Bijlagen

Bijlage I: Subsidieplafonds

Bijlage 1: Subsidieplafonds

Het overzicht subsidie preferente organisaties en subsidieregelingen 2020 bestaat uit 2 onderdelen.

  • Overzicht subsidies per preferente  instelling
  • Subsidieplafond per regeling

Samen vormen deze twee overzichten het totaal van de beschikbare subsidies. Dit is het subsidieplafond.

Toelichting:
De gemeente heeft de mogelijkheid om voor afzonderlijke subsidies een subsidieplafond vast te stellen en bekend te maken. Het voordeel van een subsidieplafond is dat potentiële aanvragers weten hoeveel geld er beschikbaar is. Een ander groot voordeel van een subsidieplafond is dat een subsidieaanvraag (zonder nadere motivering) moet worden afgewezen, zodra het subsidieplafond bereikt is. Dit is geregeld in artikel 4:25, tweede lid van de Awb. Door de vaststelling en bekendmaking van subsidieplafonds worden openeindregelingen voorkomen. Zonder plafond moeten immers alle aanvragen die voldoen aan de inhoudelijke criteria worden toegewezen, ook al staat er geen geld meer voor op de begroting.

Subsidieplafonds

 

 

Overzicht subsidie preferente organisaties
Beleidsproduct Preferente organisatie Bedrag
1. Veiligheid
Nieuwjaarsfeest Stichting Horeca Centrumplein 3.200
2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Waterwegen Ijswegen Centrale Weststellingwerf 1.679
5. Sport, Cultuur en Recreatie
Bibliotheekwerk Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân 439.630
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Wereldwinkel Wolvega e.o. 3.449
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Gered Gereedschap Wolvega 5.752
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Stichting Stellingwarver Schrieversronte 25.167
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Projecten Stellingwerfs 16.019
Heemkunde Schoolbesturen 9.972
Cultuurbevordering Stichting Opera Spanga 10.150
Cultuurbevordering Stichting Intermezzo (Opera Nijetrijne) 2.500
Cultuurbevordering Culturele hoofdstad 2018-2028 legacy 45.000
Oudheidkunde en musea Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde 78.655
Oudheidkunde en musea Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf 5.075
Muziekonderwijs - Doorlopende leerlijn Jeugd en jongeren (hafabra) Schoolbesturen p.o./v.o./Hafabra 132.045
Muziekonderwijs - muziekfestival Schoolbesturen p.o / v.o. 40.000
Heite Schaaktoernooi Heite Schaaktoernooi 5.410
Buurtsportwerk Stichting Sport Fryslân 244.000
Multifunctionele accommodaties (onderhoud) Stichting Harten Tien 41.370
Lokale omroep Stichting Radio Weststellingwerf Centraal 15.950
6. Sociaal Domein
Armoedebeleid Stichting Leergeld Heerenveen e.o. 130.000
Schuldhulpverlening Humanitas 7.714
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Slachtofferhulp Nederland 7.500
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Tûmba 9.944
Versterking Sociale Basis Stichting Breuningslaan 2.000
Versterking Sociale Basis Stichting Home-start Nederland 30.000
1.312.181
Subsidieplafond per subsidieregeling
Beleidsveld/taakstelling Subsidieregeling Bedrag
4 Onderwijs
Peuteropvang Subsidieregeling Peuteropvang 288.266
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Cultuurbevordering Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Weststellingwerf 42.645
Cultuurbevordering Subsidieregeling kunst en cultuur 39.173
Sportbevordering Subsidieregeling sportverenigingen gemeente Weststellingwerf 112.930
Gemeentelijk monumentenbeleid Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf 40.600
6 Sociaal domein
Sociaal-cultureel werk Subsidieregeling Sociaal cultureel werk Weststellingwerf 17.375
Maatschappelijke dienstverlening Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) 8.786
Ouderenzorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) 37.438
7 Volksgezondheid en Milieu
Openbare gezondheidszorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, Ouderenzorg en Openbare gezondheidszorg (EHBO) 3.726
590.939

