Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

  • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
  • Onderwijshuisvesting
  • Openbaar basisonderwijs

Actuele ontwikkelingen

Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Om onderwijsvertragingen in te lopen en leerlingen te ondersteunen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen en corona heeft het demissionaire kabinet het NPO opgezet.  Voor de uitvoering van het NPO  wordt een budget beschikbaar gesteld voor schoolbesturen voor het basis- en voortgezetonderwijs.  Ook gemeenten ontvangen voor NPO een specifieke uitkering over een periode van 2,5 jaar. Meer informatie over de hoogte van de specifieke uitkering voor Weststellingwerf en de bestedingsvoorwaarden volgt in juli 2021. In april en mei 2021 werken scholen aan het in kaart brengen hoe de leerlingen ervoor staan en wat nodig is om de vertragingen in te lopen. Schoolbesturen en gemeenten zullen samen optrekken als het gaat om de planvorming met betrekking tot de uitvoering van het NPO.

Update MJOP gemeentelijke panden
De MeerJarenOnderhoudsPlannen (MJOP) van onze panden zijn afgelopen jaar op basis van schouw en onderzoek opnieuw opgesteld. Dit leidt tot een bijstelling van de benodigde budgetten voor het dagelijkse en planmatige onderhoud, de uitkomsten hiervan verwerken wij in de begroting 2022.

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Programma 4 Onderwijs 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Onderwijshuisvesting
Bijstellen exploitatie gemeentelijke panden 0 -61.800 -61.800 -61.800 -61.800
Totaal lasten 0 -61.800 -61.800 -61.800 -61.800
Baten
Taakveld
Onderwijshuisvesting
MI-vergoeding 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Totaal baten 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Totaal programma 4 34.000 -27.800 -27.800 -27.800 -27.800

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Onderwijshuisvesting

MI vergoedingen (materiële instandhouding)
De MI vergoedingen voor 2021 zijn opnieuw vastgesteld. Dit levert een structureel voordeel op van € 34.000 met ingang van 2021.

 Kadernota 2022-2025

Bijstellen exploitatie gemeentelijke panden
Jaarlijks stellen wij, op basis van de gerealiseerde kosten van de afgelopen jaren, de benodigde budgetten voor de exploitatie van onze gemeentelijke panden bij. Het gaat hier om de kosten voor gas, water en licht, verzekeringen en publieke heffingen.  Zoals genoemd bij actuele ontwikkelingen rekenen we bij de baten met een prijsindex van 1,5%, daarom nemen we die aan de lastenkant ook mee. Daarnaast zijn in 2020 de verzekeringen opnieuw aanbesteed. Bij de jaarrekening is al melding gemaakt van de toename van de kosten. 
Onze panden zijn verdeeld over meerdere programma's. In deze kadernota zijn de kosten als totaal opgevoerd in programma 4 om zo het totaal inzichtelijk te maken, maar zullen bij de begroting worden geboekt op de daadwerkelijke programma's waar de panden in zijn ondergebracht (programma 4, 5, 6, 8 en overhead).