Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

 Het programma Veiligheid omvat de taakvelden:

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Beleidsnota's

  Vastgesteld
Beleidsplan veiligheid (crisisbeheersing & brandweer)  2018
Beleidsplan preventie en handhaving Drank- en horecawet  2018
Nota Integraal veiligheidsbeleid Weststellingwerf  2012

 

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

De gemeente heeft de regierol op integrale veiligheid. Wij werken  met diverse partijen samen om een positieve bijdrage te leveren aan de veiligheid binnen de gemeente en daarmee aan het welzijn van de inwoners en ondernemers. Wij zetten in op het betrekken van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De gemeente is alert op kansen die zich kunnen voordoen die passen binnen de geprioriteerde speerpunten van het veiligheidsbeleid. Dat maakt dat het beleid enige flexibiliteit heeft binnen de speerpunten. De gemeente heeft een stimulerende en faciliterende rol, met daarbij aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. De prioriteiten voor het Integrale veiligheidsbeleid zijn door de raad bepaald via de nota Integraal veiligheidsbeleid 2012. Met de nieuwe bestuursperiode start het traject om te komen tot een geactualiseerd integraal veiligheidsbeleidsplan. Tot de vaststelling daarvan door de raad blijft het beleidsplan 2012 leidend. Dit programma zal geen grote beleidsmatige aanpassingen bevatten omdat er door de gemeenteraad nieuwe speerpunten worden opgesteld. 

Ontwikkelingen 2019

  • Landelijk en regionaal is de aandacht hoog voor de aanpak van personen met verward gedrag. In 2019 wordt verder ingezet op de ketensamenwerking Zorg en Veiligheid via de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE);
  • Ook de ondermijnende criminaliteit is een actueel thema waar gemeenten zich steeds meer mee bezig gaan houden;
  • Cybercrime bestaat al lange tijd, maar begint steeds meer in beeld te komen.

Wat willen we bereiken?

Beleidsplan integrale veiligheid

Zie collegeprogramma 2018 -2022 met als resultaat een nieuw beleidsplan Integrale Veiligheid.

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren

Wat willen wij bereiken
Het voorkomen en aanpakken van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen.

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

Wat willen wij bereiken
Volgens de Wet op de veiligheidsregio’s worden de brandweertaken uitgevoerd door de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Via het algemeen bestuur heeft de gemeente (beperkte) invloed op de kwaliteit en de kosten van brandweerzorg in onze provincie. Wij besteden structureel aandacht aan preventie en bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid bij brand.

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

Wat willen wij bereiken
Het aantal aangiften voor de misdrijven met grote impact stabiliseren. Voor onze gemeente gaat het specifiek om woninginbraak, geweldsdelicten en bedreiging van personen.

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

Wat willen wij bereiken
Een daling van het aantal zaken dat escaleert naar het niveau van het sociaal team. Wij realiseren deze doelstelling door de aanpak en werkwijze met de gebiedsteams Sociaal domein, het gericht inzetten van mediation en het project "goede buren". Een tweede doelstelling is het realiseren van een daling van het aantal meldingen burengerucht. Het ijkjaar is 2013. 

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

Wat willen wij bereiken
Bewustwording bij verkeersdeelnemers verhogen van het te hard rijden en alcohol- en drugsgebruik in het verkeer.

Wat doen wij ervoor

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat willen wij bereiken
De gemeente heeft de planvorming geactualiseerd en het team bevolkingszorg is goed opgeleid en beoefend. De samenwerking in het cluster (Heerenveen, Ooststellingwerf en Opsterland) wordt verder ingedikt waardoor we de efficiëntie en kwaliteit van het team bevolkingszorg verder kunnen verhogen. De gemeentelijke inzet richt zich op het vergroten van de bewustwording van risico’s op brand en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor preventie.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Werken aan de sociale kwaliteit van woon- en leefomgeving voor een veilige samenleving

