Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Rikkers
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar vervoer
  • Economische havens en waterwegen
  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
  • Verkeer en vervoer
  • Recreatieve havens
  • Parkeren (geen lasten en baten)

Actuele ontwikkelingen

We hebben 110 km asfaltwegen in het veenweidegebied. Deze wegen krijgen regelmatig een nieuwe laag asfalt. Hierdoor worden deze wegen steeds zwaarder en zakken weg in de slappe bodem van het veenweidegebied. Deze wegen zijn de komende jaren toe aan een reconstructie (verwijderen van de totale constructie en aanbrengen een nieuwe lichtere constructie. Een duurzame oplossing moet onderzocht worden en zal de komende jaren leiden tot nieuwe investeringen. Voor de Lemsterweg is reeds krediet beschikbaar en deze reconstructie zal in 2021 uitgevoerd worden.

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
Wet Natuurbescherming -25.000
Verkeer en vervoer
Opstellen DIOR -40.000
Herstellen vorstschade -40.000
Aanstellen medewerker Veenweideprogramma -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal Lasten -115.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Totaal programma 2 -115.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Toelichting exploitatie

Voorjaarsnota

Openbaar groen  en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
Wet Natuurbescherming
Om te voldoen aan de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet) dient er een inventarisatie voor flora en fauna plaats te vinden die resulteert in een digitale kaart waarmee volgens de nieuwe Gedragscode Soortbescherming Gemeenten kan worden gewerkt. De onvermijdelijke kosten bedragen incidenteel € 25.000.

Verkeer en vervoer
Opstellen leidraad Duurzame Inrichting van de Openbare Ruimte (DIOR)
De onderhoudsniveaus van de openbare ruimte zijn door uw raad vastgesteld. Belangrijk is inrichtingskeuzes en materiaalkeuzes te maken die duurzaam, veilig en in principe onderhoudsarm zijn. Door nu €40.000 te  investeren in een leidraad Duurzame Inrichting van de Openbare Ruimte (DIOR) is deze eind 2021 beschikbaar.

Vorstschade
In februari 2021 hebben we een korte maar hevige vorstperiode gehad. Voor noodzakelijk herstel van gaten en scheuren in de asfaltwegen is in 2021 een extra onderhoudsbudget nodig van € 40.000

Kadernota 2022-2025

Aanstellen medewerker Veenweideprogramma
Provinsje Fryslân heeft in 2015 de Veenweidevisie vastgesteld. Inmiddels is er niet alleen een nieuw Veenweideprogramma 2021-2030, maar zijn ook de 10 betrokken ‘veenweidegemeenten’ hier organisatorisch bij aangehaakt. Het BOF (Bestjoerlik Oerlis Feangryde) is verantwoordelijk voor het Veenweide-programma en daarbij het belangrijkste adviesorgaan van de deelnemers van het Veenweideprogramma, waaronder de Provinsje Fryslân, Wetterskip Fryslân, gemeenten, LTO en de Friese Milieufederatie.  Daarnaast maken de gemeenten ambtelijk deel uit van verschillende project- en klankbordgroepen. Om één en ander voor de gemeenten goed te stroomlijnen is er een medewerker aangenomen om de gezamenlijke gemeentelijke belangen in het Veenweideprogramma te behartigen. De structurele kosten voor deze medewerker zijn voor een bedrag van € 10.000 in de voorjaars- en kadernota opgenomen.