Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Rikkers
Organisatie Ruimte, Gemeentewerf

Taakvelden

  • Openbaar vervoer
  • Economische havens en waterwegen
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatieve havens
  • Parkeren (geen lasten en baten)

Onderhoud wegen
Zoals ook benoemd in de jaarrekening 2019 zien wij voor onze (asfalt)wegen in met name het westelijke veengebied van onze gemeente versneld schades ontstaan door de droge perioden van de afgelopen jaren. Om een inschatting te kunnen maken waar het risico op het ontstaan van schades groot is, is met een onderzoek in kaart gebracht waar zich veen bevindt en wat de laagdikte hiervan is. Ook de aanwezige grondwaterstand is hierbij in beeld gebracht. Op basis van deze uitkomsten stellen we in 2020 een plan van aanpak op hoe we met deze schades om willen gaan. Dan zal ook meer zicht komen op de financiële gevolgen.

Lindewijk
Een groot deel van de Lindewijk (fase 1)  is woonrijp en vanaf 1 januari 2020 financieel overgedragen van de projectorganisatie 'Lindewijk' naar de beheerorganisatie.  De feitelijke werkzaamheden worden per 1 mei onder regie van de eigen dienst  uitgevoerd. Voor het beheer van de openbare ruimte zijn voor de  disciplines verhardingen, groen, spelen, verlichting, kunstwerken (bruggen) en gladheidsbestrijding de kosten berekend. In de begroting is de dekking van deze beheerkosten al opgenomen.

Fietspad Beekdal Linde in Regiodeal
In een bestuurlijk overleg met Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân en Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân is afgesproken dat de start van de realisering van de tweede fase fietspad Beekdal Linde de tweede helft van 2020 plaatsvindt. De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de projectleider gebiedsontwikkeling Beekdal Linde vanuit de provincie. Wanneer het projectplan gereed is, zal uw raad worden gevraagd krediet beschikbaar te stellen. Door deze termijn van uitvoering kan dit project ook worden opgevoerd als Quick Win project in het kader van de Regiodeal Zuid Oost Friesland. Ingezet wordt op een bijdrage van € 300.000 vanuit de regiodealgelden.

Voor de derde fase wordt u separaat gevraagd krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van grond door de grondcommissie van de gebiedscommissie Beekdal Linde. Ook deze uitvoering vindt plaats in het kader van de gebiedsontwikkeling onder verantwoordelijkheid van de projectleider gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. Zodra die planning bekend is, zullen we ook voor de uitvoering van de derde fase een kredietaanvraag aan u voorleggen.

Veenweide
De programmaorganisatie Veenweide, opgezet door de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en natuur- en landbouworganisaties krijgt steeds meer vorm. Vanuit de Veenweidegemeenten wordt een medewerker toegevoegd om ook de positie van de gemeenten daarin te borgen. Bestuurlijk vertegenwoordigt de gemeente De Fryske Marren de 10 betrokken gemeenten vanuit het Berstjoerlik Oerlis Feangreide (BOF), die op zijn beurt weer wordt gevoed door de wethouders van de 10 betrokken gemeenten in een Bestuurlijk Overleg Gemeenten (BOG). Er wordt een Uitvoeringsprogramma 2020-2030 opgesteld. Wij zullen u informeren welke wijze van betrokkenheid van de afzonderlijke gemeenteraden wordt beoogd op dit plan.

Groote Veenpolder is in het Veenweideprogramma aangewezen als zogenaamd 'kansrijk gebied'. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er een pilot wordt gedaan over de effectiviteit van de hoogwatervoorziening voor o.a. de funderingen.

Zand- en schelpenpaden
Op dit moment wordt gekeken hoe we de zand- en schelpenpaden op een acceptabel onderhoudsniveau kunnen houden in verband met de bereikbaarheid voor omwonenden.  We komen hier mogelijk op terug in de Najaarsnota 2020.

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2020
Lasten
Taakveld
Verkeer en vervoer
Woonrijp maken De Toekomst Steggerda -36.000
Totaal Lasten -36.000
Totaal programma 2 -36.000

Toelichting exploitatie

Verkeer en vervoer

Woonrijp maken De Toekomst te Steggerda
In 2007 is met een projectontwikkelaar een exploitatieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van voormalig melkfabriek terrein De Toekomst te Steggerda. Op grond van deze overeenkomst is de ontwikkelaar verplicht om het gebied woonrijp te maken. Recent zijn wij geconfronteerd met het feit dat de onderneming van de ontwikkelaar geliquideerd is en het project nog niet woonrijp opgeleverd is. De gemeente zal nu vooreerst deze onvoorziene werkzaamheden voor haar rekening nemen om het project af te ronden. De kosten ad. € 36.000 voor het woonrijp maken; straatwerk, groeninrichting en openbare verlichting kunnen niet binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.