Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra

Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

In Weststellingwerf hebben we 6 nieuwe brede scholen. Dit is een gebouw waarin een school is gehuisvest samen met andere kindvoorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzaal. In de brede school wordt op basis van één pedagogisch beleidsplan samengewerkt. In Weststellingwerf zijn ook een aantal multifunctionele accommodaties. In deze accommodaties zijn een basisschool en andere voorzieningen (niet zijnde kindvoorzieningen) gehuisvest maar er is geen sprake van één pedagogisch uitgangspunt.

Een aantal schoolbesturen heeft in 2018 aangegeven voor een aantal basisscholen graag een doorontwikkeling te willen maken naar een Kindcentrum. Hierbij wordt niet alleen vanuit één pedagogisch beleid samengewerkt maar is één persoon verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het Kindcentrum.  Enkele basisscholen hebben te maken met leegstand als gevolg van een dalend aantal leerlingen. Als het toekomstperspectief van de school het toelaat, is het wenselijk om in de leegstaande lokalen voorschoolse voorzieningen te huisvesten. Dit clusteren van voorzieningen geeft invulling aan rijksbeleid, namelijk de ontwikkeling van integrale basisvoorzieningen voor 0-12 jaar. Deze voorzieningen hebben dan een regiofunctie en bedienen meerdere dorpen/wijken. Het huisvesten van voorschoolse voorzieningen in een schoolgebouw vraagt wel om een investering in aanpassingen aan gebouw en/of terrein.

Zie verder het  collegepogramma 2018 - 2022 'Samenhangende visie op onderwijs'