Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder(s) Jongebloed
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

Actuele ontwikkelingen

Herijking Algemene uitkering gemeentefonds
De invoering van de herijking  van het gemeentefonds is verschoven naar 1 januari 2023. Uiterlijk in de mei-circulaire 2022 moet duidelijk worden wat de nieuwe gemeentefondsuitkering per gemeente gaat worden.  De indicatieve herverdeeleffecten per gemeente zijn gepubliceerd. Deze herverdeeleffecten worden niet meegenomen bij de begroting omdat deze nog kunnen wijzigen maar ook omdat de totale omvang nog kan veranderen. 

Coronagelden:
Wij hebben de uitkomsten van het 3e en 4e compensatiepakket hieronder verwerkt bij Algemene uitkeringen en overige uitkering gemeentefonds. De totale coronagelden tot het met vierde compensatiepakket bedragen € 1.626.036, deze gelden hebben allemaal een eenmalig karakter. Bij de jaarrekening hebben wij aangegeven dat we deze gelden wel willen inzetten voor de gevolgen van de corona. Om recht te doen aan de intentie van deze uitkering.
Een overzicht van inzet van de coronagelden volgt in de onderstaande tabel. De ontvangen coronagelden voor 2021 zijn als volgt opgebouwd:

  • € 692.045: Via overheveling beschikbaar gesteld via incidentele budgetten bij de jaarrekening 2020.
  • € 240.000: Opschalingskorting 2021, beschikbaar gesteld bij de septembercirculaire 2020.
  • € 332.762: Beschikbaar gesteld bij de decembercirculaire 2020 voor 2021, deze gelden zijn niet in de jaarrekening 2020 opgenomen.
  • € 361.229: Betreft het vierde compensatiepakket corona.
Tabel Coronagelden per programma
programma Geactualiseerde begroting (lasten) Ontvangen baten Toelichting
Algemene Dekkingsmiddelen 692.045 Compensatiepakketten corona 2020 (Rijk), overheveling uit jaarrekening 2020
Algemene Dekkingsmiddelen 240.000 Opschalingskorting 2021, beschikbaar gesteld bij de septembercirulaire 2020 (Rijk)
Algemene Dekkingsmiddelen 332.762 3e Compensatiepakket corona (Rijk)
Algemene Dekkingsmiddelen 361.229 4e Compensatiepakket corona (Rijk)
0 Bestuur en ondersteuning 55.000 Tweede Kamerverkiezingen, meerkosten corona
5 Sport, Cultuur en Recreatie 70.813 Compensatieprogramma voor de culturele sector 2021
5 Sport, Cultuur en Recreatie 192.000 Subsidieregeling Coronacompensatie voor geleden schade in 2020 voor maatschappelijke organisaties en verenigingen Weststellingwerf
5 Sport, Cultuur en Recreatie 20.000 Subsidieregeling noodfonds tegemoetkoming ernstige nadelige financiële coronaschade maatschappelijke organisaties Weststellingwerf 2020
6 Sociaal Domein 75.000 Wet-inburgering
6 Sociaal Domein 87.300 Tonk-regeling
6 Sociaal Domein 223.283 Corona compensatie Jeugd/Wmo (ondersteuningsprogramma)
6 Sociaal Domein 196.000 Verlengen pilot Griffioenpark 3
6 Sociaal Domein 81.500 Perspectief op Werk (Beleidsveld Participatie)
6 Sociaal Domein 239.182 Bijdrage SW bedrijven
7 Volksgezondheid en milieu 41.000 Meerkosten afvalverwerking, toevoegen aan reserve afval
Totaal 1.281.078 1.626.036
Saldo Corona baten en lasten 344.958 Restant coronagelden 2021

Mutaties algemene dekkingsmiddelen

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Treasury 195.000
Totaal lasten 195.000 0 0 0 0
Baten
Taakveld
OZB woningen en niet-woningen 73.000 73.000 73.000 73.000
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 693.000
Totaal baten 693.000 73.000 73.000 73.000 73.000
Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen 888.000 73.000 73.000 73.000 73.000

Toelichting mutaties algemene dekkingsmiddelen

Voorjaarsnota

Algemene uitkering gemeentefonds

1. Decembercirculaire 2020 (inclusief het derde compensatiepakket corona):
Op basis van de decembercirculaire stijgt de uitkering van het gemeentefonds in 2021 met € 332.000. Deze bijstellingen zijn voor het grootste deel toe te schrijven aan de compensatiegelden corona (3e pakket) en hebben een eenmalig karakter. De (extra) gelden die wij ontvangen uit het Gemeentefonds zijn algemene middelen en daarmee dus geen geoormerkte gelden. De drie grootste compensaties zijn:

  1. Aanvullend pakket re-integratie:  Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.
  2. Cultuurmiddelen: Veel van de culturele instellingen die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.
  3. Impuls re-integratie: In 2021 is er een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.

2. Vierde compensatiepakket corona:
Op basis van het vierde compensatiepakket corona stijgt de uitkering van het gemeentefonds in 2021 met € 361.000. Deze bijstellingen hebben een eenmalig karakter. De (extra) gelden die wij ontvangen uit het Gemeentefonds zijn algemene middelen en daarmee dus geen geoormerkte gelden. De drie grootste compensaties zijn:

  1. Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK):  De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.
  2. Bestrijden eenzaamheid ouderen: Ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen, denk hierbij aan extra contact met ouderen, extra helpende handen en inzet op verbinding tussen mensen. 
  3. Extra begeleiding kwetsbare groepen:  Voor begeleiding en ondersteuning voor mensen met beperkingen.

De verwerking van de septembercirculaire is niet in het bovenstaande overzicht opgenomen, hierover is de raad reeds geïnformeerd. De septembercirculaire is verwerkt in het hoofdstuk Actuele ontwikkelingen op hoofdlijnen. 

Treasury
Onderuitputting kapitaallasten
Volgens ons financieel beleid beginnen we met het afschrijven op een kapitaalgoed in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het actief gereed komt. Wegens vertraging in de uitvoering van de investeringen gepland in 2020, wordt er minder afgeschreven dan gedacht bij de meerjarenbegroting 2021. Dit geeft voor 202 in de verschillende programma's een incidenteel voordeel van € 195.000.

Kadernota 2022-2025

Voor de komende jaren wordt een trendmatige verhoging van  de onroerendgoedbelastingen (1,5%) voorzien (als gevolg van inflatieontwikkeling) .