Sitemap

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Beste leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf, Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Beleidsbegroting Blz. 7  
Bijlagen Blz. 8  
Financiële begroting Blz. 9  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 10  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 11  
Financieel vertrekpunt Blz. 12  
Uitgangspunten bij deze programmabegroting Blz. 13  
Herijking exploitatie Blz. 14  
Toelichting op herijking exploitatie Blz. 15  
Collegeprogramma Blz. 16  
Toelichting op collegeprogramma Blz. 17  
Eindstand Blz. 18  
Structureel begrotingsevenwicht Blz. 19  
Begroting 2019 in één oogopslag Blz. 20  
Begroting 2019 in één oogopslag Blz. 21  
Ons huishoudboekje Blz. 22  
Kerngegevens Blz. 23  
Kerngegevens Blz. 24  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 25  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 26  
Taakvelden Blz. 27  
Beleidsnota's Blz. 28  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 29  
Doelstellingen Blz. 30  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 31  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 32  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 33  
Ontwikkelen van voorstellen om efficiënter te vergaderen met meer betrokkenheid van inwoners Blz. 34  
Uitvoering van twee experimenten op het gebied van overheids- en burgerparticipatie Blz. 35  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 36  
Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 37  
Uitvoering geven aan griffie jaarplan Blz. 38  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 39  
Een actief communicatiebeleid Blz. 40  
Collegecommunicatie: zichtbaar en transparant Blz. 41  
Concerncommunicatie: goed bereik en heldere taal Blz. 42  
Gebiedspromotie: samen aan de slag Blz. 43  
Interne communicatie: integraal samenwerken Blz. 44  
Participatie en sociale media: iedereen kan meedoen Blz. 45  
Projectcommunicatie: vertellen en vieren Blz. 46  
Raadscommunicatie: door en voor inwoners Blz. 47  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 48  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen Blz. 49  
Dorpennetwerk vormt basis voor beleid Blz. 50  
Gebiedswethouders dragen bij aan zichtbaarheid bestuur Blz. 51  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 52  
Het dorpenfonds als aanjager van initiatieven Blz. 53  
Nieuwe (digitale) vormen van participatie Blz. 54  
Omgevingsvisie belangrijk kader voor samenwerking Blz. 55  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 56  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 57  
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 58  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 59  
Beleidsindicatoren Blz. 60  
Wat mag het kosten Blz. 61  
Toelichting Blz. 62  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 63  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 64  
Taakvelden Blz. 65  
Beleidsnota's Blz. 66  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
Beleidsplan integrale veiligheid Blz. 69  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 70  
Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen) Blz. 71  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 72  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 73  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit Blz. 74  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 75  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 76  
Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR) Blz. 77  
Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen Blz. 78  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 79  
Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies Blz. 80  
Pilot buurtbemiddeling uitvoeren, volgen en evalueren Blz. 81  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 82  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 83  
Ondersteunen verkeerswerkgroepen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland Blz. 84  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 85  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 86  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 87  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 88  
Beleidsindicatoren Blz. 89  
Wat mag het kosten Blz. 90  
Toelichting Blz. 91  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 92  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 93  
Taakvelden Blz. 94  
Beleidsnota's Blz. 95  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 96  
Doelstellingen Blz. 97  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 98  
Project herinrichting De Blesse Blz. 99  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 100  
Herinrichting stationsomgeving Blz. 101  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 102  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 103  
Fietspad langs de Linde Blz. 104  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland Blz. 105  
Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 106  
Wat mag het kosten Blz. 107  
Toelichting Blz. 108  
Investeringen Blz. 109  
Programma 3 | Economie Blz. 110  
Programma 3 | Economie Blz. 111  
Taakvelden Blz. 112  
Beleidsnota's Blz. 113  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 114  
Doelstellingen Blz. 115  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 116  
Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega Blz. 117  
Breedband in het buitengebied Blz. 118  
Beleidsindicatoren Blz. 119  
Wat mag het kosten Blz. 120  
Toelichting Blz. 121  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 122  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 123  
Taakvelden Blz. 124  
Beleidsnota's Blz. 125  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 126  
Doelstellingen Blz. 127  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 128  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 129  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 130  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 131  
Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 132  
Leerlingenvervoer Blz. 133  
Leerplicht Blz. 134  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 135  
Passend onderwijs Blz. 136  
Volwasseneneducatie Blz. 137  
Voorschoolse voorzieningen Blz. 138  
Beleidsindicatoren Blz. 139  
Wat mag het kosten Blz. 140  
Toelichting Blz. 141  
Investeringen Blz. 142  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 143  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 144  
Taakvelden Blz. 145  
Beleidsnota's Blz. 146  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 147  
Doelstellingen Blz. 148  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 149  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 150  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 151  
Buurtsportwerk Blz. 152  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 153  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 154  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed Blz. 155  
Beleidsindicatoren Blz. 156  
Wat mag het kosten Blz. 157  
Toelichting Blz. 158  
Investeringen Blz. 159  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 160  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 161  
Taakvelden Blz. 162  
Beleidsnota's Blz. 163  
Actuele ontwikkelen en nieuw beleid Blz. 164  
Doelstellingen Blz. 165  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 166  
Aansluiting onderwijs en jeugd Blz. 167  
De toegang op orde en doorontwikkeling Blz. 168  
Ontwikkelen preventief en integraal beleid Blz. 169  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 170  
Voor het tweede deel van het project (2017-2024) ligt de nadruk op activiteiten in het Sociaal domein Blz. 171  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 172  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 173  
Beschut werken Blz. 174  
