Risicoparagraaf

Risicoparagraaf

In deze Voorjaarsnota nemen we pas aanpassingen van de begroting 2020 op als ze noodzakelijk zijn én we de bijbehorende bedragen (nagenoeg) zeker weten. Als we het bedrag niet zeker weten dan nemen we de ontwikkeling in deze paragraaf op. Dat doen we ook voor ontwikkelingen die op ons afkomen na 2020. Daarvan weten we nu vaak nog niet wat het exacte effect (belangrijke reden om nu geen meerjarenperspectief op te stellen) zal zijn, maar vinden we het wel belangrijk u nu al mee te nemen in de ontwikkelingen die op ons af lijken te komen.

Financiële impact Corona-maatregelen
We volgen als gemeente de richtlijnen vanuit Den Haag over de 8 economische maatregelen waar het gaat om de ondersteuning van ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor de Tijdelijke noodmaatregel voor zelfstandig ondernemers, waarvan de uitvoering is belegd bij het Bureau Zelfstandigen Fryslân. 

In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat we betalingen zoveel als mogelijk willen laten doorlopen. Dat is ook mogelijk als er bijvoorbeeld voorschotsubsidies worden gegeven. Vooralsnog is het besluit dat we deze voorschotten gewoon blijven betalen en dat we in een later stadium gaan kijken op welke wijze we willen omgaan met de afrekening van deze subsidies.

Ook kunnen en zullen inkomstenstromen van onze gemeente worden beïnvloed. We zullen waarschijnlijk minder toeristen ontvangen en ook minder sporters en zwemmers in onze sporthallen respectievelijk zwembaden mogen verwelkomen. We houden bij wat de financiële effecten zijn, maar kunnen, zoals u zult begrijpen, nu nog geen bedrag afgeven. In de Najaarsnota zal hier meer zicht op zijn.

Impact op Lange Termijn Agenda (LTA) door Corona-maatregelen
Eind 2019 is met de fractievoorzitters afgesproken om de LTA, die maandelijks aan hen ter informatie wordt aangeboden, te actualiseren. Dat proces is in april afgerond en de opgeschoonde versie van de LTA is op 16 april 2020 door de gemeentesecretaris aangeboden. Er is samenhang tussen de 41 bestuurlijk maatschappelijke opgaven van het Collegeprogramma en de LTA. Ook qua prioritering en planning. De Corona-crisis werpt een ander licht op de nieuwe planning zoals die in de geactualiseerde LTA was opgenomen. Wij hebben op 16 april 2020 de fractievoorzitters de stukken gestuurd over de aan te passen planning van onderwerpen op de LTA, die als gevolg van de Corona-crisis in de vertraging zijn gekomen.

Herijking Gemeentefonds
Het huidige verdeelsysteem dat ten grondslag ligt aan onze Gemeentefondsuitkering is best wel complex. Er zijn tientallen maatstaven die bepalen wat de uiteindelijke bijdrage uit de algemene uitkering wordt. Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als trekker is de afgelopen tijd gewerkt aan een eenvoudiger model. Hoewel de eenvoud is gevonden leidde het nieuwe model tegelijkertijd tot een herverdeeleffect. Meer dan een herijking van de systematiek dus. Per saldo leidde het nieuwe model ertoe dat grote(re) steden c.q. gemeenten meer geld kregen en kleinere gemeenten geld moesten inleveren. Deze ontwikkeling leidde tot protesten en heeft er in ieder geval voor gezorgd dat men terug naar de tekentafel is gegaan. Over de uitkomst is nog veel onzekerheid. 

Uitzettingen verbonden partijen
Enkele verbonden partijen hebben onlangs hun meerjarenbeeld gepresenteerd. Door de bank genomen is het financiële beeld negatief. Met name bij de Veiligheidsregio ziet het ernaar uit dat we bij het opstellen van de begroting 2021-2024 forse extra bedragen zullen moeten opnemen.

Loon- en prijsontwikkeling
In de richtlijnen voor de begroting 2021-2024 gaan we ervan uit dat er een stevige loonontwikkeling (3,5%) en matige prijsontwikkeling (1,5%) zal zijn. We hebben ons daarbij gebaseerd op ramingen en modelmatige analyses van voor de Corona-crisis. Niet uit te sluiten valt dat de percentages in werkelijkheid (compleet) anders zullen zijn. Het meerjarige effect bepalen we bij het opstellen van de begroting 2021-2024.