Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed en Hoen
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Bestuur 
  • Burgerzaken

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Bestuur
Inhuur Griffie -70.000
Burgerzaken
Meerkosten Tweede Kamerverkiezingen (corona) -55.000
Totaal lasten -125.000 0 0 0 0
Totaal programma 0 -125.000 0 0 0 0
Dit wordt gedekt uit de Coronagelden 55.000

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Inhuur Griffie
Vanwege ziekteverzuim is het noodzakelijk om een extra medewerker in te huren bij de afdeling Griffie. Voor 2021 wordt hier een bedrag van € 70.000 voor opgenomen.

Meerkosten Tweede Kamerverkiezingen (corona)
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezing gehouden. Om veilig stemmen in tijden van Corona mogelijk te maken was het noodzakelijk voor de stembureaus verschillende aanvullende maatregelen te nemen. Vanuit het Rijk hebben alle gemeenten coronacompensatie ontvangen voor deze noodzakelijke kosten. Het voorstel is om dit budget eenmalig in 2021 te verhogen met € 55.000, de kosten kunnen worden gedekt uit de ontvangen coronagelden (zie overzicht Algemene dekkingsmiddelen).