Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen

Lokaal sportakkoord
Voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord ontvangen we voor het kalenderjaar 2021 een extra bijdrage van €20.000, wat een totaal maakt van €40.000. Dit geeft meer mogelijkheden voor projecten binnen de thema's 'vitale sportaanbieders', 'jong, fit & vaardig' en 'inclusief sporten en bewegen'. De kerngroep en werkgroepen zullen zich buigen over de besteding van deze middelen.

Corona
Door de maatregelen rond corona zijn er diverse sport- en culturele activiteiten die beperkt of niet door kunnen gaan. We verwachten hierin in de tweede helft van dit jaar nog wel een inhaalslag.

Zwembaden
De openstelling van de zwembaden is aangepast. De Dobbe is twee weken eerder opengesteld. De Steense blijft in de zomerperiode open voor zwemlessen en waar mogelijk recreatief zwemmen. Dit alles onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Het tarief voor de Dobbe is gelijkgesteld aan het tarief voor de Steense in verband met de coronamaatregelen.

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Coronacompensatie Cultuur -70.813
Subsidies Coronacompensatie 2020 -212.000
Prijs en looncompensaties subsidies -26.000 -26.000 -26.000 -26.000
Sportaccomodaties
Verbetering sportaccommodaties (kunstgrasvelden) 50.000
Padelbanen tennisvereniging Wolvega -24.500
Sportbeleid en activering
Lokaal sportakkoord -40.000
Cofinanciering inzet buurtsportcoaches -40.670
Totaal lasten -387.983 24.000 -26.000 -26.000 -26.000
Baten
Taakveld
Sportbeleid en activering
Lokaal sportakkoord 20.000
Cofinanciering inzet buurtsportcoaches 40.670
Totaal baten 60.670 0 0 0 0
Totaal programma 5 -327.313 24.000 -26.000 -26.000 -26.000
Dit wordt gedekt uit de Coronagelden 282.813

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Subsidieplafonds
De volgende subsidieplafonds moeten worden aangepast:
-Subsidieplafond muziekonderwijs moet voor Terra met een bedrag van € 600 voor het jaar 2021 worden opgehoogd in verband met het grotere aantal leerlingen op deze school.
- Subsidieplafond Sport Fryslân/buurtsportwerk moet opgehoogd worden met € 40.670 naar € 284.670 in verband met de bijdrage van het onderwijs. Dit bedrag moet in de baten en lasten worden meegenomen (verloopt budgettair  neutraal).
- Subsidieplafond subsidieregeling sportverenigingen moet opgehoogd worden, van €112.930 naar €187.132. Dit betreft de basissubsidie voor sportverenigingen (€112.930) en subsidie voor groot onderhoud (€74.202).  Het budget staat al in de begroting, maar was nog niet verwerkt in het subsidieplafond.

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Coronacompensatie Cultuur
Het Rijk heeft financiële middelen beschikbaar gesteld om culturele organisaties te compenseren voor de financiële nadelen van de coronacrisis. Dit betreft een bedrag van € 70.813 voor het jaar 2021. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen voor een compensatieprogramma voor de culturele sector in het jaar 2021.

Taakveld sportaccommodaties
Padelbanen tennisvereniging Wolvega
Door de tennisvereniging in Wolvega is een aanvraag gedaan voor de aanleg van Padelbanen. Padel, een mix van tennis en squash, is één van de snelst groeiende sporten in Nederland. Wij staan hier dan ook positief tegenover, omdat dit een verbreding en stimulans betekent voor het sportaanbod binnen de gemeente Weststellingwerf en helemaal past binnen de doelstellingen van ons Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Deze investering is gerelateerd aan de subsidieregeling groot onderhoud, aangezien anders 2 bestaande tennisbanen vervangen moeten te worden. Omdat het beschikbare budget voor groot onderhoud reeds voor andere aanvragen beschikbaar gesteld wordt, willen we hiervoor een eenmalig extra budget beschikbaar stellen van €24.500.

Taakveld sportbeleid en activering
Lokaal sportakkoord
In de begroting 2021 is wel de toen bekende rijksbijdrage voor het lokaal sportakkoord van € 20.000 begroot maar niet de uitgaven. Ondertussen is de rijksbijdrage verhoogd naar € 40.000.

Cofinanciering inzet buurtsportcoaches
Voor de inzet van buurtsportcoaches binnen het primair onderwijs ontvangt de gemeente €40.670 aan cofinanciering van verschillende schoolbesturen. Deze buurtsportcoaches worden ingezet voor het verzorgen van bewegingsonderwijs op de primair onderwijsscholen. Dit bedrag wordt door de gemeente verstrekt aan Sport Fryslân (als onderdeel van de jaarlijkse subsidie).

Subsidies Coronacompensatie 2020

De raad heeft in januari 2021 een budget van € 212.000 beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling coronacompensatie. De gemeente vindt het belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente om maatschappelijke organisaties financieel te ondersteunen in deze coronacrisis, zodat zij kunnen blijven voortbestaan. Met behulp van deze regeling konden maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf  - tegemoet gekomen worden in hun schade door de coronamaatregelen in 2020.  € 192.000 is beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling Coronacompensatie voor geleden schade in 2020 voor maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf. € 20.000 is beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2020. 

Kadernota 2022-2025

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Prijs en looncompensaties subsidies
In de uitgangspunten voor het meerjarenperspectief is een nullijn afgesproken voor inflatie. Bij uitzondering kan van deze nullijn worden afgeweken als vaststaat dat dit uitgangspunt niet is uit te voeren. Dan is er een mogelijkheid tot budgetbijstelling. Ook is die mogelijkheid er als we op basis van een overeenkomst verplicht zijn instellingen te compenseren voor loon- en/of prijsstijgingen. We stellen voor de volgende subsidie instellingen voor dat er een compensatie moeten worden verleend voor prijsontwikkelingen. Deze instellingen hebben te maken met een behoorlijke looncomponent. Dit betreft: Bibliotheek Zuidoost Fryslân, Stellingwarver Schrieversronte, Opera Spanga, Nationaal Vlechtmuseum, Comprix (muziekfestival) en Sport Fryslân. Uitgaande van een prijscomponent in de lonen van 3%, leidt dit tot een structurele bijstelling van € 26.000. Daarnaast zijn er partijen die een vast bedrag per inwoner/leerling gesubsidieerd krijgen. Het subsidieplafond zal met dat aantal mee moeten bewegen bij het opstellen van de begroting. Dit zijn geen grote bedragen.

Verbetering sportaccommodaties (kunstgrasvelden)
Het incidentele budget verbetering sportaccommodaties (kunstgrasvelden) is blijven staan in 2022, dit budget wordt niet meer ingezet. Dit geeft een eenmalig voordeel in 2022  van € 50.000. 

Toelichting investeringen

Wij zullen een investeringsvoorstel aan u voorleggen van een inrichtingsplan voor de Driewegsluis.