Budgetverschuivingen van programma naar programma

Budgetverschuivingen

Bij het vaststelling van de begroting zijn door uw raad de budgetten geautoriseerd per programma. Soms blijkt in de praktijk dat budgetten in een ander programma thuishoren. In dit onderdeel van de voorjaarsnota/kadernota vindt hiervoor de verschuiving plaats van het ene programma naar het andere.

Mutaties budgettair neutraal over programma's heen Baten Lasten
Programma 0
Programma 1
Programma 2 16.000
Programma 3
Programma 4
Programma 5 -20.000
Programma 6 -2.000
Programma 7
Programma 8 -25.000
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Overzicht Overhead 4.000 35.000
Overzicht Onvoorzien
Totaal budgettair neutrale wijzigingen 4.000 4.000
+ = voordeel - = nadeel

Toelichting op budgetverschuivingen

Van programma 2 naar Overhead.
De drie OWO gemeenten willen voor het beheer van kabels en leidingen overstappen naar een andere leverancier. De kosten hiervoor worden momenteel door de drie gemeenten zelf betaald vanuit budget openbare ruimte. De nieuwe oplossing gaat € 12.000 per jaar ( € 4.000) per gemeente kosten. Voor ons is dit budgettair neutraal, een structurele overheveling vanuit programma 2 van € 4.000 naar overhead. Daarnaast wordt € 4.000 bij Ooststellingwerf en € 4.000 bij Opsterland in rekening gebracht.

Van programma 5 naar programma 2
Voor het Project dorpen in het groen staat een onttrekking aan de algemene reserve geraamd van € 20.000  in Programma 5. De kosten staan echter in programma 2,  daarom is het logischer om ook de dekking in dit programma te ramen.

Van programma 6 naar Overhead
Voor het contractenbeheer van de afdelingen Sociaal domein is personele uitbreiding bij de afdeling OWO bedrijfsvoering nodig. De kosten van € 6.000 wordt gedekt door een bijdrage van de afdelingen Sociaal domein  van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.

Van programma 8 naar Overhead.
Voorstel is om het budget van de Omgevingswet (programma 8) deels (€ 25.000) te gebruiken voor de inzet van ICT. Dit budget zal worden ingezet voor de digitale ondersteuning/implementatie van de Omgevingswet. ICT staat in een ander programma, namelijk in het overzicht Overhead.