Inkomensregelingen Blz. 175  
Integratie van vluchtelingen Blz. 176  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 177  
Sociale werkvoorziening (SW) Blz. 178  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 179  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 180  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 181  
Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen Blz. 182  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 183  
Wmo Blz. 184  
Evaluatie inkoop wmo Blz. 185  
Ontwikkelingen voorliggende- en algemene voorzieningen Blz. 186  
Waardering en ondersteuning mantelzorgers Blz. 187  
Beleidsindicatoren Blz. 188  
Wat mag het kosten Blz. 189  
Toelichting Blz. 190  
Investeringen Blz. 191  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 192  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 193  
Taakvelden Blz. 194  
Beleidsnota's Blz. 195  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 196  
Doelstellingen Blz. 197  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 198  
Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS) Blz. 199  
Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân Blz. 200  
Gezond voorbeeld Blz. 201  
Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 202  
Introduceren uitgangspunten Positieve gezondheid Blz. 203  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 204  
Lokale samenwerking aan Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NIX18 Blz. 205  
NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021 Blz. 206  
Vitale Regio Noordwolde Blz. 207  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 208  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 209  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 210  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 211  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 212  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 213  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 214  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 215  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 216  
Beleidsindicatoren Blz. 217  
Wat mag het kosten Blz. 218  
Toelichting Blz. 219  
Investeringen Blz. 220  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 221  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 222  
Taakvelden Blz. 223  
Beleidsnota's Blz. 224  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 225  
Doelstellingen Blz. 226  
Lindewijk fase II Blz. 227  
Rottige Meente Blz. 228  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 229  
Implementatie omgevingsvisie Blz. 230  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 231  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 232  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 233  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 234  
Beleidsindicatoren Blz. 235  
Wat mag het kosten Blz. 236  
Toelichting Blz. 237  
Investeringen Blz. 238  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 239  
Overzicht Blz. 240  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 241  
Toelichting Blz. 242  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 243  
Overzicht kosten overhead Blz. 244  
Overzicht kosten overhead Blz. 245  
Overhead kosten Blz. 246  
Investeringen Blz. 247  
Vennootschapsbelasting Blz. 248  
Vennootschapsbelasting Blz. 249  
Onvoorziene uitgaven Blz. 250  
Onvoorziene uitgaven Blz. 251  
Stelpost algemene risicobeheersing Blz. 252  
Niet voorziene uitgaven Blz. 253  
Paragrafen Blz. 254  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 255  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 256  
Inleiding Blz. 257  
Actuele ontwikkelingen Blz. 258  
Autonome ontwikkelingen Blz. 259  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 260  
Kostendekkendheid Blz. 261  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 262  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 263  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 264  
Inleiding Blz. 265  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 266  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 267  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 268  
Weerstandsvermogen Blz. 269  
Kengetallen Blz. 270  
Toelichting kengetallen Blz. 271  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 272  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 273  
Beleidsnota's Blz. 274  
Inleiding Blz. 275  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 276  
Wegen Blz. 277  
Groen Blz. 278  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 279  
Openbare verlichting Blz. 280  
Riolering Blz. 281  
Tractiemiddelen Blz. 282  
Gebouwen Blz. 283  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 284  
Paragraaf Financiering Blz. 285  
Paragraaf Financiering Blz. 286  
Inleiding Blz. 287  
De uitgangspunten Blz. 288  
Risicobeheer Blz. 289  
Kasgeldlimiet Blz. 290  
Renterisicobeheer Blz. 291  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 292  
Gemeentefinanciering Blz. 293  
Leningenportefeuille Blz. 294  
Financieringsbehoefte Blz. 295  
De wijze van rentetoerekening Blz. 296  
EMU saldo Blz. 297  
Overige ontwikkelingen Blz. 298  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 299  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 300  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 301  
Rechtmatigheid Blz. 302  
Organisatieontwikkeling Blz. 303  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 304  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 305  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 306  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 307  
Bestuursovereenkomst Blz. 308  
OWO afdelingen Blz. 309  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 310  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 311  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 312  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 313  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
Visie op verbonden partijen Blz. 316  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 317  
Financieel belang Blz. 318  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 319  
Overzicht verbonden partijen Blz. 320  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 321  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 322  
Algemeen Blz. 323  
Vennootschapsbelasting Blz. 324  
Marketing Blz. 325  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 326  
Prognose 2019 Blz. 327  
Prognose einde looptijd Blz. 328  
Paragraaf Streekagenda Blz. 329  
Paragraaf Streekagenda Blz. 330  
Algemeen Blz. 331  
Financieel Blz. 332  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 333  
Overzicht van baten en lasten Blz. 334  
Overzicht Blz. 335  
Geprognosticeerde balans 2019-2022 Blz. 336  
Geprognosticeerde balans 2019-2022 Blz. 337  
Toelichting op de geprognosticeerde balans Blz. 338  
Reserves en Voorzieningen Blz. 339  
Reserves en Voorzieningen Blz. 340  
Algemene reserve Blz. 341  
Bestemmingsreserves Blz. 342  
Voorzieningen Blz. 343  
Meerjareninvesteringsplan 2019-2022 Blz. 344  
Meerjareninvesteringsplan 2019-2022 Blz. 345  
Geplande investeringen 2019 Blz. 346  
Geplande investeringen 2020 Blz. 347  
Geplande investeringen 2021 Blz. 348  
Geplande investeringen 2022 Blz. 349  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 350  
incidentele lasten en baten Blz. 351  
Bijlagen Blz. 352  
Bijlage I: Subsidieplafonds 2019 Blz. 353  
Bijlage I: Subsidieplafonds 2019 Blz. 354  
Overzicht subsidies per product / instelling Blz. 355  
Preferente instelling/regeling Blz. 356  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 357  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 358  
Bijlage III: Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 359  
Zie begrotingsapp knop: Meer (rechts van het beeldscherm) Blz. 360  
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud