Programma 4 | Onderwijs

Programma 4 | Onderwijs

 

Portefeuillehouder(s) Hoen en Rikkers
Organisatie Sociaal domein

Taakvelden

 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Onderwijshuisvesting
 • Openbaar basisonderwijs

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid
Gemeenten bieden speciale programma's aan om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Deze programma's worden aangeboden binnen peuteropvang, kinderopvang en het basisonderwijs. Voor de programma's ontvangen de gemeenten geld van het rijk. Door een andere verdeling van dit geld krijgt Weststellingwerf voor de periode 2019-2022 meer geld. Eén van de verplichtingen van onderwijsachterstandenbeleid is het bieden van voldoende kindplaatsen voorschoolse educatie.

Preventieve Logopedie
Bij kinderen vindt de ontwikkeling van spraak en taal plaats in de leeftijd van 0 tot ongeveer 5 jaar. Een goede beheersing van spraak en taal draagt bij aan een goede start in het basisonderwijs. De gemeente draagt zorg voor het vroegtijdig signaleren van achterstanden en stoornissen op het gebied van taal en spraak. Hiervoor is er het aanbod voorschoolse educatie en/of logopedische hulp. Voor het beoordelen van de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen is er preventieve logopedie.  Alle 4 – 5 jarigen worden logopedisch gescreend. 

Kinderopvang/peuteropvang
De wet Kinderopvang en kwaliteit peuteropvang wil dat er kwalitatief goede voorzieningen zijn voor verschillende vormen van kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle op kwaliteit. De GGD heeft van de gemeente de opdracht om inspecties uit te voeren. Voor deze toezichthoudende taak ontvangen gemeenten een budget. Door wijzigingen in wet- en regelgeving neemt het aantal inspecties toe. Ook is er een toename in de tijdsduur van inspecties. Het rijk heeft daarom extra geld beschikbaar gesteld via het gemeentefonds.

Nieuw Beleid
Algemeen samenhangende visie op onderwijs
De gemeente heeft een rol binnen het beleidsveld onderwijs. Ontwikkelingen in het Sociaal domein maken dat deze rol op verschillende terreinen verandert. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg in- en om de school, leerlingenvervoer, sport en bewegen en leerplicht. Onderwijs en gemeente werken samen aan verschillende thema's. De rol van de gemeente is aanjagend, faciliterend of ondersteunend. We stellen daarom een eigen beleidsvisie op onderwijs op. De visie geeft een beleidskader, waarbij we prioriteiten stellen en waarin een heldere rol- taakverwachting wordt beschreven.

Wat willen we bereiken?

Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

Wat willen we bereiken?

Voor alle leerlingen in Weststellingwerf: 

 • Optimale kansen om talenten te ontwikkelen;
 • Een passend onderwijsaanbod;
 • Een startkwalificatie (naar vermogen), ze zijn daarmee klaar voor vervolgonderwijs en/of de arbeidsmarkt;
 • Kwalitatief goed onderwijs;
 • Alle inwoners van Weststellingwerf beheersen de Nederlandse taal, hebben een startkwalificatie en zijn goed (naar vermogen) opgeleid;
 • Goede bereikbaarheid van onderwijsvoorzieningen buiten de gemeente als leerlingen hier door persoonlijke omstandigheden op aangewezen zijn.

Onderwijs en werk zijn de basis voor alle inwoners van Weststellingwerf om zich te ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen aan de samenleving. Dit begint thuis, op voorschoolse voorzieningen en op school. Voorschoolse voorzieningen en de scholen spelen een belangrijke rol in de verbetering van kansen voor iedereen om talenten te ontwikkelen.

Wat doen wij ervoor

Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken? 

 • Onze schoolgebouwen zijn klaar voor de toekomst;
  • Een goede spreiding van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen met een brede functie. We borgen hiermee kwaliteit en betaalbaarheid.
  • Keuzevrijheid voor ouders uit diverse denominaties (levensbeschouwelijke visie) en onderwijsconcepten

De gemeente en schoolbesturen zorgen samen voor goede schoolgebouwen.

Wat doen wij ervoor

Openbaar onderwijs

Wat willen we bereiken?

 • Er is voldoende aanbod openbaar onderwijs.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

Algemene beleidsindicatoren:

  Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 1,04 1,30 0,53 1,24 2,34 1,81 1,82 1,91
Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen 27,48 26,56 22,08 27,30 28,65 26,55 26,58 23,28
Voortijdige schoolverlaters % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs - - - 1,5 - - - 1,9
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Beleidsindicatoren per doelstelling:

Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan

aantal x 1
Omschrijving 2016-2017 2017-2018 2018-2019 prognose 2019-2020
Kindplaatsen Voor-en Vroegschoolse Educatie 32 32 42 42
Deelnemers peuteropvang (zelfstandige locaties) 162 160 93 100
Deelnemers kinderdagverblijven (inclusief aanbod peuteropvang) 220 225 471 465
Leerlingen basisonderwijs 2.121 2.061 2.027 2.010
Leerlingen voortgezet onderwijs 1.591 1.525 1.440 1.415
Deelnemers educatietrajecten 50 50 50 50
Locaties Kinderopvang 10 10 11 11
Locaties Peuteropvang 10 6 6 6
Scholen primair onderwijs 22 22 22 21
Scholen voortgezet onderwijs 2 2 2 2
Brede scholen 6 6 6 6

 

Tabel deelnemers aangepast leerlingenvervoer

aantal x 1
Omschrijving 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Leerlingen 105 105 130 140

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting 2.650 2.327 2.566 2.356 2.354 2.258
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.066 1.052 1.306 1.306 1.305 1.305
Totaal Lasten 3.716 3.379 3.871 3.661 3.660 3.564
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -539 -524 -524 -524 -524 -524
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -260 -221 -470 -470 -470 -470
Totaal Baten -799 -745 -994 -994 -994 -994
Saldo van lasten en baten -2.917 -2.633 -2.877 -2.667 -2.665 -2.569

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019
Lasten
Onderwijshuisvesting
Diverse schoolgebouwen worden in 2020 planmatig onderhouden. Daarvoor zijn incidentele budgetten beschikbaar.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Met ingang van 2020 is de uitkering van het rijk voor Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) omhoog gegaan met € 249.000. Dit geld is geoormerkt, en mag alleen uitgegeven worden aan GOAB.

Baten
Onderwijshuisvesting
Geen afwijkingen.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Met ingang van 2020 is de uitkering van het rijk voor Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB)  omhoog gegaan met € 249.000.

Begroting 2020 en meerjarenperspectief
Onderwijshuisvesting
In 2020 staat meer planmatig onderhoud gepland dan in de jaren daarna.