Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht investeringsambities

Overzicht investeringsambities

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het dynamisch investeringsprogramma en dekking. Enkele posten die in dit overzicht zijn opgenomen zijn hieronder toegelicht:

Fietspad langs de Linde
Voor het fietspad langs de Linde heeft u  een krediet verstrekt van € 1.217.000 ( begroting 2021). Wij ontvangen voor het fietspad fase II een Rijksbijdrage van de Regiodeal € 300.000 (incl. BTW). Deze rijksbijdrage zal netto (excl. BTW) worden uitgekeerd. Hierdoor wordt de eigen bijdrage € 969.000 (was € 917.000).

Precariobelasting
De verwachting is dat de opbrengst van de precariobelasting € 54.000 lager zal uitvallen dan is begroot en is daarom gecorrigeerd naar € 2.298.992. Dit is gebaseerd op het ontvangen bedrag over 2020.

Centrumplan Wolvega
In de kadernota wordt voorgesteld om het investeringsbedrag voor het centrumplan Wolvega met € 200.000 te verhogen.

Rottige Meente/Driewegsluis
In de kadernota wordt voorgesteld om het investeringsbedrag voor de Rottige Meente/Driewegsluis met € 200.000 te verlagen.  

Motie inzake Energiefonds
In de Raadsvergadering van 2-11-2020 heeft u de motie “’Programmabegroting 2021-2024, meer specifiek: Energiefonds “ aangenomen. In deze motie is opgenomen dat het energiefonds een eenmalige financiële impuls krijgt van € 500.000 te dekken vanuit het dynamische investeringsfonds.

Rentecomponent
De rentecomponent voor de dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen van de dynamische investeringsagenda zijn meegenomen.

Overzicht ontwikkeling dynamisch investeringsprogramma
Beschikbare middelen
Algemeen budget investeringsambities*
*De kapitaallasten zijn al in de begroting meegenomen
stand 1-1-2020 1.694.000
Voorbereidingskrediet centrum Wolvega -400.000
stand 1-1-2021 1.294.000
Wat is al toegezegd om te dekken uit deze gelden
Fietspad fase 2 (€ 1.217.000 minus bijdr.regiodeal) -969.000
Algemeen budget investeringsambities actuele stand 325.000
Reserve investeringsambities
stand 1-1-2020 9.153.780
Precariogelden 2020 2.298.992
FC Wolvega -400.000
Organisatiekosten Regiodeal 2020 -8.333
stand 1-1-2021 11.044.439
precariogelden 2021 2.298.992
Reserve investeringsambities actuele stand 13.343.431
Wat is al toegezegd om te dekken uit deze gelden
Organisatiekosten regiodeal 2021 -25.000
Organisatiekosten regiodeal 2022 -25.000
Organisatiekosten regiodeal 2023 -25.000
Organisatiekosten regiodeal 2024 -15.000
Voorber. Bestemming Wolvega 2021 -50.000
Infra de Blesse -3.500.000
Rentecomponent de Blesse -683.000
Totaal toegezegd -4.323.000
Waar moet nog een raadsbesluit over komen
Centrum Wolvega -2.300.000
Scholen -2.200.000
Infra Lycklamaweg -1.500.000
Rottige Meente/Driewegsluis -800.000
Fietspad fase 3 -580.000
Motie Energiefonds -500.000
Rentecomponent (voor dekking kap.lst uit reserve inv.ambities) -1.775.000
Totaal nog over te beslissen -9.655.000
Reserve investeringsambities Verwachte stand - 634.569
Verwacht saldo Algemeen budget investeringsambities + Reserve investeringsambities - 309.569