Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Beleidsnota's

   Vastgesteld
Nota Kunst en cultuur  2009
Beleidskader Rottige Meente  2010
Visienota Sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2022  2017

 

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Onderhoud speeltuinen
Het merendeel van de speeltuinen is jaren geleden ingericht. Er is enkel een onderhoudsbudget beschikbaar, geen vervangingsbudget. De speelvoorzieningen die kapot zijn worden weggehaald. Het aantal speelplaatsen versobert daarmee steeds meer. Vanuit het bestaande budget is vorig jaar één speeltoestel vervangen, maar het budget is onvoldoende om de komende jaren de speelplekken aantrekkelijk te houden. Daarnaast is meerdere keren de wens geuit speel/beweegplekken aan te passen voor speciale of bredere doelgroepen. De structurele verhoging van het budget met € 35.000 maakt het mogelijk om jaarlijks twee kleine of een grote speelplek aan te pakken. Dit willen we doen door goed te inventariseren welke behoefte er is onder jong en oud, in de desbetreffende wijk of desbetreffende dorp.

Sportstimulering
Per 1 januari 2019 wijzigt het btw regime voor investeringen in sportvoorzieningen. Voor gemeenten komt een specifieke uitkering beschikbaar en sportverenigingen kunnen een beroep doen op een nieuwe rijksregeling. De (financiële) effecten van deze ontwikkeling vragen nog nadere uitwerking en zijn daarom niet in de begroting meegenomen.

Wat willen we bereiken?

Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen

Wat willen wij bereiken?
Kunst en cultuur verbinden en versterken de sociale structuur. De  identiteit van de bevolking wordt beinvloed door kunst en cultuur.  Het belang van kunst en cultuur is niet alleen cultureel en sociaal van aard, maar vertegenwoordigt ook economische waarde. Wij zien kunst en cultuur dan ook als een onlosmakelijk deel van ons leven. Daarom willen we investeren in cultuurbevordering en het versterken en stimuleren van culturele activiteiten.

Zie verder collegeprogramma 'Versterken kunst en cultuur in Weststellingwerf' 

Wat doen we ervoor

Het bevorderen van sport en bewegen

Wat willen wij bereiken?
In de visienota Sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2022 wordt de nadruk gelegd op de gezonde en preventieve werking van meer bewegen. Onze visie is dat sport en bewegen van Zuidoost Friesland een vitale samenleving maakt die uitnodigt hier aan mee te doen.

De aanpak rond sport en bewegen is intensiever geworden. Sport en bewegen wordt namelijk ook als middel ingezet om andere maatschappelijke doelen te bereiken. Denk aan het voorkomen van eenzaamheid maar ook aan participeren in de samenleving.  De sportverenigingen willen daar een rol in spelen.  Maar deze sportverenigingen verwachten dan  wel meer ondersteuning van de gemeente. Die ondersteuning hebben ze ook nodig om de verenigingen financieel gezond en toekomst bestendig te maken. De gemeente heeft daarom de ambitie om te komen tot een sportplatform en gaat in overleg met de sportverenigingen. 
Deze gemeentelijke ambities op het gebied van sport en bewegen maken extra inzet in de vorm van een beleidsmedewerker sport noodzakelijk.

Zie verder collegeprogramma 2018 - 2022 'Sport en bewegen'

Wat doen we ervoor

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Wat willen we bereiken?
In samenwerking met de recreatiesector versterken we de kwantiteit en kwaliteit van het recreatieve en toeristische aanbod van voorzieningen in de gemeente, onder meer door initiatieven vanuit de recreatiesector te stimuleren. Dit moet uiteindelijk leiden tot toename van de werkgelegenheid in deze sector.

Zie verder collegeprogramma 2018 - 2022 

Wat doen we ervoor

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2016
gemeente
2016
Nederland
Niet sporters 57,2% 48,7%
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Wat mag het kosten

Exploitatie Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 580.927 628.454 618.798 624.127 618.798 624.127
5.2 Sportaccommodaties 1.096.406 1.098.832 1.192.252 1.300.343 1.262.467 1.257.787
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 338.671 424.982 315.362 360.362 360.362 360.362
5.4 Musea 76.347 83.256 82.493 82.493 82.493 82.493
5.5 Cultureel erfgoed 116.027 115.374 128.295 173.857 127.737 127.687
5.6 Media 441.992 454.381 439.799 439.799 439.799 439.799
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 171.066 481.204 583.292 549.972 550.468 550.871
Totaal Lasten 2.821.435 3.286.483 3.360.291 3.530.953 3.442.124 3.443.126
Baten
5.1 Sportbeleid en activering -20.342 -10.000 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -458.250 -450.573 -451.238 -451.238 -451.238 -451.238
5.5 Cultureel erfgoed -2.199 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -22.228 -30.416 -30.416 -30.416 -30.416 -30.416
Totaal Baten -503.019 -490.989 -481.654 -481.654 -481.654 -481.654
Saldo van lasten en baten -2.318.416 -2.795.494 -2.878.637 -3.049.299 -2.960.470 -2.961.472
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 100.000 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 0 122.936 0 0 0 0
Mutaties reserves -100.000 122.936 0 0 0 0

Toelichting

Begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018

Algemeen
De kosten van personeel moeten worden verdeeld over de taakvelden waarvoor deze kosten worden gemaakt.
Deze verdeling is voor 2019 opnieuw uitgerekend. Dit geeft een verschuiving in de kosten van de diverse taakvelden.

Lasten
Sport accommodaties
Het verschil wordt veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten (€ 20.000) en het actualiseren van het meerjarig onderhoudsplan (€ 44.000).

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het voordelige verschil wordt veroorzaakt door de verschuiving van de personeelskosten (€ 68.000) en de eenmalige extra stimulering van projecten in het kader van Culturele Hoofdstad  in het jaar 2018 (€ 40.000)

Openbaar groen en (open lucht) recreatie
Er is een verschil door  verschuiving van de personeelskosten (€ 18.000) en de kosten voor het beheer en onderhoud/renovatie en vervanging van speeltuinen nemen toe met (€ 35.000).

Toeristisch Investeringsfonds (collegeprogramma)
De inkomsten uit de toeristenbelasting  (€ 120.000) worden gestort in een toeristisch investeringsfonds.


Begroting 2019 en meerjarenperspectief

Lasten
Sport accommodaties
Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 is een  extra bedrag van € 150.000 voor verbetering sportaccommodaties inclusief aanleg kunstgrasveld(en) beschikbaar.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Voor borging van het behaalde succes en uitstraling van Culturele Hoofdstad 2018 is vanaf 2020 extra budget beschikbaar (€ 45.000).

Investeringen

Omschrijving 2019 2020 2021 2022
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 550.000 250.000 50.000 126.000
Groot materiaal sporthallen 30.000 30.000
Aanvragen voorzieningen onderwijshuisvesting 83.000
Bruto investeringsbedrag 663.000 280.000 50.000 126.000