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

A
AED Automatische externe defibrillator (voor reanimatie)
Amvb Algemene maatregel van bestuur
AOW Algemene Ouderdomswet
APPA Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
APV Algemene Plaatselijke Verordening
AVE Aanpak Voorkoming Escalatie
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B
BAG-WOZ Basisregistraties adressen en gebouwen waardering onroerende zaken
BBV Besluit begroting en verantwoording
BCF Btw Compensatie Fonds
BDU Brede Doeluitkering
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG Bank Nederlandse gemeenten
BOSD afdeling Backoffice Sociaal Domein
BRK Basis registratie Kadaster
BRP BasisRegistratie Personen
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BV Besloten vennootschap
BVI afdeling Belasting, Vastgoed en Informatie
BW Boekwaarden
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
C02 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
cao Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCW Commerciële club Weststellingwerf
D
DAEB Diensten van Algemeen Economisch Belang
DBC Diagnose Behandel Combinatie
DHW Drank- en horeca wet
DMS Document Management Systeem
E
EMU Europese Economische en Monetaire Unie saldo
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
Eph Eenpersoonshuishouden
ESF Europees Sociaal Fonds
F
Fido Wet financiering decentrale overheden
Fumo Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
G
GAP Gemeentelijk afvalstoffen plan
GFT Groente-, fruit- en tuinafval
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GiB Groen in Bedrijf
GIDS Gezond in de stad
GOAB Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVA Gemeentelijk versnellingsarrangement
GVVP Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
GZZA Gemeentelijke zelfzorgarrangement
H
Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
HOWO Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
I
IB Interne begeleider
IBP InterBestuurlijk Programma
ICT Informatie en Communicatie Technologie
IKC Integraal kind centrum
i-NUP implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma e-overheid
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere zelfstandigen
IPO Interprovinciaal Overleg
ISHP Integraal strategisch onderwijshuisvestingsplan
ISK Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs)
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IUSD Integratie Uitkering Sociaal domein
IVA Instructie verantwoord alcoholschenken
J
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JHF Jeugdhulp Fryslân
JOGG Jongeren op gezond gewicht
JOS Jongeren op straat
K
KIES Kinderen in Echtscheiding Situatie
KPI Kritieke prestatie indicatoren
KTO Klant tevredenheids onderzoek
L
LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LPK Landelijk Professioneel Kader
LTO Land en Tuinbouworganisatie
LV-WOZ Landelijke voorziening waardering onroerende zaken
M
MBO Middelbaar beroeps onderwijs
MFC Multifunctioneel centrum
MKB Midden en kleinbedrijf
MOP Meerjaren Onderhouds Plan
Mph Meerpersoonshuishouden
MT Management team
MVI Manifest verantwoord inkopen
N
NCW Netto Contant Waarde
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NIX18 Geen alcohol voor 18 jaar
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap
O
OAB Onderwijsachterstandenbeleid
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende- zaakbelastingen
P
PGB Persoonsgebonden budget
PHP Preventie- en handhavingsplan alcohol
PIM Professionele dienstbaaheid, Integraliteit en Maatwerk
PNIK Paspoorten en Nederlanse Identiteitskaarten
POC Percentage Of Completion
PRO praktijkonderwijs
R
REC Reststoffen Energie Centrale
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
ROC Regionaal opleidingencentrum
S
SDF Sociaal domein Fryslân
SISA Single information single audit
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslân
SvB Sociale Verzekeringsbank
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
SW Sociale werkvoorziening
T
TBC Tuberculose-screening
TDI Tekst Data Integratie
U
UNESCO De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
UvW Unie van Waterschappen
V
VANG Van Afval Naar Grondstof
Vecozo Internetportaal voor veilig internet en communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren
VFG Vereniging Friese Gemeenten
VIP Vluchtelingen Investeren in Participeren
VKD Vereniging kleine dorpen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VSO voortgezet speciaal onderwijs
VSV Voortijdig schoolverlaters
VTH Vergunning, Toezicht en Handhaving
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN Veilig Verkeer Nederland
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WKO Warmte Koude Opslag
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT Wet Normering Topinkomens
WNRA Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WsW Wet sociale Werkvoorziening
WW Werkloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand