Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte, Gemeentewerf

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het Toeristisch Investeringsfonds (in de begroting Promotieplan Recreatie en toerisme) wordt gevuld vanuit de opbrengsten van de toeristenbelasting. Vanwege de Corona-crisis hebben de ondernemers van verblijfsaccommodaties uitstel van betaling gekregen voor de toeristenbelasting. Hierdoor zullen deze inkomsten pas later in het jaar binnenkomen. De projecten en activiteiten die betrekking hebben op de promotie van recreatie en toerisme in de gemeente moeten wel gewoon doorgaan, want het is van belang dat alles op orde is op het moment dat de gemeente weer bezoekers kan ontvangen.

Sportbeleid en activering
De sportsector wordt hard geraakt in de huidige Corona tijd. De uitvoering van het buurtsportwerk loopt anders dan gepland; verenigingen lopen inkomsten mis door kantines die niet worden gebruikt, evenementen mogen niet doorgaan en lidmaatschappen worden opgezegd. Tegelijkertijd mist de gemeente ook inkomsten vanuit dat taakveld. Daarnaast is het de vraag wanneer de actieplannen van het lokaal sportakkoord uitgevoerd kunnen worden.

Kunst en Cultuur
De kunst en cultuur sector wordt hard getroffen door de Corona-crisis. Zo zijn diverse culturele instellingen gesloten en kunnen er geen uitvoeringen, presentaties en repetities worden gehouden. Ook het cultuur-educatieve programma muziekonderwijs wordt hard getroffen door de crisis. De huidige ontwikkelingen benadelen de uitvoering binnen de culturele sector in grote mate. Afhankelijk van de duur van de crisis kan dit ook de liquiditeitspositie van de cultuurinstelling verslechteren.    

 

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 2020
Lasten
Taakveld
Sportaccomodaties
Kantine De Steense -93.000
Sportbeleid en activering
Lokaal sportakkkoord (zie ook alg.dekking middelen) -20.000
Buurtsportcoaches -40.000
Totaal lasten -153.000
Baten
Taakveld
Sportbeleid en activering
Cofinanciering buurtsportcoaches 40.000
Totaal baten 40.000
Totaal programma 5 -113.000

Toelichting exploitatie

Sportaccommodaties
Sportkantine De Steense
Er zijn extra kosten voor  2020 van € 93.000, dit is op jaarbasis € 113.000. Tegenover deze kosten staan inkomsten van de kantine. Omdat de inkomsten sterk kunnen wisselen en we op dit moment nog te weinig structurele ervaringscijfers hebben, nemen wij deze inkomsten nu niet op. 

Sportbeleid en activering
Uitbreiding Buurtsportwerk
Voor sportstimulering  is een uitbreiding van 1,0 fte gerealiseerd bij Buurtsportwerk. Vanuit de regeling brede combinatiefunctionarissen wordt 40% van deze kosten vergoed vanuit de overheid (reeds binnen bij het gemeentefonds), de overig 60% wordt gedekt vanuit diverse schoolbesturen. De uitbreiding heeft gevolgen voor de begroting van 2020. In de huidige begroting is een budget opgenomen van € 244.000 exclusief btw dat gefactureerd wordt door Sport Fryslan . Dit moet verhoogd worden naar € 284.000  conform de beschikking die op 12 december 2019 is opgesteld.  Dit extra budget is bedoeld voor projectcoördinatie en uitvoering, activiteitenbudget en huisvestingskosten.  Hiertegenover staat een cofinanciering door diverse schoolbesturen. We stellen de raad daarom voor om het subsidieplafond te verhogen tot € 284.000,-.

Lokaal sportakkoord
Het lokaal sportakkoord is in 2019 gerealiseerd. Hiervoor ontvangt de gemeente in totaal € 40.000 verspreid over de jaren 2020 en 2021 vanuit de overheid. Dit bedrag moet nog opgenomen worden in de begroting. Het bedrag zal gebruikt worden voor activiteiten voor het lokaal sport akkoord. Wij nemen deze inkomsten op onder de Algemene dekkingsmiddelen. Daarmee leiden deze uitgaven niet tot een uitzetting van de begroting.