Bijlagen

Bijlage I: Subsidieplafonds 2019

Bijlage I: Subsidieplafonds 2019

Hieronder vindt u in de bijlage I subsidieplafonds 2019 bestaande uit 2 onderdelen namelijk:

  • Overzicht subsidies per product
  • Overzicht subsidies per preferente  instelling

Overzicht subsidies per product / instelling

Overzicht subsidies per product / instelling Subsidie plafond 2019 Preferente instelling/regeling per product/product 
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
  Waterwegen 1.015 IJswegencentrale
4 Onderwijs
  Schoolbegeleidingsdienst 36.102 Samenwerkingsverband de Stellingwerven
5 Sport, Cultuur en Recreatie
  Bibliotheekwerk 414.876 Stichting Bibliotheek Zuidoost Fryslân
  Muziekonderwijs 129.500 Diversen 
  - doorlopende leerlijn jeugd en jongeren 40.000 Diversen
  Ontwikkelingssamenwerking 12.210 Wereldwinkel, Stichting Gered Gereedschap en diversen
  Buurtsportwerk 212.000 Sport Fryslân (deels uit rijksbijdrage)
  Sportbevordering 128.962 Jeugd Sport en Cultuur (JSC)*
  Cultuurbevordering 158.513 Stellingwarver Schrieversronte, Opera Spanga, JSC* en Stimuleringsregeling Kunst en Cultuur
  Oudheidkunde en musea 82.493 Stichting Nationaal Vlechtmuseum + Oudheidkamer
  Heite Schaaktoernooi

-

Heite schaaktoernooi**
  Multifunctionele accommodaties 37.657 Stichting Harten Tien
  Lokale omroep 15.923 Radio Weststellingwerf Centraal (bijdrage per inwoner)
  Toerisme 50.000 Toeristische netwerken
  Gemeentelijk monumentenbeleid 40.600 Diversen 
6 Sociaal domein
  Ouderenzorg 36.885 Humanitas, Ouderenorganisaties, diversen (flankerend ouderen beleid) en JSC*
  Ouderenwerk 27.328 Timpaan***
  Maatschappelijke dienstverlening 25.588 Tûmba, Slachtofferhulp Nederland en JSC*
  Sociaal-cultureel werk 16.120 Timpaan/onbekend*** en JSC*
  Opbouwwerk 16.600 Timpaan***
  Lokaal sociaal beleid 7.892 Lokale sociale initiatieven
  Jeugd en jongerenwerk 175.570 Timpaan***
  Vrijwilligerswerk en mantelzorg 40.000 Timpaan/onbekend*** en diversen
  Peuterspeelzalen 288.166 Stichting Doomijn, diversen
  Armoedebeleid 135.455 Stichting Leergeld (koppeling rijksuitkering) en Timpaan***
  Schuldhulpverlening 7.600 Humanitas
  Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers 120.000 Timpaan, diversen
7 Volksgezondheid en Milieu
  Openbare gezondheidszorg 28.726 Lokaal Gezondheidsbeleid en EHBO
  Inzameling droge componenten 25.000 Regeling oud papier
Totaal  2.310.781  

*    Betreft instellingen die voorheen op basis van de regeling Jeugd Sport en Cultuur subsidie verkregen.
**  Het plafond voor het Heite schaaktoernooi wordt tweejaarlijks geraamd.
***Subsidie aan Timpaan loopt tot 1 juli 2019, daarna nog onbekend. Uitzondering: Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers.

Preferente instelling/regeling

Preferente instelling/regeling Subsidie plafond 2019
Uit beleidsveld
Overzicht per budgetinstelling
5 Sport, Cultuur en Recreatie
  Stichting Bibliotheek Zuidoost Fryslân 414.876 Bibliotheekwerk
  Wereldwinkel Wolvega       3.299 Ontwikkelingssamenwerking
  Wereldwinkel Noordwolde       3.299 Ontwikkelingssamenwerking
  Stichting Stellingwarver Schrieversronte    40.577 Cultuurbevordering 
  Stichting Nationaal Vlechtmuseum    77.492 Oudheidkunde en musea
  Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf        5.000 Oudheidkunde en musea
  Stichting Harten Tien     37.657 Multifunctionele accommodaties
  Sport Fryslân 212.000 Buurtsportwerk
6 Maatschappelijke en Sociale Voorzieningen
  Stichting Doomijn 218.205 Peuterspeelzalen
  Timpaan****
   27.828 Ouderenwerk
  Timpaan****       5.926 Sociaal-cultureel werk
  Timpaan****    16.000 Opbouwwerk
  Timpaan**** 175.570 Jeugd en jongerenwerk
  Timpaan****       5.000 Armoedebeleid
  Timpaan****
   20.000 Vrijwilligerswerk en mantelzorg
  Humanitas       7.600 Schuldhulpverlening
  Timpaan 117.344 Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers
  Stichting Leergeld 125.000 Armoedebeleid (koppeling rijksuitkering)
  Tûmba       9.797 Maatschappelijke dienstverlening
  Slachtofferhulp       4.851 Maatschappelijke dienstverlening
  Radio Weststellingwerf Centraal    15.923 Lokale omroep (bijdrage per inwoner)
 Overig    
  Welzijnswerk**** 250.454

Ouderenwerk, Sociaal Cultureel werk, opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk inclusief overig, vrijwilligerswerk en mantelzorg, armoedebeleid

Totaaloverzicht per budgetinstelling, Samenleving 1.513.449  

****Subsidie aan Timpaan loopt tot 1 juli 2019, daarna nog onbekend. Uitzondering is Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers.

