Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Overzicht kosten overhead

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) op onderdelen gewijzigd. De BBV zijn de landelijke regels waaraan de inrichting van de begroting en jaarrekening moet voldoen. Deze wijzigingen hebben als hoofddoel een betere vergelijkbaarheid van de kosten van gemeenten onderling. Onderdeel van deze vernieuwing van het BBV is een apart overzicht van de kosten van de overhead.

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de externe klant vallen hier dus niet onder maar zijn in de betreffende taakvelden opgenomen.

De bedrijfskosten die niet direct aan de taakvelden kunnen worden toegerekend, zijn de overheadkosten en betreffen personele kosten, huisvesting, ICT, communicatie en nog wat overige bedrijfsvoeringskosten.

Toerekening aan kostendekkende activiteiten
Alle directe kosten zijn rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. Voor taakvelden waar kostendekkende tarieven het uitgangspunt zijn, zoals bij de exploitatie afvalinzameling en riolering, wordt een opslag voor de overheadkosten toegepast. De opslag is een percentage van de directe salariskosten. De overhead waarmee wij voor de begroting 2019 rekenen is ten opzichte van de begroting 2018 bijgesteld van 106% naar 95%. De reden voor deze verlaging van het tarief is dat de directe salarislasten zijn toegenomen als gevolg van het inrichting van Groen in Bedrijf en de groei bij de gebiedsteams in het Sociaal domein.

Ter informatie:
Wanneer je het saldo van de overhead uitdrukt in een percentage van de totale geraamde lasten dan kom je op een percentage uit van 11%. Zie ook de beleidsindicator in programma 0.

Overhead kosten

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
0.4 Overhead 11.593.110 12.918.490 12.947.403 13.098.252 13.191.942 13.594.510
Baten
0.4 Overhead -4.679.542 -4.808.519 -4.947.571 -5.127.694 -5.228.006 -5.539.271
Saldo van lasten en baten -6.913.567 -8.109.971 -7.999.832 -7.970.558 -7.963.936 -8.055.239
Onttrekkingen
0.4 Overhead 0 17.000 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 17.000 0 0 0 0

Investeringen

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Budget informatisering 450.000 450.000 450.000 450.000
Automatisering 1.200.000 800.000 700.000 600.000
Tractie 280.000 380.000 670.000 180.000
Bruto investeringsbedrag 1.930.000 1.630.000 1.820.000 1.230.000

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om Vennootschapsbelasting(VPB) te vermelden in de begroting en jaarstukken.
Gemeenten die winst maken op ondernemingsactiviteiten, dus niet vanuit hun maatschappelijke rol, betalen hierover VPB. Met de VPB winsttoets berekent de gemeente jaarlijks of er winstgevende ondernemingsactiviteiten zijn.
Vanaf 2016 tot en met 2022 heeft onze gemeente zoals het nu lijkt geen winstgevende ondernemingsactiviteiten voor de VPB. Dit betekent dat we geen VPB betalen voor 2019 en aankomende jaren.

Als er in de toekomst wel VPB moet worden betaald over ondernemingsactiviteiten dan wordt dit onder dit taakveld geraamd dan wel verantwoord.

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Het taakveld 'Overige baten en lasten' is hier verantwoord. De post onvoorziene uitgaven maakt deel uit van dit taakveld.

Stelpost algemene risicobeheersing
Beschikking over deze stelpost kan alleen via een raadsbesluit en is uitsluitend bedoeld ter dekking van structurele risico’s die op enig moment werkelijkheid worden.

Stelpost onvoorzien
De post voor onvoorziene incidentele uitgaven.

Stelpost algemene risicobeheersing

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
0.8 Overige baten en lasten 0 143.061 500.000 500.000 500.000 500.000
Saldo van lasten en baten 0 -143.061 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Niet voorziene uitgaven

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
0.8 Overige baten en lasten 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Saldo van lasten en baten 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000