Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

De raad heeft het beleidsplan Integrale Veiligheid 2020 - 2023 vastgesteld in maart 2020. We werken nu aan enkele uitvoeringsplannen. Ook kijken we naar de (eventueel nieuwe) beleidsindicatoren waarop gemonitord gaat worden. De Corona-crisis heeft forse impact op de dagelijkse werkzaamheden van het team openbare orde en veiligheid.

Exploitatie

Bijstelling van de budgetten begroting 2020 is niet nodig. In de risicoparagraaf is de verwachte (forse) stijging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân per 2021 benoemd.