Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Zonderland
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Beheer overige gebouwen en gronden

Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot nader moment. Van afstel is nadrukkelijk geen sprake. Wij gaan verder met het proces om ons voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Waar dat mogelijk is doen wij dit binnen de OWO samenwerking .

Wet Kwaliteitsborging
De invoering van deze Wet is gekoppeld aan de Omgevingswet en dus ook uitgesteld. Wij blijven ons voorbereiden op de invoering van deze Wet. De Wet houdt in dat bepaalde onderdelen van de huidige bouwtoets worden gedaan door erkende partijen. De verwachting is dat de gemeentelijke tijdsbesteding in de afhandeling van omgevingsvergunning  aanvragen zal teruglopen. Daar staat tegenover dat er meer toezicht tijdens en achteraf moet plaatsvinden.  Als er daadwerkelijk in totaliteit minder tijd wordt besteed aan de afhandeling van omgevingsvergunning aanvragen zal er een aanpassing van de bouwleges moeten worden doorgevoerd.

Hûs en Hiem
Het uitstel van de Omgevingswet betekent ook dat de huidige werkwijze van Hûs en Hiem en de structuur van de gemeenschappelijke regeling ongewijzigd blijft.
De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling werken in de samenwerking van de VFG verder aan een nieuwe vorm voor de ruimtelijke kwaliteitstoets van ontwikkelingen.

FUMO
De FUMO blijft in beweging. Vanuit de wetgeving komen er meer basistaken voor de FUMO.  Het stellen van kwaliteitseisen voor de uitvoering van de VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) taken betekent dat ook de FUMO de kwaliteit moet opschroeven. Dit zal op termijn betekenen dat de gemeentelijke bijdrage aan de FUMO moet worden bijgesteld.

Kwaliteitseisen uitvoering VTH taken
In de raadsvergadering van 2 december 2019 is de Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Weststellingwerf vastgesteld. Deze Verordening is gebaseerd op voor heel Friesland opgestelde kwaliteitscriteria. De volgende fase waarin wordt onderzocht in hoeverre wij als gemeente of in de samenwerking met Ooststellingwerf en Opsterland kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria loopt nu. Dit resulteert in een verbeterplan dat naar verwachting in juni gereed zal zijn.  In dat verbeterplan worden ook de financiële gevolgen in beeld gebracht.

Lindewijk, deelgebied 2
In de raadsvergadering van 8 juli 2019 is besloten de grondexploitatie Lindewijk, deelgebied 2 voort te zetten.  Het opstellen van de stedenbouwkundige uitgangspunten is in volle gang.  Ook de verschillende noodzakelijke onderzoeken zijn in uitvoering.  Een onderzoek naar woningbehoefte, zowel kwantitatief en kwalitatief , voor de gemeente als geheel en specifiek De Lindewijk is eveneens in uitvoering.  Het gesprek daarover met uw raad moet nog plaatsvinden.  Inmiddels zijn wij ook gestart met het vragen van offertes voor het opstellen van het bestemmingsplan.  Wij streven nog naar een vaststelling van het bestemmingsplan in 2020 maar de beperkingen voor participatie als gevolg van het coronavirus kunnen vertragend werken .

Omgevingsvergunningen
De  aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet, Wet kwaliteitsborging, de vastgestelde kwaliteitscriteria VTH en de uitbreiding van taken voor de FUMO geven aanleiding om te onderzoeken hoe de toekomstige vergunningverlening vorm zal krijgen. In dit onderzoek zal ook worden betrokken of een aanpassing van de leges en/of de legesverordening aan de orde is.

Rottige Meente samen met Driewegsluis onderdeel van Regiodeal project Zuidelijke Poort
Voor de jaren 2020-2022 is er in totaliteit € 458.000 beschikbaar voor de uitvoering van de gebiedsopgave Rottige Meente. Parallel hieraan loopt de planontwikkeling voor het gebied Driewegsluis, de visie poorten en entrées  en de  Regiodeal aanvraag (onderdeel Zuidelijke Poort). Dit jaar zullen er voor deze totaal-ontwikkeling plannen worden uitgewerkt.  

 

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 2020
Lasten
Taakveld
Beheer overige gebouwen en gronden
Sloop Pieterslaan 85a en Hoofdweg 17a -40.000
Totaal lasten -40.000
Totaal programma 8 -40.000

Toelichting exploitatie

Beheer overige gebouwen en gronden
Sloop Pieterslaan 85a en Hoofdweg 17a Wolvega
De locaties Pieterslaan 85a (voormalig Caparis terrein) en Hoofdweg 17a te Wolvega zijn niet functionele panden. De opstallen dienen geen beleidsdoel meer en zijn in verouderde staat. Om verpaupering en ongewenste activiteiten te voorkomen worden de opstallen gesloopt.  De kosten voor het slopen van deze twee locaties samen zijn € 40.000.