Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Beste leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf, Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Beleidsbegroting Blz. 11  
Bijlagen Blz. 12  
Financiële begroting Blz. 13  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 14  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 15  
Financieel vertrekpunt Blz. 16  
Uitgangspunten bij deze programmabegroting Blz. 17  
Herijking exploitatie Blz. 18  
Toelichting op herijking exploitatie Blz. 19  
Collegeprogramma Blz. 20  
Toelichting op collegeprogramma Blz. 21  
Eindstand Blz. 22  
Structureel begrotingsevenwicht Blz. 23  
Begroting 2019 in één oogopslag Blz. 24  
Begroting 2019 in één oogopslag Blz. 25  
Ons huishoudboekje Blz. 26  
Kerngegevens Blz. 27  
Kerngegevens Blz. 28  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 29  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 30  
Taakvelden Blz. 31  
Beleidsnota's Blz. 32  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 35  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 36  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 37  
Ontwikkelen van voorstellen om efficiënter te vergaderen met meer betrokkenheid van inwoners Blz. 38  
Uitvoering van twee experimenten op het gebied van overheids- en burgerparticipatie Blz. 39  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 40  
Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing Blz. 41  
Uitvoering geven aan griffie jaarplan Blz. 42  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 43  
Een actief communicatiebeleid Blz. 44  
Collegecommunicatie: zichtbaar en transparant Blz. 45  
Concerncommunicatie: goed bereik en heldere taal Blz. 46  
Gebiedspromotie: samen aan de slag Blz. 47  
Interne communicatie: integraal samenwerken Blz. 48  
Participatie en sociale media: iedereen kan meedoen Blz. 49  
Projectcommunicatie: vertellen en vieren Blz. 50  
Raadscommunicatie: door en voor inwoners Blz. 51  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 52  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen Blz. 53  
Dorpennetwerk vormt basis voor beleid Blz. 54  
Gebiedswethouders dragen bij aan zichtbaarheid bestuur Blz. 55  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 56  
Het dorpenfonds als aanjager van initiatieven Blz. 57  
Nieuwe (digitale) vormen van participatie Blz. 58  
Omgevingsvisie belangrijk kader voor samenwerking Blz. 59  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 60  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 61  
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 62  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 63  
Beleidsindicatoren Blz. 64  
Wat mag het kosten Blz. 65  
Toelichting Blz. 66  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 67  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 68  
Taakvelden Blz. 69  
Beleidsnota's Blz. 70  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 71  
Doelstellingen Blz. 72  
Beleidsplan integrale veiligheid Blz. 73  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 74  
Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen) Blz. 75  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 76  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 77  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit Blz. 78  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 79  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 80  
Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR) Blz. 81  
Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen Blz. 82  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 83  
Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies Blz. 84  
Pilot buurtbemiddeling uitvoeren, volgen en evalueren Blz. 85  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 86  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 87  
Ondersteunen verkeerswerkgroepen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland Blz. 88  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 89  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 90  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 91  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 92  
Beleidsindicatoren Blz. 93  
Wat mag het kosten Blz. 94  
Toelichting Blz. 95  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 96  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 97  
Taakvelden Blz. 98  
Beleidsnota's Blz. 99  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 100  
Doelstellingen Blz. 101  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 102  
Project herinrichting De Blesse Blz. 103  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 104  
Herinrichting stationsomgeving Blz. 105  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 106  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 107  
Fietspad langs de Linde Blz. 108  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland Blz. 109  
Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 110  
Wat mag het kosten Blz. 111  
Toelichting Blz. 112  
Investeringen Blz. 113  
Programma 3 | Economie Blz. 114  
Programma 3 | Economie Blz. 115  
Taakvelden Blz. 116  
Beleidsnota's Blz. 117  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 118  
