Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Organisatie

 Het programma Bestuur en Ondersteuning omvat de taakvelden:

Taakvelden

 • Bestuur 
 • Burgerzaken

Beleidsnota's

  Vastgesteld
 Kadernota Intergemeentelijke samenwerking  2012
 Kwaliteitshandvest Dienstverlening  2016
 Raadsnotitie Overheidsparticipatie  2013
 Communicatievisie 2017-2020   2017

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Het collegeprogramma 2018 -2022 benoemt vijf bestuurlijk/ maatschappelijke opgaven binnen programma 0, namelijk bestuurlijke vernieuwing, nabij besturen, nieuw beleidsplan (digitale) dienstverlening, organisatieontwikkeling PIM en doorontwikkeling OWO-samenwerking. 

Wat willen we bereiken?

De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek

Wat willen we bereiken? 

 • Betrokkenheid van inwoners bij de gemeentelijke politiek
 • Activering van inwoners om mee te denken met de gemeentelijke politiek
 • Betrokkenheid van de raad(sleden) bij initiatieven van inwoners

Wat doen wij ervoor

De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen

Wat willen we bereiken

 • Verstevigen van de positie van de gemeenteraad in het duale bestel
 • Versterking van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen van de raad

Wat doen wij ervoor

Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing

Zie uitwerking collegeprogramma 2018-2022

Een actief communicatiebeleid

Het communicatiebeleid voor 2019 is gebaseerd op de Communicatievisie 2017-2020 van de gemeente Weststellingwerf:

 • de gemeente Weststellingwerf communiceert op een transparante en verbindende manier, passend bij de eigen positionering. Door verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes en het gevoerde beleid, bouwen we aan vertrouwen. We durven zichtbaar trots te zijn op onze successen;
 • we staan in verbinding met onze omgeving middels direct contact en door voortdurend alert te zijn op wat er om ons heen gebeurt. Samen met inwoners, ondernemers of partners ontwikkelen we plannen, projecten of beleid. Hiervoor zoeken we aansluiting bij netwerken in de samenleving;
 • communicatie is binnen onze organisatie van iedereen. We vertellen ons verhaal in heldere taal op de manier zoals onze inwoners, ondernemers of partners dat willen. We gaan met hen in gesprek: online én offline.

In 2019 gaan wij werken aan:

 1. concerncommunicatie: goed bereik en heldere taal;
 2. collegecommunicatie: zichtbaar en transparant;
 3. raadscommunicatie: door en voor inwoners;
 4. participatie en sociale media: iedereen kan meedoen;
 5. projectcommunicatie: vertellen en vieren;
 6. interne communicatie: integraal samenwerken;
 7. gebiedspromotie: samen aan de slag.

Wat doen wij ervoor

Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen)

Zie uitwerking collegeprogramma 2018-2022

Ruimte voor initiatief

De gemeente wil samen met bewoners, dorpen en wijken werken aan een samenleving waarin eigen initiatief centraal staat. Onze gemeente kent een grote verscheidenheid aan instellingen, verenigingen, bedrijven, inwoners die op net zoveel terreinen actief zijn. Samen maken zij onze gemeente. Al deze partijen hebben hun eigen deskundigheid, wensen, ideeën en behoeften. De gemeente wil deze graag nog méér met elkaar verbinden. Initiatieven vanuit de samenleving stimuleren, faciliteren, ondersteunen en samenbrengen, zonder hierbij direct de verantwoordelijkheid over te nemen.

Vertrouwen

Vertrouwen over en weer vormt de basis voor succes in de bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden Daarin speelt de dorpencoördinator een belangrijke rol als eerste aanspreekpunt voor actieve organisaties in onze gemeente. Maar ook het college wil actief inhoud aan geven aan de zichtbaarheid en de korte lijnen richting de dorpen en wijken, onder andere door de inzet van gebiedswethouders. Door de gebiedswethouders verwachten we een herkenbaar en vertrouwd eerste gezicht te creëren op bestuursniveau voor de plaatselijke belangen en daaraan verbonden partijen.

Nieuwe vormen van participatie

Onze dorps-, wijk- en buurtverenigingen en individuele bewoners vervullen een belangrijke signalerings- en klankbordfunctie voor de gemeentelijke organisatie. Door de voortdurende aandacht voor die relatie, kan in een vroeg stadium worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. Even belangrijk is de (veranderende) rol van de dorpsorganisaties als intermediair, aanjager en inspirator voor nieuwe ontwikkelingen en als belangrijke pion in de samenwerking met buurdorpen. Hierdoor neemt de druk op actieve bewoners om te participeren in overheidsbeleid toe. Dit vraagt voortdurende aandacht. Met de inzet van digitale instrumenten denken we dat onze plaatselijke belangen en ook de gemeente zelf, op efficiëntere wijze een breder publiek kunnen bereiken.

Actief informeren en betrekken

Voor de vakafdelingen en externe partners is de dorpencoördinator een laagdrempelig aanspreekpunt en partner in het betrekken van onze inwoners. De dorpencoördinator vervult bij diverse gemeentebrede projecten een verbindende rol tussen de gemeente en belangengroepen. Via de brugfunctie van dorpencoördinator informeren wij gericht onze actieve plaatselijke belangen en/of andere bewonersgroepen en halen wij nuttige informatie op om onze aanpak zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen uit de dorpen. Dit is zichtbaar in bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingsvisie en de aanleg aan het breedbandnetwerk

Ruimte voor creativiteit

Op lokaal niveau en bij de uitwerking van de dorps- en omgevingsvisies willen wij in een vroeg stadium kunnen adviseren over de nemen stappen en kenbaar kunnen maken op welke wijze de gemeente de initiatiefnemers van dienst kan zijn. Dit vraagt goede afstemming tussen de vakafdelingen, opbouwwerkers, gebiedsteams en externe partijen. De dorpencoördinator heeft daarin een spilfunctie. Daarbij constateren we dat zich steeds weer en steeds sneller nieuwe (technologische) ontwikkelingen en inzichten aandienen. Wij bieden  onze organisatie de bewegingsvrijheid om tot creatieve, experimentele ideeën, nieuwe samenwerkingsvormen en uitvoering te komen en om onze bewoners uit te dagen.

Wat doen wij ervoor

Beleidsplan (digitale) dienstverlening

Wat willen wij bereiken?
Tevreden klanten, efficiënte bedrijfsvoering en het concretiseren en uitvoeren van het landelijke overheidsprogramma Digitalisering dienstverlening. Ons uitgangspunt daarbij is digitaal waar het kan met ruimte voor persoonlijk contact en maatwerk. 

Wat doen wij ervoor

Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie

Zie uitwerking collegeprogramma 2018-2022, nader uitgewerkt in paragraaf bedrijfsvoering

Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking

Zie uitwerking collegeprogramma 2018-2022, nader toegelicht in paragraaf OWO-samenwerking

Beleidsindicatoren

De effecten van beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren vanuit het rijk

Eenheid

Waarde

Peiljaar

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

10,95

2019

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

9,92

2019

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

704

2019

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

5,00

2019

Overhead

% van totale lasten

11%

2019

Bron: eigen gegevens 

Wat mag het kosten

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
0.1 Bestuur 1.229.346 1.768.037 1.528.174 1.528.174 1.528.174 1.488.174
0.2 Burgerzaken 917.757 811.480 1.045.981 1.018.887 1.005.866 1.000.345
Totaal Lasten 2.147.103 2.579.517 2.574.155 2.547.061 2.534.040 2.488.519
Baten
0.1 Bestuur -531.339 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
0.2 Burgerzaken -485.229 -386.879 -276.485 -248.085 -257.585 -219.485
Totaal Baten -1.016.568 -437.879 -327.485 -299.085 -308.585 -270.485
Saldo van lasten en baten -1.130.535 -2.141.638 -2.246.670 -2.247.976 -2.225.455 -2.218.034
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 8.487 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 8.487 0 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018

Algemeen
De kosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan.
Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2019 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Lasten
Bestuur
Dit kosten zijn lager dan vorige jaar doordat er vorig jaar incidenteel wachtgeld opgenomen is voor het aftreden van wethouders. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten naar taakveld burgerzaken.
Het incidenteel werkbudget voor bestuurlijke vernieuwing is € 40.000 per jaar voor drie jaar.
Voor het dorpenfonds is een structureel budget van €100.000 per jaar.

Burgerzaken
Het verschil wordt veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten naar taakveld bestuur.

Baten
Bestuur
Er zijn  geen verschillen.

Burgerzaken
De baten van dit taakveld dalen. Naar verwachting worden er minder rijbewijzen en reisdocumenten afgenomen. De geldigheid van rijbewijzen en reisdocumenten is door het rijk verhoogd van 5 naar 10 jaar.

Begroting 2019 en meerjarenperspectief

Lasten
Bestuur
Er is een incidenteel werkbudget voor bestuurlijke vernieuwing van € 40.000 tot en met 2021.

Burgerzaken
Rijbewijzen en reisdocumenten
Meerjarig dalen de lasten voor rijbewijzen en reisdocumenten ten opzichte van 2019.

Beleidsplan (digitale) dienstverlening
Voor het opstellen van een beleidsplan dienstverlening is in 2020 incidenteel €50.000 beschikbaar.

Baten
Bestuur
Er zijn geen verschillen.

Burgerzaken
Rijbewijzen en reisdocumenten
Meerjarig dalen de baten voor rijbewijzen en reisdocumenten.

Mutatie reserves
Er zijn geen mutaties in de reserve.