Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs

Voor het onderwijs heeft de coronacrisis een grote impact. De sluiting van de scholen en kinderopvang vraagt veel inzet en creativiteit. Ook is er op een aantal onderwerpen financieel een gevolg. Wat deze gevolgen zullen zijn is nu nog niet concreet uit te werken, maar dit lijkt vooralsnog beperkt van omvang. Er zijn effecten te verwachten voor:

  • Leerlingenvervoer
  • Onderwijsachterstandenbeleid
  • Huisvesting

 

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota
Programma 4 Onderwijs 2020
Lasten
Taakveld
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Logopedie gaat via OAB 20.000
Leerlingenvervoer -123.500
Maatregelen leerlingvervoer +/+ P.M.
Onderwijshuisvesting
Gevolgen verkoop Multisteck 56.500
Totaal lasten -47.000
Baten
Taakveld
Onderwijshuisvesting
Gevolgen verkoop Multisteck -48.600
Totaal baten -48.600
Totaal programma 4 -95.600

Toelichting exploitatie

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 
Leerlingenvervoer
Het recht op leerlingenvervoer is in de wet vastgelegd. Als leerlingen door hun zorgbehoefte een speciale school bezoeken, kunnen ouders leerlingenvervoer aanvragen. Waar mogelijk maken ze gebruik van openbaar vervoer. Als dat niet lukt, kiezen ouders en/of verzorgers zelf een taxivervoerder.

Na de invoering van Passend onderwijs (2014) zien we vanaf 2017 een landelijke toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. In Weststellingwerf is tussen 2017 en 2019 het aantal leerlingen voor leerlingenvervoer toegenomen met 34%. Deze versnelde toename komt doordat in het Passend onderwijs, in de afgelopen jaren, meer aandacht is gekomen voor specifieke doelgroepen. Hierbij valt te denken aan hoogbegaafdheid en Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Deze groeiende groep leerlingen maakt daarvoor gebruik van een specifiek onderwijsaanbod in de regio. Dit betekent, naast meer leerlingen, grotere afstanden voor leerlingenvervoer. Het budget leerlingenvervoer is door de toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer niet langer toereikend.

Er is een financiële bijstelling voor leerlingenvervoer nodig  van € 337.500  naar € 461.000.

Preventieve logopedie
Een goede beheersing van de spraak en taal draagt bij aan een goede start in groep drie van het basisonderwijs. Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van spraak en taalproblematiek kan stagnatie van het leerproces in het basisonderwijs voorkomen. In Weststellingwerf is er daarom preventieve logopedie. Het is gericht op de voor- en vroegschoolse periode (2-6 jarigen), de taalgevoelige periode. Jaarlijks worden alle peutergroepen geobserveerd en hebben alle vijf-jarigen een logopedische screening.  Mocht behandeling nodig zijn dan kunnen ouders zelf een afspraak maken met een logopedist.

Vanuit Onderwijsachterstandenbeleid draagt de gemeente zorg voor het vroegtijdig signaleren, en waar mogelijk voorkomen van de gevolgen van achterstanden op het gebied van de spraak- taalontwikkeling. Binnen programma 4 is preventieve logopedie een afzonderlijke post. Gezien de doelstelling kan de uitvoering en bekostiging  worden ondergebracht bij OAB. Dit levert een positief effect op van €20.000.

Onderwijshuisvesting
Exploitatiekosten Multisteck
Eind 2019 is het voormalig schoolgebouw MFC Multisteck verkocht. Hierdoor zullen de geraamde exploitatie kosten ( zoals onderhoud, nuts, verzekeringen en eigenaarslasten) per 2020 vrijvallen ten gunste van het rekeningsaldo. De geraamde inkomsten (materiële instandhoudingsvergoeding en huren) zullen ook komen te vervallen. Per saldo heeft dit een klein voordelig effect op het rekeningsaldo 2020.