Doelstellingen Blz. 119  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 120  
Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega Blz. 121  
Breedband in het buitengebied Blz. 122  
Beleidsindicatoren Blz. 123  
Wat mag het kosten Blz. 124  
Toelichting Blz. 125  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 126  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 127  
Taakvelden Blz. 128  
Beleidsnota's Blz. 129  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 130  
Doelstellingen Blz. 131  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 132  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 133  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 134  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 135  
Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 136  
Leerlingenvervoer Blz. 137  
Leerplicht Blz. 138  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 139  
Passend onderwijs Blz. 140  
Volwasseneneducatie Blz. 141  
Voorschoolse voorzieningen Blz. 142  
Beleidsindicatoren Blz. 143  
Wat mag het kosten Blz. 144  
Toelichting Blz. 145  
Investeringen Blz. 146  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 147  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 148  
Taakvelden Blz. 149  
Beleidsnota's Blz. 150  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 153  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 154  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 155  
Buurtsportwerk Blz. 156  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 157  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 158  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed Blz. 159  
Beleidsindicatoren Blz. 160  
Wat mag het kosten Blz. 161  
Toelichting Blz. 162  
Investeringen Blz. 163  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 164  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 165  
Taakvelden Blz. 166  
Beleidsnota's Blz. 167  
Actuele ontwikkelen en nieuw beleid Blz. 168  
Doelstellingen Blz. 169  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 170  
Aansluiting onderwijs en jeugd Blz. 171  
De toegang op orde en doorontwikkeling Blz. 172  
Ontwikkelen preventief en integraal beleid Blz. 173  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 174  
Voor het tweede deel van het project (2017-2024) ligt de nadruk op activiteiten in het Sociaal domein Blz. 175  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 176  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 177  
Beschut werken Blz. 178  
Inkomensregelingen Blz. 179  
Integratie van vluchtelingen Blz. 180  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 181  
Sociale werkvoorziening (SW) Blz. 182  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 183  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 184  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 185  
Via een blijvers lening willen we er voor zorgen dat onze inwoners langer thuis kunnen blijven wonen Blz. 186  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 187  
Wmo Blz. 188  
Evaluatie inkoop wmo Blz. 189  
Ontwikkelingen voorliggende- en algemene voorzieningen Blz. 190  
Waardering en ondersteuning mantelzorgers Blz. 191  
Beleidsindicatoren Blz. 192  
Wat mag het kosten Blz. 193  
Toelichting Blz. 194  
Investeringen Blz. 195  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 196  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 197  
Taakvelden Blz. 198  
Beleidsnota's Blz. 199  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 200  
Doelstellingen Blz. 201  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 202  
Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS) Blz. 203  
Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân Blz. 204  
Gezond voorbeeld Blz. 205  
Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 206  
Introduceren uitgangspunten Positieve gezondheid Blz. 207  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 208  
Lokale samenwerking aan Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NIX18 Blz. 209  
NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021 Blz. 210  
Vitale Regio Noordwolde Blz. 211  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 212  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 213  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 214  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 215  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 216  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 217  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 218  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 219  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 220  
Beleidsindicatoren Blz. 221  
Wat mag het kosten Blz. 222  
Toelichting Blz. 223  
Investeringen Blz. 224  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 225  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 226  
Taakvelden Blz. 227  
Beleidsnota's Blz. 228  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 229  
Doelstellingen Blz. 230  
Lindewijk fase II Blz. 231  
Rottige Meente Blz. 232  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 233  
