Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu

Portefeuillehouder(s) Zonderland en Rikkers
Organisatie Ruimte, Sociaal domein, Publiekscentrum, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie (DBO)

Taakvelden

  • Riolering
  • Volksgezondheid
  • Milieubeheer
  • Afval
  • Begraafplaatsen en crematoria

Actuele ontwikkelingen

Volksgezondheid

GIDS/JOGG
1. GIDS: De huidige GIDS gelden lopen tot en met eind december 2021. Wij kregen op 1 april 2021 het bericht van VWS dat deze gelden verlengd worden met een jaar. Dus tot en met eind december 2022. De verwachting is dat in de mei- of septembercirculaire de exacte hoogte van het bedrag voor gemeente Weststellingwerf bekend wordt gemaakt. Dit bedrag nemen wij mee in de begroting 2022.
2. Friese en lokale preventieaanpak:
Momenteel zijn wij bezig met een subsidieaanvraag voor onze lokale preventie aanpak. In het derde kwartaal verwachten wij dat bekend is of wij hiervoor goedkeuring krijgen en voor welk bedrag. In de begroting voor 2022 komen wij hierop terug.

Warmtetransitie
In samenwerking met Opsterland en Ooststellingwerf werken wij in 2021 aan het opstellen van een Transitievisie Warmte. Als resultaat wordt voor iedere afzonderlijke gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte opgeleverd. De Transitievisie Warmte Weststellingwerf wordt dan ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

 

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Volksgezondheid
Bijdrage veiligheidsregio Fryslân (Gezondheid) -24.000 -5.000 -5.500 -5.000
Milieubeheer
Gemeenschappelijke regeling FUMO -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Subsidie regeling Reductie energiegebruik woningen -100.000
Warmtetransitie -152.000
Totaal lasten -100.000 -236.000 -65.000 -65.500 -65.000
Baten
Taakveld
Milieubeheer
Subsidie regeling Reductie energiegebruik woningen 100.000
Totaal baten 100.000 0 0 0 0
Saldo Baten en lasten 0 -236.000 -65.000 -65.500 -65.000
Storting reserve Afval -41.000
Totaal programma 7 -41.000 -236.000 -65.000 -65.500 -65.000
Dit wordt gedekt uit de Coronagelden 41.000

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota
Taakveld Milieubeheer
Subsidie duurzaamheid; we ontvangen € 100.000 RRE-subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik woningen) om Weststellingwerf duurzamer te maken.

Mutaties reserves
Als gevolg van Corona zijn er in 2021  meerkosten ontstaan voor het ophalen van afval. Dit als gevolg van  de gewijzigde manier van werken. Daarom worden extra middelen vanuit de coronagelden toegevoegd aan de reserve afval.

Kadernota 2022-2025

taakveld volksgezondheid
Bijdrage veiligheidsregio Fryslân
De gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio Fryslân neemt op basis van de concept-meerjarenbegroting (2022-2025) van de veiligheidsregio toe. Zie ook programma 1 voor het onderdeel crisisbeheersing en brandweer.

Taakveld Milieubeheer
Extra bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling FUMO van € 60.000 op basis van de ontwerpbegroting 2022. 

Transitievisie Warmte
Deze Visie vormt straks de basis voor de volgende stap, het opstellen van de (wijk)uitvoeringsplannen. Via de Algemene Uitkering Gemeentefonds is eind 2019 € 202.000 ontvangen voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de eerste (wijk)uitvoeringsplannen.
Voor de binnen de OWO samenwerking op te stellen Transitievisie Warmte heeft uw raad eerder een bedrag van € 70.000 gereserveerd (€ 50.000 afkomstig uit voornoemde uitkering Gemeentefonds en € 20.000 als ontvangen aanvullende RVO-subsidie). Uit het voornoemd door het Rijk toegekende budget van € 202.000 resteert dus € 152.000.Na vaststelling van de Visie moet er een vervolg worden gegeven aan het traject van de warmtetransitie in onze gemeente. Om dit moment is nog niet duidelijk welke kosten daar vanaf 2022 uit voortkomen. De Visie geeft hier verder richting aan.
Binnen de OWO-samenwerking uitgesproken intentie, willen wij de resterende € 152.000 uit de genoemde Algemene Uitkering Gemeentefonds vanaf 2022 reserveren voor het vervolg. Wij verwachten hiermee vanaf 2022 de eerste wijk-/dorpsuitvoeringsplannen te kunnen laten opstellen.