Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid

Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid
Portefeuillehouder
Jongebloed Jack
Rikkers Mariska
Zonderland Hanneke

Binnen de in 2019 aandienende mogelijkheden wordt verder uitvoering gegeven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente (Klimaatbeleidsplan 2010-2020). Vanuit de sporen bedrijven, inwoners en gemeente wordt duurzaamheid verder geïntegreerd in de gemeentelijke beleidsterreinen. Hiermee wordt bijgedragen aan het behalen van de beleidsdoelstellingen: reductie uitstoot broeikasgassen, energiebesparing en toepassen van duurzame energie.

Spoor bedrijven

 • Vanuit de gemeentelijke rol worden de mogelijkheden tot  drijvend zonnepark-initiatief zandwinput Oldeholtwolde verder onderzocht (circa 30 hectare).
 • Provinciale ontwikkelingen rond het verduurzamen van Midden en kleinbedrijf (MKB) worden gevolgd. 

 

Spoor inwoners

 • Via het Young Solar Raceteam van het Linde College komen leerlingen in contact met techniek, innovatie en duurzaamheid. Het team wordt jaarlijks met een kleine financiële bijdrage ondersteund. Als tegenprestatie werd de Solarboot voorzien van het gemeentelogo.
 • De Zonnekaart (www.zonnekaart.nl) en het Duurzaam Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) worden als belangrijke informatievoorziening richting onze inwoners in stand gehouden. Hierbij worden ook Twitter, facebook en de gemeentelijke website ingezet.
 • Buurkracht zet in op energiebesparing in teamverband. Buurkracht is ook in 2019 actief in onze gemeente (initiatief van onder andere de netbeheerder en Doarpswurk). Ook in 2019 worden contacten gelegd met een aantal eerste dorpen in onze gemeente.
 • De mogelijkheden om de komende jaren tot een vraaggerichte uitbreiding van het aantal laadpalen te komen worden verder uitgewerkt.
 • In het kader van energie-neutrale dorpen in onze gemeente worden vervolgstappen gezet.
 • De gemeentelijke communicatiemiddelen worden ingezet om klimaat en duurzaamheid te promoten.

 

Spoor gemeente

 • Vanuit de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. wordt gezamenlijk met andere (semi)overheidsinstellingen in de provincie Fryslân duurzame energie ingekocht. 
 • Samen met Opsterland en Ooststellingwerf werd op 14 december 2017 het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Hiermee wordt het belang van circulair-, biobased- en klimaatbewust inkopen onderschreven. Ook is er aandacht voor het creëren van extra banen, werkervaringsplekken of stageplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het uitvoeren van opdrachten voor de gemeente. In 2019 wordt hier verder uitvoering aangegeven.
 • Er wordt verder invulling gegeven aan de gemeentelijke taak bij het thema Circulaire Economie.