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

A
AED Automatische externe defibrillator (voor reanimatie)
Amvb Algemene maatregel van bestuur
AOW Algemene Ouderdomswet
APPA Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
AVE Aanpak Voorkoming Escalatie
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B
BAG-WOZ Basisregistraties adressen en gebouwen waardering onroerende zaken
BBV Besluit begroting en verantwoording
BCF Btw Compensatie Fonds
BDU Brede Doeluitkering
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG Bank Nederlandse gemeenten
BOSD afdeling Backoffice Sociaal Domein
BRK Basis registratie Kadaster
BRP BasisRegistratie Personen
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BV Besloten vennootschap
BVI afdeling Belasting, Vastgoed en Informatie
BW Boekwaarden
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
C02 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
cao Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCW Commerciële club Weststellingwerf
D
DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang
DBC Diagnose Behandel Combinatie
DHW Drank- en horeca wet
DMS Document Management Systeem
E
EMU Europese Economische en Monetaire Unie saldo
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
Eph Eenpersoonshuishouden
F
Fido Wet financiering decentrale overheden
Fumo Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
G
GAP Gemeentelijk afvalstoffen plan
GFT Groente-, fruit- en tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GiB Groen in Bedrijf
GIDS Gezond in de stad
GOAB Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVA Gemeentelijk versnellingsarrangement
GVVP Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
GZZA Gemeentelijke zelfzorgarrangement
H
Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
HOWO Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
't Hek t 'Hek' omvat de rijksmiddelen Jeugdzorg, Wmo, Participatie en BUIG
I
IB Interne begeleider
IBP InterBestuurlijk Programma
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IKC Integraal kind centrum
i-NUP implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere zelfstandigen
IPO Interprovinciaal Overleg
ISK Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs)
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IUSD Integratie Uitkering Sociaal domein
IVA Instructie verantwoord alcoholschenken
J
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JHF Jeugdhulp Fryslân
JOGG Jongeren op gezond gewicht
JOS Jongeren op straat
K
KIES Kinderen in Echtscheiding Situatie
KPI Kritieke prestatie indicatoren
KTO Klant tevredenheids onderzoek
L
LPK Landelijk Professioneel Kader
LTO Land en Tuinbouworganisatie
LV-WOZ Landelijke voorziening waardering onroerende zaken
M
MBO Middelbaar beroeps onderwijs
MFC Multifunctioneel centrum
MKB Midden en kleinbedrijf
MOP Meerjaren Onderhouds Plan
Mph Meerpersoonshuishouden
MT Management team
MVI Manifest verantwoord inkopen
N
NCW Netto Contant Waarde
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NIX18 Geen alcohol voor 18 jaar
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap
O
OAB Onderwijsachterstandenbeleid
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende- zaakbelastingen
P
PGB Persoonsgebonden budget
PHP Preventie- en handhavingsplan alcohol
PIM Professionele dienstbaaheid, Integraliteit en Maatwerk
PNIK Paspoorten en Nederlanse Identiteitskaarten
POC Percentage Of Completion
PRO praktijkonderwijs
R
REC Reststoffen Energie Centrale
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
ROC Regionaal opleidingencentrum
S
SDF Sociaal domein Fryslân
SISA Single information single audit
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslân
SvB Sociale Verzekeringsbank
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
SW Sociale werkvoorziening
T
TBC Tuberculose-screening
TDI Tekst Data Integratie
U
UNESCO De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
UvW Unie van Waterschappen
V
VANG Van Afval Naar Grondstof
Vecozo Internetportaal voor veilig internet en communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren
VFG Vereniging Friese Gemeenten
VIP Vluchtelingen Investeren in Participeren
VKD Vereniging kleine dorpen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VSO voortgezet speciaal onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaters
VTH Vergunning, Toezicht en Handhaving
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN Veilig Verkeer Nederland
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WKO Warmte Koude Opslag
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT Wet Normering Topinkomens
WNRA Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WsW Wet sociale Werkvoorziening
WW Werkloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand

Bijlage III: Collegeprogramma 2018-2022

Zie begrotingsapp knop: Meer (rechts van het beeldscherm)

Zie begrotingsapp knop: Meer (rechts van het beeldscherm)