Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • OZB woningen
  • OZB niet-woningen
  • Belastingen overig
  • Economische promotie
  • Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • Treasury

Mutaties algemene dekkingsmiddelen

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2020
Lasten
Taakveld
Treasury
Onderuitputting kapitaallasten 144.000
Totaal lasten 144.000
Baten
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Extra uitkering voor lokaal sportakkoord 20.000
Totaal baten 20.000
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen 164.000

Toelichting mutaties algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Extra uitkering voor lokaal sportakkoord
Zie programma 5 voor toelichting. 

Treasury
Onderuitputting kapitaallasten
Volgens ons financieel beleid beginnen we met het afschrijven op een kapitaalgoed in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het actief gereed komt. Wegens vertraging in de uitvoering van de investeringen gepland in 2019, wordt er minder afgeschreven dan gedacht bij de meerjarenbegroting 2020. Dit geeft voor 2020 in de verschillende programma's een incidenteel voordeel van € 144.000.