Voorwoord

Voorwoord

 

Beste leden van de gemeenteraad van Weststellingwerf.

 

Hierbij bieden wij u de gecombineerde voorjaarsnota 2021 en de kadernota 2022 tot en met 2025 aan.

Dit is de laatste kadernota voor de zittingsperiode van de huidige raad. De nota is een sobere nota geworden met daarin de hoogst noodzakelijke onderwerpen opgenomen, aangevuld met beperkte beleidswensen.

Vooral de dreigende ontwikkelingen in het sociaal domein lijken nogal wat impact te hebben op de financiële situatie van de gemeente Weststellingwerf. Hiervoor zullen wij als gemeente, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een klemmend beroep blijven doen op het rijk om ons te compenseren in de taken rond de Jeugd en de WMO.
Een andere onzekere factor is de algemene uitkering van het rijk. Het rijk is al een aantal jaren bezig met de voorbereidingen op de herijking van het gemeentefonds. Deze herijking zal ongetwijfeld leiden tot een herschikking van middelen tussen de gemeenten. Welk effect dit zal hebben op de uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Weststellingwerf is nog onbekend. Daarnaast is de organisatie zich aan het voorbereiden om toekomstbestendig kwalitatief goed te kunnen blijven functioneren. Ook hiervoor wordt voorgesteld om de benodigde middelen vrij te maken.

Bovenstaande heeft geleid tot het urgentiebesef dat op een gedegen manier moet worden gewerkt naar een begroting die in meerjarenperspectief sluitend moet zijn. Hiervoor worden de vorig jaar ingezette “Grip-op”-projecten verder uitgewerkt en zal er verder worden gezocht naar andere ombuigingen. Met deze projectmatige aanpak kunnen wij nu een sluitende begroting in meerjarenperspectief aanbieden.

 

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf.