Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

Portefeuillehouder(s) Hoen
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Onderwijshuisvesting
 • Openbaar basisonderwijs

Beleidsnota's

   Vastgesteld
Notitie Brede schoolontwikkeling  maart 2005
Integraal Huisvesting Plan 2012-2015 (IHP)  2012
Nota Visie toekomst basisonderwijs Weststellingwerf  2013
OWO-visie op de drie decentralisaties  2013
Verordening Leerlingenvervoer  juni 2014
Verordening Voorziening huisvesting onderwijs  2015
Beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2015
Kadernotitie Peuteropvang Weststellingwerf 2018

 

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf
Weststellingwerf heeft te maken met een daling van het aantal leerlingen. In 2017 hebben een aantal schoolbesturen primair onderwijs gebruik gemaakt van de subsidiemaatregel 'herzien spreidingsplan basisonderwijs'. Onder leiding van een procesbegeleider zullen de schoolbesturen in 2019 komen tot een herzien spreidingsplan voor Weststellingwerf. In eerste instantie is dit een schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid. Gezien de gevolgen voor het onderwijsaanbod en vrijkomende gebouwen voert de gemeente regelmatig overleg met de betrokken schoolbesturen. 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Het opstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt mogelijk een verplichting voor gemeenten (voorstel VNG, PO-raad en VO-raad). Goede toekomstbestendige huisvesting is ook een speerpunt in het coalitieakkoord. Ten aanzien van de financiële dekking is het een risico, omdat met het huisvestingsplan een meerjaren fasering met financiële consequenties wordt opgesteld.

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
Vanaf 2019 is er vanuit het rijk sprake van een herverdeling van het beschikbare rijksbudget voor Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid.  Als gevolg hiervan zal Weststellingwerf meer budget ontvangen. Dit budget is bedoeld om te kunnen voldoen aan de nieuwe maatregelen die in 2019 en 2020 van kracht worden. Eén van de maatregelen betreft de uitbreiding van het aantal uren peuteropvang Voorschoolse Educatie voor peuters met een (taal-) achterstand. Dat is nu 10 uur per week maar wordt met ingang van 2020 16 uur per week. Dit heeft gevolgen voor het aantal groepen, personele bezetting en huur van accommodaties. Met de uitvoerende en betrokken organisaties wordt gewerkt aan het opstellen en vormgeven van een beleidsplan 2019-2022.

Wat willen we bereiken?

Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Wat willen wij bereiken?

 • Functioneel en duurzaam scholenbestand;
 • Een passend spreidingsplan voor toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen met een brede functie, waardoor kwaliteit en betaalbaarheid gewaarborgd zijn.
  • Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties (levensbeschouwelijke visie) en onderwijsconcepten;
  • Passend aanbod voor iedere leerling.

Voor onderwijshuisvesting heeft de gemeente een wettelijke taak. Daarbinnen hebben we een beperkte invloed op de vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijke subdoelstelling om keuzevrijheid na te streven voor ouders. Hierin zijn de schoolbesturen vrij in handelen, hebben de regie en het initiatief. Wij bewaken en signaleren. Voor het basisonderwijs vinden we het belangrijk dat er keuze is in openbaar en bijzonder onderwijs en in diverse onderwijsconcepten. Ook voor het voortgezet onderwijs kijken we naar variatie en breedte van het aanbod in de gemeente en de regio. Doel is een passend aanbod voor iedere leerling binnen Weststellingwerf dan wel in de regio van Weststellingwerf in functionele en toekomstbestendige schoolgebouwen. Door de inzet van leerlingenvervoer zijn kinderen in staat het onderwijs van hun keuze en/of met het juiste niveau te volgen binnen Weststellingwerf dan wel in de regio van Weststellingwerf. 

Schoolbesturen kunnen alleen voor nieuwbouw, uitbreiding en aanpassingen ten gevolge van constructiefouten, eerste inrichting en schade/vandalisme aanvragen indienen bij de gemeente op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Voor groot buitenonderhoud aan een gymzaal, waarvan het schoolbestuur eigenaar is, kan het schoolbestuur een aanvraag indienen op basis van de beleidsregel Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven in gymnastiekzalen en sporthallen. De gymnastiekzalen en sporthallen zijn in gemeentelijk beheer, met uitzondering van gymzaal Matthijsje te Oosterstreek en sporthal De Schakel te Munnekeburen. De gemeente draagt zorg voor deugdelijke en veilige gymnastiekmaterialen ten behoeve van het bewegingsonderwijs in de gemeentelijke gymnastiekzalen en sporthallen. De gymnastiekzalen zijn allemaal aan het eind van de zeventiger jaren gebouwd. Het groot gymnastiekmateriaal zoals ringen- en klimtouweninstallaties en klimramen zijn dan ook in de komende jaren gefaseerd aan vervanging toe. Hiervoor is al extra budget opgenomen in de begroting.

