Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
  • Economische ontwikkelingen
  • Economische promotie
  • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Exploitatie

+ = voordeel - = nadeel Voorjaarsnota Kadernota 2022-2025
Programma 3 Economie 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Taakveld
Economische ontwikkeling
Uitbreiding formatie Economie en retail -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Totaal lasten 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Totaal programma 3 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Toelichting exploitatie

Kadernota 2022-2025

In het collegeprogramma is de ambitie uitgesproken de kernwinkelstructuur van Wolvega te versterken met als beoogd resultaat in gezamenlijkheid met alle betrokken (inwoners en ondernemers) te komen tot een compact en aantrekkelijk winkelgebied in Wolvega. Dit heeft geresulteerd in een vast te stellen centrumvisie en uitvoeringsagenda. Hiervoor wordt een incidenteel budget gevraagd aan de raad.

Naast deze incidentele kosten samenhangend met uitvoering van projecten uit de uitvoeringsagenda, zijn er ook structurele kosten die nodig zijn voor de voortgang en borging van visie en beleid in de organisatie. Het gaat hier om personele inzet vanuit de afdeling ruimte op een aantal terreinen:
- functioneren en doorontwikkeling centrum zoals onderzoek en advies 3 centra, toetsen aanvragen aan beleid, voeren structureel overleg met stakeholders etc. (taken beleidsmedewerker Economische Zaken en toerisme en recreatie)
- overleg en planvorming ondernemers en vastgoedeigenaren (taken bedrijvencontactfunctionaris)
- organisatie en samenwerking vastgoedeigenaren en algehele professionalisering samenwerking alle betrokken partijen (gemeente, ondernemers, vastgoed en overige belanghebbenden).
De structurele jaarlijkse kosten voor uitvoering van deze taken zijn begroot op € 80.000,= (totaal 1 fte).

Toelichting investeringen

Een investeringsvoorstel voor het centrumplan Wolvega zullen wij op korte termijn aan u voorleggen.