Lokale beleidsindicator

Eenheid 

2014

2015

2016

2017

Burenruzies voorgelegd aan mediator

Aantal

2

0

1

3*

Geregistreerde meldingen over burengerucht

Aantal

129

106

106

102

Meldingen van overspannen/gestoorde personen

Aantal

154

232

129

111

Behandelde casussen door sociaal team

Aantal

195

203

177

195

Nazorg ex-gedetineerden trajecten

Aantal

23

30

14

18**

Waarvan begeleiding door sociaal team ex- gedetineerden

Aantal

4

4

2

10

Incidenten vernieling en. zaakbeschadiging

Aantal

137

159

98

127

Incidenten overlast

Aantal

420

459

325

257

*Waarvan 1 is uitgevoerd. In de andere casuistiek wilden niet alle partijen meedoen. 
**Waarvan 1 maal Bestuurlijke Informatie Justitiabelen. Sinds halverwege 2017 ontvangen wij ook deze informatie.

Werken aan de objectieve veiligheid en het tegengaan van criminaliteit voor een veilige samenleving

Lokale beleidsindicator

Eenheid

2014

2015

2016

2017

Aangiftes woninginbraken

Aantal

69

72

63

40

Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen

Aantal

34

43

20

14

Aangiftes mishandelingen

Aantal

46

50

57

43

Aangiftes bedreigingen

Aantal

33

34

39

30

Opgelegde huisverboden

Aantal

5

7

4

2

Aangiftes huiselijk geweld

Aantal

116

144

110

89

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

2015
gemeente

2016
gemeente

2017
gemeente

2016
Nederland

2017
Nederland

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

0,8

1,4

1,2

2,3

2,2

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

2,9

2,5

1,6

3,3

2,9

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

3,7

4,3

2,9

5,3

5,0

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

6,3

3,7

4,1

5,6

4,8

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Werken aan de aanpak van criminele jeugd/individuele probleemjongeren voor een veilige samenleving

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

2015
gemeente

2016
gemeente

2017
gemeente

2016
Nederland

2017
Nederland

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 inwoners

88

77

47

137

131

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

 

 

 

 Werken aan verkeersveiligheid voor een veilige samenleving

Lokale beleidsindicator

Eenheid

2013

2014

2015

2016

2017

VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen/verkeerswerkgroepen politie

Aantal

12

11

15

15

Werken aan brandveiligheid voor een veilige samenleving

Lokale beleidsindicator

Eenheid

2014 2015 2016 2017

Controles op brandveiligheid bedrijven

Aantal

141 52 53 50

Voorlichtingen op scholen

Aantal

9 18 11 9

Oefeningen in de wijk

Aantal

nb  1 1 1

Voorlichtingen na brand

Aantal

 nb 2 1 2

Wat mag het kosten

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.247.034 1.303.467 1.357.056 1.371.056 1.403.056 1.434.056
1.2 Openbare orde en veiligheid 182.455 204.710 179.285 179.285 179.285 179.285
Totaal Lasten 1.429.488 1.508.177 1.536.341 1.550.341 1.582.341 1.613.341
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -604 -518 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -56.894 -70.317 -70.357 -70.357 -70.357 -70.357
Totaal Baten -57.498 -70.835 -70.357 -70.357 -70.357 -70.357
Saldo van lasten en baten -1.371.990 -1.437.342 -1.465.984 -1.479.984 -1.511.984 -1.542.984

Toelichting

Begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018

Algemeen

De kosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan.
Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2019 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
De stijgende lasten van Veiligheidsregio Fryslân (VRF) geeft een verschil van bijna € 40.000.

Openbare orde en veiligheid
Door de verschuiving van de personeelskosten is er  € 25.000 minder doorberekend.

Baten
Er zijn geen verschillen. 

Begroting 2019 en meerjarenperspectief
Lasten

Crisis beheersing en brandweer
De bijdrage voor de VRF neemt op basis van de meerjarenbegroting van de VRF jaarlijks toe.

Openbare orde en veiligheid
Er zijn geen verschillen.

Baten
Er zijn geen verschillen