Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Zonderland
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Beheer overige gebouwen en gronden

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Wonen en bouwen
Hûs en Hiem -25.000
Inrichten openbare ruimte Sportlaan -55.000
Bijdrage in ISV-3 project Noordwolde -113.155
Totaal lasten -193.155 0 0 0 0
Baten
Taakveld
Wonen en bouwen
Doorberekening kosten hûs en hiem 25.000
Verkoop locatie Sportlaan 150.000
Ontvangen subsidie ISV-3 project Noordwolde 226.000
Totaal baten 401.000 0 0 0 0
Totaal programma 8 excl mutatie reserves 207.845 0 0 0 0

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Taakveld Wonen en Bouwen

Welstandsadvisering
Het aantal aanvragen waarover Welstandsadvisering Hûs en Hiem advies moet uitbrengen neemt toe en per aanvraag zijn meer behandelingen / tijd nodig. De vergoeding welke de gemeente moet betalen voor de advisering valt voor 2021 ongeveer € 25.000 hoger uit ( gebaseerd op de cijfers van 2020)  Hoe dit komt voor de jaren na 2021, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nu nog niet te zeggen. Bij de besluitvorming over de toekomstige ruimtelijke kwaliteitstoets zal hier helderheid over zijn. De kosten van de welstandsadvisering worden doorberekend aan de aanvrager en zijn verwerkt in de bouwleges. In principe zijn de kosten en de baten in evenwicht.  

Wonen en bouwen
Verkoop locatie Sportlaan
Voor het inrichten van de openbare ruimte van de locatie Sportlaan wordt een kostenpost van € 55.000 geraamd. Hiertegenover staan de baten van de verkoop van grond van € 150.000. 

Afronding ISV-3 Project Noordwolde
Voor het project Herstructurering woningbouw Ds. Reitsmastraat/ Ds. Van der Tuukstraat Noordwolde hebben wij in 2015 bij de provincie Fryslân ISV-3 subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. De door de provincie Fryslân verleende ISV-3 subsidie voorziet ook in een bijdrage aan de Woningstichting Weststellingwerf. Eind 2020 is de uitvoering van het project afgerond. Een aanvraag tot vaststelling dient onder meer vergezeld te gaan van een door ons vastgestelde afrekening, met een daarbij behorende goedkeurende verklaring van een accountant. Hieraan voorafgaand moet de bijdrage aan de Woningstichting Weststellingwerf zijn betaald.

De provinciale subsidie bedraagt op basis van de nu bekende en geclaimde projectkosten € 226.000. Hiervan is € 113.155 voor de Woningstichting Weststellingwerf als bijdrage aan hun kosten in het project. Voor de gemeente resteert dan een (netto) te ontvangen subsidiebijdrage van € 112.845. Deze te ontvangen provinciale subsidie is niet geraamd. De genoemde bijdragen zijn voorlopig, omdat de controleverklaring nog niet is afgegeven en de provincie de subsidie nog niet definitief heeft vastgesteld.