Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Rikkers
Organisatie Ruimte

Taakvelden

 • Openbaar vervoer
 • Economische havens en waterwegen
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie (in de openbare ruimte)
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatieve havens
 • Parkeren (geen lasten en baten)

Beleidsnota's

 • Beleidsplan Kwaliteitsambitie openbare ruimte 2012-2016
 • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP 2000) inclusief de uitgevoerde evaluatie (2007)
 • Nota Openbare verlichting
 • Landschapsbeleidsplan
 • Bomenbeleidsplan
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Structuurplan 2000-2015
 • Investeringskalender 2017 - 2027

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Aanleg zebrapaden en belijning
In het kader van verkeersveiligheid onderzoeken wij of er op ontsluitingswegen in Wolvega (50 km/h wegen) een aantal zebrapaden aangelegd kunnen worden. De locaties hiervan worden bepaald op basis van een aantal uitgangspunten. Ook wordt gekeken in hoeverre onze huidige werkwijze aangaande belijning op wegen en fietspaden aanpassing behoeft.

Verbeteren aansluiting A32/Stellingenweg/Om den Noort
Onderdeel van de in 2010 met de provincie Fryslân overeengekomen bestuurlijke afspraken betreft het verbeteren van de aansluiting A32/Stellingenweg/Om den Noort/Lycklamaweg. Belangrijk doel hiervan is de Lycklamaweg autoluwer te maken en te zorgen voor een betere doorstroming over Om den Noort. In april 2018 hebben wij ingestemd met de realisatie van een door de provincie voorgestelde oplossing van een bypass. Daarnaast is afgesproken met de provincie om aanvullend een verkeersplateau aan te leggen ter hoogte van de aansluiting Lycklamaweg met als doel om de verkeersdruk hier verder terug te dringen. De provincie heeft hier inmiddels budget voor vrijgemaakt. Verwachte uitvoering 2019.

Vervanging bedieningsinstallatie brug Nijelamer
De bedieningsinstallatie van de brug Nijelamer is verouderd en aan vervanging toe. Er is een onderzoek opgestart om te kijken welke toekomstige oplossing het best aansluit bij het gebruik. Dan is ook duidelijk welke financiële gevolgen dit heeft.

 

Doelstellingen

Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte

Zie collegeprogramma 2018 - 2022  

Project herinrichting De Blesse

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Herinrichting stationsomgeving

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Notitie veilig landbouwverkeer

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Fietspad langs de Linde

Zie collegeprogramma 2018 - 2022 

Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland

Wat willen wij bereiken?
Een groenstructuur die passend is bij de landschapskenmerken van onze gemeente. 

Wat doen we ervoor

Wat mag het kosten

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 4.229.586 4.111.793 4.057.324 4.144.099 4.072.147 4.100.874
2.3 Recreatieve havens 48.558 54.580 37.923 37.893 37.864 37.834
2.4 Economische havens en waterwegen 4.244 2.340 2.325 2.311 2.296 2.281
2.5 Openbaar vervoer 19.452 36.632 18.786 18.786 18.786 18.786
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 1.195.237 1.985.526 2.040.311 1.965.311 2.040.311 2.040.311
Totaal Lasten 5.497.077 6.190.871 6.156.669 6.168.400 6.171.404 6.200.086
Baten
2.1 Verkeer en vervoer -30.024 -10.931 -10.931 -10.931 -10.931 -10.931
2.3 Recreatieve havens -33.393 -28.500 0 0 0 0
2.5 Openbaar vervoer -1.047 -6.344 -6.344 -6.344 -6.344 -6.344
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -179.566 -87.830 -87.830 -57.830 -57.830 -57.830
Totaal Baten -244.031 -133.605 -105.105 -75.105 -75.105 -75.105
Saldo van lasten en baten -5.253.046 -6.057.266 -6.051.564 -6.093.295 -6.096.299 -6.124.981
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 50.000 25.925 0 0 0 0
Mutaties reserves 50.000 25.925 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018

Algemeen
De kosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan.
Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2019 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Lasten
Verkeer en vervoer
In 2018 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor bestrijding van onkruid op een milieuvriendelijke manier. Voor 2019 is dit budget vooralsnog niet toegekend in afwachting van de discussie omtrent het ambitieniveau voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

Recreatieve havens
De haven bij de Driewegsluis is in 2017 in eigen beheer genomen in de vorm van een pilot. Deze pilot loopt tot en met 2018. In 2018 is de begroting aangepast naar aanleiding van deze pilot. Het is nog niet bekend wat de uitkomsten van deze pilot zijn en welke keuzes er gemaakt gaan worden over het beheren van de haven. Daarom is in de begroting 2019 nog geen rekening gehouden met de nieuwe situatie.

Openbaar vervoer
Bij de voorjaarsnota 2018 zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de mogelijkheden om de voor Wolvega verslechterde dienstregeling van de NS te kunnen beïnvloeden. Deze middelen zijn voor 2019 niet nodig.

Baten
Recreatieve havens
Zie toelichting onder de Lasten.

Begroting 2019 en meerjarenperspectief
Lasten
Verkeer en vervoer
De afwijkingen op dit taakveld zijn procentueel niet heel groot. Binnen het taakveld verschuiven de budgetten wel. Zo zal er meer budget nodig zijn om de kapitaallasten van de bermverhardingen die in het buitengebied worden aangelegd, te kunnen dekken. Het voorbereidingsbudget voor projecten in de openbare ruimte komt vanaf 2021 te vervallen. De kapitaallasten voor de openbare verlichting nemen in de toekomst af.
Per saldo zijn de lasten voor Verkeer en vervoer door de jaren nagenoeg gelijk.

Openbaar groen en openluchtrecreatie
In de begroting van 2019 zijn bedragen opgenomen voor het project Dorpen in het groen en voor het bomenbeleidsplan. Deze bedragen zijn incidenteel toegekend en vervallen met ingang van 2020.

Investeringen

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Vervangingsbudget openbare verlichting 89.000 89.000 89.000 89.000
Verbeteren bereikbaarheid station 647.000
Uitvoeringsplan bermen 688.000 1.000.000 688.000
Vervanging brug over de Tjonger 100.000
1e fase upgrading fietspad langs De Linde (Kontermansbrug-IJkenverlaatpad) 206.000
2e fase upgrading fietspad langs De Linde (Lindepad) 43.500 375.500 413.000
3e fase upgrading fietspad langs De Linde (Kontermansbrug-IJkenverlaatpad) 43.500 251.000 213.500
Bruto investeringsbedrag 1.817.000 1.715.500 1.403.500 89.000