Wat doen wij ervoor

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Wat willen wij bereiken?

 • We vinden het belangrijk dat iedere Weststellingwerfse leerling in en rondom het onderwijs optimale kansen heeft om zijn talenten te ontwikkelen;
 • Alle Weststellingwerfse leerlingen beschikken over een startkwalificatie (naar vermogen) zodat ze zijn toegerust voor vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt;
 • Kwalitatief goed onderwijs;
 • Alle inwoners van Weststellingwerf beheersen de Nederlandse taal, hebben een startkwalificatie en zijn goed (naar vermogen) opgeleid;
 • Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente als leerlingen hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn.

Onderwijs en werk vormen de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Algemene beleidsindicatoren:

 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015
gemeente
2016
gemeente
2017
gemeente
2016
Nederland
2017
Nederland
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,04 1,30 0,53 1,81 1,82
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 27,48 26,56 22,08 26,55 26,58
Voortijdig schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs 1,0 1,4 - 1,7  
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Beleidsindicatoren per doelstelling:

 Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Omschrijving

Eenheid

2014
werkelijk

2015
werkelijk

2016
werkelijk

2017
werkelijk

2018
werkelijk

2019
prognose

Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie

Aantal

32

32

32

32

42

42

Deelnemers peuterspeelzalen

Aantal

257

212

162

88

85

80

Deelnemers kinderdagverblijven

Aantal

275

286

337

462

470

475

Leerlingen basisonderwijs

Aantal

2.197

2.150

2.121

2.121

 2.060 2.010

Leerlingen voortgezet onderwijs

Aantal

1.675

1.629

1.591

1512

1500

1460

Deelnemers educatietrajecten

Aantal

50

50

50

50

50

50

Kinderopvang

Aantal

10

10

10

10

11

12

Peuterspeelzalen

Aantal

10

10

10

7

5

5

Scholen primair onderwijs

Aantal

23

22

22

22

22

22

Scholen voortgezet onderwijs

Aantal

2

2

2

2

2

2

Brede scholen

Aantal

7

6

6

6

6

6

 Tabel deelnemers aangepast leerlingenvervoer

Omschrijving

Eenheid

2014
werkelijk

2015
werkelijk

2016
werkelijk

2017
werkelijk

2018 
prognose

2019
prognose

Leerlingen

Aantal

120

109

105

100

 100 100

Wat mag het kosten

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 2.981.812 2.571.940 2.327.909 2.509.133 2.407.931 2.386.092
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 987.347 1.068.007 1.126.620 1.393.807 1.411.994 1.411.885
Totaal Lasten 3.969.159 3.639.947 3.454.529 3.902.940 3.819.925 3.797.977
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -523.700 -524.242 -524.242 -524.242 -524.242 -524.242
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -179.377 -169.851 -221.217 -470.217 -470.217 -470.217
Totaal Baten -703.078 -694.093 -745.459 -994.459 -994.459 -994.459
Saldo van lasten en baten -3.266.081 -2.945.854 -2.709.070 -2.908.481 -2.825.466 -2.803.518
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 18.297 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 18.297 0 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018

Algemeen
De kosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden die in ieder programma staan.
Om de kosten per taakveld beter in beeld te hebben is de verdeling voor 2019 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Lasten
Onderwijshuisvesting
De lasten voor het taakveld onderwijshuisvesting dalen in 2019 ten opzichte van 2018. Dit wordt voor € 30.000 veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten. De verschillende budgetten per pand zijn opnieuw vastgesteld naar aanleiding van het gemiddelde kostenniveau in de afgelopen jaren. Het gaat hierbij om de nutsvoorzieningen, verzekeringen en de publieke heffingen. Daarnaast zorgen de uitgaven die verband houden met het planmatig onderhoud van het vastgoed voor verschillen in de benodigde budgetten

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
De beschikbare middelen ten behoeve van Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) nemen toe met € 51.000. De herkomst van deze middelen is vanuit een specifieke doeluitkering; de middelen moeten verplicht aan dit specifiek doel worden besteed.

Baten
De specifieke doeluitkering voor GOAB neemt toe met € 51.000.


Begroting 2019 en meerjarenperspectief

Lasten
Onderwijshuisvesting
De verwachte kosten die samenhangen met het meerjarig onderhoudsplan vastgoed, zorgen voor fluctuaties in de benodigde middelen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
De beschikbare middelen ten behoeve van GOAB nemen toe met € 249.000. Aangezien de middelen beschikbaar komen vanuit een doeluitkering zijn het geoormerkte gelden; de middelen moeten verplicht aan het specifieke doel worden besteed.

Baten
De specifieke doeluitkering voor GOAB neemt toe met € 249.000.

Investeringen

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting 216.000
Toekomstbestendig onderwijshuisvestingsplan 1.350.000
Bruto investeringsbedrag 216.000 1.350.000 0 0