Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Zonderland
Organisatie Ruimte

Taakvelden

 • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en bouwen
 • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

 • Woonvisie gemeente Weststellingwerf 2016 
 • Bestemmingsplannen voor de dorpen
 • Vastgestelde nota’s van uitgangspunten in het kader van nieuw bestemmingsplan buitengebied (2010 en 2011)
 • Handleiding schaalvergroting agrarische sector 2011
 • Rapport MKB/REVA ‘beleidsvisie versterking kernwinkelapparaat Wolvega’ (2010)
 • Structuurplan Weststellingwerf 2000-2015 (2002)
 • Ontwikkelagenda versterking economische structuur (2011)
 • Bestemming Noordwolde 
 • Terrassenbeleid en nadere regels (2012)
 • Evenementenbeleid (2016)
 • Beheersverordening agrarische percelen bestemmingsplan buitengebied (1 juli 2013)
 • Streekagenda Zuidoost (juni 2013) + jaarplan 2017
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2014
 • Bestemmingsplan Buitengebied 2016 (versie VA03) aangepast naar aanleiding van uitspraak Raad van State
 • Investeringskalender 2017-2027
 • Huisvestingswet 2014
 • ontwerp Omgevingsvisie 2018
 • Notitie "strategisch omgaan met gemeentelijk vastgoed 2017

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Het proces om te beoordelen dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen vanuit de Wet VTH wordt dit jaar afgerond. De nul meting is afgerond en de confrontatie met de kwaliteitseisen vindt in 2018/2019 plaats.

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)
Door alle aan de FUMO deelnemende gemeenten wordt onderzocht wat de consequenties zijn van de wijziging van het Besluit omgevingsrecht. De toename van het aantal basistaken betekent een verschuiving van taken van de gemeente naar de FUMO. Per 1 januari 2020 zal dit worden geëffectueerd. 

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie zal dit jaar worden vastgesteld. Op basis hiervan zullen wij invulling gaan geven aan de beschreven nieuwe werkwijze volgens het principe ja mits, omgevingspanel, deskundigen platform. Verder zullen wij in samenspraak met de dorpen kijken of er "maatschappelijke contracten" kunnen worden afgesloten, zie ook het bijgevoegde collegeprogramma.

Omgevingswet
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Op basis van het vastgestelde ambitiedocument gaan wij een plan van aanpak opstellen. Samen met onze OWO partners onderzoeken we welke aanpassingen er in de technische automatiseringssfeer noodzakelijk zijn om te kunnen werken volgens de principes van de Omgevingswet, zie ook het bijgevoegde collegeprogramma.

Hûs en Hiem
Als gevolg van de naar verwachting in 2021 in werking tredende Omgevingswet  zal de welstandstoets anders moeten worden ingericht. Onder aansturing van de VFG wordt onderzocht wat de nieuwe invulling van de ruimtelijke kwaliteitstoets en de rol van Hûs en Hiem kan zijn in de nieuwe situatie. Dit onderzoek zal naar verwachting in 2019/2020 tot besluitvorming leiden.

Streekagenda
In 2013 is gestart met de Streekagenda, vooralsnog voor een periode van 6 jaar. Na de provinciale verkiezingen in maart 2019 zal duidelijk moeten worden of en hoe de  provincie verder wil met de Streekagenda. De thematische benadering waarvoor in 2017 is gekozen zal tot dat moment worden gecontinueerd. 

Grondexploitaties
De eerste woningen in het exploitatiegebied Renbaanschool zijn in 2018 gerealiseerd. In 2019 zal de uitgifte en woningbouw worden vervolgd.
In het plangebied De Plantage is er door de prijsverlaging concrete belangstelling voor twee bouwkavels. Wij willen deze positieve lijn in 2019 doorzetten. 
In plangebied de Tuinen is in 2018 een bouwkavel verkocht. Wij verwachten de laatste kavel in 2019 te verkopen.

Lindewijk
Wij willen dit jaar komen tot een besluit  over het in exploitatie nemen van fase II van de Lindewijk, zie bijgevoegde collegeprogramma.
In 2018 is een geactualiseerd bestemmingsplan en beeldkwaliteitsdocument voor fase I vastgesteld. Door de op hoge toeren draaiende economie is de belangstelling voor bouwgrond in de Lindewijk op dit moment boven verwachting. Wij willen deze lijn vasthouden en zullen het bouwrijp maken en de projectmatige uitgifte afstemmen op deze belangstelling.

Wat willen we bereiken?

Lindewijk fase II

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Rottige Meente

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Uitwerken omgevingsvisie

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Implementatie omgevingsvisie

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven

Wat willen wij bereiken?
Een goed en actueel ruimtelijk beleid en planologische vertaling dat een basis biedt om op een snelle en efficiënte wijze medewerking te kunnen verlenen aan verwachte en wenselijke initiatieven.  

 

Wat doen wij ervoor

Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn

Wat willen wij bereiken
Zorgen dat er binnen een redelijke termijn kan worden voldaan aan de vraag van mensen naar woonruimte dan wel bouwmogelijkheden. 

 

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2016
gemeente
2017
gemeente
2018
gemeente
2016
Nederland
2017
Nederland
2018
Nederland
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 173 179 - 209 216 -
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 5,0 - - 7,2 - -
Demografische druk % 78,4 79,9 80,5 68,5 69,0 69,6
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 588 599 590 651 644 649
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 676 687 679 723 723 721
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl  

Wat mag het kosten

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 685.698 274.177 168.965 246.181 284.357 295.080
8.1 Ruimtelijke ordening 559.387 448.234 769.338 770.190 770.640 671.004
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.345.857 1.651.528 1.728.672 1.137.919 1.313.048 1.312.990
8.3 Wonen en bouwen 1.162.827 1.040.207 1.099.926 1.128.793 1.142.960 1.094.257
Totaal Lasten 3.753.768 3.414.146 3.766.901 3.283.083 3.511.005 3.373.331
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -677.047 -65.979 -15.979 -15.979 -15.979 -15.979
8.1 Ruimtelijke ordening -18.765 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.345.857 -1.651.528 -1.728.672 -1.137.919 -1.313.048 -1.312.990
8.3 Wonen en bouwen -544.243 -533.254 -543.700 -533.614 -533.614 -533.614
Totaal Baten -2.585.911 -2.250.761 -2.288.351 -1.687.512 -1.862.641 -1.862.583
Saldo van lasten en baten -1.167.857 -1.163.385 -1.478.550 -1.595.571 -1.648.364 -1.510.748
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 87.029 204.210 100.000 100.000 0 0
Mutaties reserves 87.029 204.210 100.000 100.000 0 0

Toelichting

Begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018

Algemeen
De kosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan.
Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2019 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Lasten
Beheer overige gebouwen en gronden
Het verschil wordt veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten.

Ruimtelijke ordening
De lasten voor dit taakveld nemen toe als gevolg van het implementeren van de omgevingswet en omgevingsvisie. In deze toename is voor de komende 3 jaar ieder jaar € 100.000 beschikbaar gesteld voor het afsluiten van maatschappelijke contracten en worden er middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet die nodig is voor het werken met de omgevingswet en -visie. Tevens voor het helpen uitwerken van initiatieven vanuit dorpsvisies en voor de inhoudelijke bijdrage in omgevingspanel en professioneel platform.

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
In de lasten bij dit taakveld is een deel van de personeelskosten voor strategisch vastgoed meegenomen.
De baten en lasten van de grondexploitatie in programma 8 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma, maar zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op balans.
Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid.

Wonen en bouwen
Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten.

Baten
Beheer overige gebouwen en gronden
De baten dalen met € 50.000. In 2018 is een subsidie van de provincie ontvangen in relatie tot de sloop van het Bornego in Wolvega. Deze subsidie was eenmalig.

Begroting 2019 en meerjarenperspectief
Lasten en baten

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De baten en lasten van de grondexploitatie in programma 8 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma, maar zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op balans.
Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid. 

Investeringen

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities 694.000 500.000 500.000
Rottige Meente 150.000 150.000 158.000
Bruto investeringsbedrag 694.000 650.000 650.000 158.000