Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort, Jongebloed, Hoen en Rikkers
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische ontwikkeling
 • Economische promotie
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsnota's

 • Werfboek
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Nota Grondbeleid
 • Structuurplan 2000-2015
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Plan van aanpak Bestemming Noordwolde
 • Notitie Verblijfsrecreatie
 • Evenementenbeleid
 • Coalitieakkoord 2014-2018 'Samen werken aan Weststellingwerf'
 • Klimaatbeleidsplan 2010-2020
 • Zendmastenbeleid 2014
 • Wandel- en ruiterpadenplan 2014
 • Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ en de provinciale verordening ‘Romte’
 • Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2016
 • Investeringskalender 2017 - 2027

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Detailhandel
Op initiatief van de provincie wordt onderzocht of er op provinciale schaal een retaildeal kan worden gesloten.  Deze deal moet dan een handvat bieden om te komen tot sterkere winkelcentra.  Dit zal in 2019 een vervolg krijgen. 

Bedrijventerreinen
Voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zijn er op provinciale schaal prognoses opgesteld. De provincie vraagt of de gemeenten binnen de regio Zuidoost hierover afspraken kunnen maken. Uit onderzoek is gebleken dat er binnen de regio Zuidoost nog voldoende hectare industrieterrein beschikbaar zijn om tot 2030 aan de vraag te kunnen voldoen. Een aanvullend, door de regio uitgevoerd onderzoek, toont echter aan dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. Voor vooral logistieke bedrijven  die een grote kavel nodig hebben is geen ruimte beschikbaar.  In 2019 moet er uiteindelijk een afspraak zijn gemaakt tussen de regio en de provincie. 

 

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015
gemeente
2016
gemeente
2017
gemeente
2016
Nederland
2017
Nederland
Functiemenging % 43,5  43,7 43,8 52,1 52,4
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 161,1 164,8 166,5 136,4 139,7
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl  

Wat mag het kosten

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 52.210 60.419 83.249 83.189 83.129 83.069
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 439.068 432.504 521.111 493.220 512.441 353.014
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 60.806 56.110 74.790 74.790 39.790 39.790
3.4 Economische promotie 53.190 52.627 39.881 39.881 39.881 39.881
Totaal Lasten 605.274 601.660 719.031 691.080 675.241 515.754
Baten
3.1 Economische ontwikkeling -605 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -393.006 -432.504 -520.751 -492.860 -512.081 -352.654
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -17.499 -17.557 -17.557 -17.557 -17.557 -17.557
Totaal Baten -411.110 -450.061 -538.308 -510.417 -529.638 -370.211
Saldo van lasten en baten -194.164 -151.599 -180.723 -180.663 -145.603 -145.543

Toelichting

Begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018

Algemeen
De kosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan.
Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2019 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Baten en lasten
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
In de lasten bij dit taakveld is een deel van de personeelskosten voor strategisch vastgoed meegenomen.
De baten en lasten van de grondexploitatie in programma 3 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma, maar zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op balans.
Voor meer informatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid en de vlottende activa op de balans.

Economische ontwikkeling
Het verschil tussen 2018 en 2019 wordt veroorzaakt door de geraamde kosten voor de inzet van een centrummanager voor de winkelstructuur in Wolvega.

Begroting 2019 en meerjarenperspectief
Baten en lasten
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Zie bovenstaande tekst fysieke bedrijfsinfrastructuur.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Met ingang van 2016 heffen we voor tenminste vijf jaar reclamebelasting (zie overzicht Algemene dekkingsmiddelen). De opbrengst komt ten goede aan het ondernemersfonds.  De bijdrage aan het fonds is opgenomen in dit programma tot en met 2020.