Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Leerplicht

Leerplicht
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Zij vallen dan nog niet onder de leerplichtwet. De leerplicht begint als kinderen 5 jaar zijn en eindigt als ze 16 jaar zijn. Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. Scholen en leerplichtambtenaar zien erop toe dat leerlingen ook daadwerkelijk naar school gaan. Scholen en gemeente werken op deze wijze samen aan het toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan. Met als doel dat alle leerlingen hun talenten in en om de school ontwikkelen en uiteindelijk een startkwalificatie halen.

De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten. De begrippen preventie, zorg en helder handhaven staan hierbij centraal. Naast de handhavingstaak is er veel ruimte voor de maatschappelijke zorgtaak.

In de gemeente Weststellingwerf is leerplicht naast helder handhaven vooral preventief. Bij dreigende schooluitval werken school, gebiedsteams van de gemeente, eventuele ketenpartners en ouders samen. Centraal staat het kind en de vraag wat nodig is om schooluitval te voorkomen (maatschappelijke zorgtaak).

Voor leerplicht MBO en voortijdig schoolverlaters maakt de gemeente Weststellingwerf deel uit van Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) De Friese Wouden. Naast het monitoren en registreren van voortijdig schoolverlaters houdt RMC zich bezig met het benaderen en begeleiden van voortijdig schoolverlaters (trajectbegeleiders). Het uitgangspunt hierbij is om de leerling terug te leiden naar school, al dan niet in combinatie met een zorgtraject en of werk. 

RMC speelt een belangrijke rol in het coördineren en opbouwen van samenwerkingen tussen partijen die te maken hebben met voortijdig schoolverlaters. Daarbij ontwikkelt het RMC in samenwerking met de partners beleid om het voortijdig schoolverlaten aan te pakken.