Implementatie omgevingsvisie Blz. 234  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 235  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 236  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 237  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 238  
Beleidsindicatoren Blz. 239  
Wat mag het kosten Blz. 240  
Toelichting Blz. 241  
Investeringen Blz. 242  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 243  
Overzicht Blz. 244  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 245  
Toelichting Blz. 246  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 247  
Overzicht kosten overhead Blz. 248  
Overzicht kosten overhead Blz. 249  
Overhead kosten Blz. 250  
Investeringen Blz. 251  
Vennootschapsbelasting Blz. 252  
Vennootschapsbelasting Blz. 253  
Onvoorziene uitgaven Blz. 254  
Onvoorziene uitgaven Blz. 255  
Stelpost algemene risicobeheersing Blz. 256  
Niet voorziene uitgaven Blz. 257  
Paragrafen Blz. 258  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 259  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 260  
Inleiding Blz. 261  
Actuele ontwikkelingen Blz. 262  
Autonome ontwikkelingen Blz. 263  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 264  
Kostendekkendheid Blz. 265  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 266  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 267  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 268  
Inleiding Blz. 269  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 270  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 271  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 272  
Weerstandsvermogen Blz. 273  
Kengetallen Blz. 274  
Toelichting kengetallen Blz. 275  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 276  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 277  
Beleidsnota's Blz. 278  
Inleiding Blz. 279  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 280  
Wegen Blz. 281  
Groen Blz. 282  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 283  
Openbare verlichting Blz. 284  
Riolering Blz. 285  
Tractiemiddelen Blz. 286  
Gebouwen Blz. 287  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 288  
Paragraaf Financiering Blz. 289  
Paragraaf Financiering Blz. 290  
Inleiding Blz. 291  
De uitgangspunten Blz. 292  
Risicobeheer Blz. 293  
Kasgeldlimiet Blz. 294  
Renterisicobeheer Blz. 295  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 296  
Gemeentefinanciering Blz. 297  
Leningenportefeuille Blz. 298  
Financieringsbehoefte Blz. 299  
De wijze van rentetoerekening Blz. 300  
EMU saldo Blz. 301  
Overige ontwikkelingen Blz. 302  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 303  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 304  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 305  
Rechtmatigheid Blz. 306  
Organisatieontwikkeling Blz. 307  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 308  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 309  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 310  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 311  
Bestuursovereenkomst Blz. 312  
OWO afdelingen Blz. 313  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 314  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 315  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 316  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 317  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 318  
Inleiding Blz. 319  
Visie op verbonden partijen Blz. 320  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 321  
Financieel belang Blz. 322  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 323  
Overzicht verbonden partijen Blz. 324  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 325  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 326  
Algemeen Blz. 327  
Vennootschapsbelasting Blz. 328  
Marketing Blz. 329  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 330  
Prognose 2019 Blz. 331  
Prognose einde looptijd Blz. 332  
Paragraaf Streekagenda Blz. 333  
Paragraaf Streekagenda Blz. 334  
Algemeen Blz. 335  
Financieel Blz. 336  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 337  
Overzicht van baten en lasten Blz. 338  
Overzicht Blz. 339  
Geprognosticeerde balans 2019-2022 Blz. 340  
Geprognosticeerde balans 2019-2022 Blz. 341  
Toelichting op de geprognosticeerde balans Blz. 342  
Reserves en Voorzieningen Blz. 343  
Reserves en Voorzieningen Blz. 344  
Algemene reserve Blz. 345  
Bestemmingsreserves Blz. 346  
Voorzieningen Blz. 347  
Meerjareninvesteringsplan 2019-2022 Blz. 348  
Meerjareninvesteringsplan 2019-2022 Blz. 349  
Geplande investeringen 2019 Blz. 350  
Geplande investeringen 2020 Blz. 351  
Geplande investeringen 2021 Blz. 352  
Geplande investeringen 2022 Blz. 353  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 354  
incidentele lasten en baten Blz. 355  
Bijlagen Blz. 356  
Bijlage I: Subsidieplafonds 2019 Blz. 357  
Bijlage I: Subsidieplafonds 2019 Blz. 358  
Overzicht subsidies per product / instelling Blz. 359  
Preferente instelling/regeling Blz. 360  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 361  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 362  
Bijlage III: Collegeprogramma 2018-2022 Blz. 363  
Zie begrotingsapp knop: Meer (rechts van het beeldscherm) Blz. 364