Meer
Publicatiedatum: 09-11-2018

Inhoud

Terug

Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente

Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente
Portefeuillehouder
Hoen Roelof Theun

Wij geven uitvoering aan de verordening Voorziening huisvesting onderwijs via de jaarlijkse vaststelling van programma en overzicht van aangevraagde voorzieningen onderwijshuisvesting.

Voor 2019 hebben schoolbesturen onderwijshuisvestingsaanvragen ingediend voor Matthijsje en de Franciscusschool.

  • Basisschool Matthijsje heeft een aanvraag ingediend in verband met een constructiefout in de vloer van de gymnastiekzaal.
  • De Bisschop Möller Stichting heeft voor de Franciscusschool een uitbreiding in een tijdelijke bouwaard aangevraagd. Het bestuur heeft op eigen kosten en voor eigen risico twee noodlokalen geplaatst bij de school.

Een aanvraag van Comprix voor nieuwbouw en bouwvoorbereidingskrediet voor Steggerda/De Blesse is ingetrokken.
Schoolbestuur Comprix werkt samen met Tjongerwerven aan een spreidingsplan.  Dit plan zal in 2019 vorm krijgen. De scholen zullen de komende tijd in de huidige gebouwen gehuisvest blijven. 

Brede scholen en multifunctionele accommodaties zijn in beheer bij de gemeente. Regelmatig hebben we overleg met gebruikers van brede scholen en multifunctionele centra. 

Enkele basisscholen hebben te maken met leegstand als gevolg van een dalend leerlingenaantal. Als het toekomstperspectief van de school het toelaat, is het wenselijk om in de leegstaande lokalen voorschoolse voorzieningen te huisvesten.  

Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting
Demografische ontwikkelingen (afname aantal jongeren) hebben invloed op de ruimtebehoefte voor scholen en daarmee op de exploitatie en betaalbaarheid van onderwijshuisvesting. Op basis van kwaliteit en toekomstvisie voor onderwijs wordt door de schoolbesturen een passend spreidingsplan opgesteld. Op basis van een integrale strategische visie op onderwijshuisvesting zullen we de planvorming concretiseren. Zodat de fasering en structurele financiële consequenties in de begroting opgenomen kunnen worden.

Zie verder collegeprogramma 2018 - 2022 'Toekomstbestendig onderwijshuisvestingsplan'