Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Beleidsbegroting Blz. 11  
Financiële begroting Blz. 12  
Bijlagen Blz. 13  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 14  
Financieel vertrekpunt Blz. 15  
Uitgangspunten bij de kadernota 2020-2023 Blz. 16  
Alle voorstellen van de kadernota 2020-2023 Blz. 17  
Toelichting per categorie Blz. 18  
Mei-circulaire 2019 gemeentefonds Blz. 19  
Herijking exploitatie na kadernota 2020-2023 Blz. 20  
Toelichting op herijking exploitatie Blz. 21  
Eindstand Blz. 22  
Structureel begrotingsevenwicht Blz. 23  
Woonlasten Blz. 24  
Begroting 2020 in één oogopslag Blz. 25  
Ons huishoudboekje Blz. 26  
Kerngegevens Blz. 27  
Kerngegevens Blz. 28  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 29  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 30  
Taakvelden Blz. 31  
Beleidsnota's Blz. 32  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 35  
Gast van de raad Blz. 36  
Gebruik van sociale media Blz. 37  
Schoolbezoeken Blz. 38  
Vernieuwing inloopspreekuur Blz. 39  
Vlogger Blz. 40  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 41  
Dichtbij besturen Blz. 42  
Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid Blz. 43  
Ondersteunen van initiatieven Blz. 44  
Ontwikkelen rol en positie dorpencoördinator Blz. 45  
Versterken betrokkenheid grote kernen Blz. 46  
Werken met de omgevingsvisie Blz. 47  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 48  
B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie Blz. 49  
Benchmark publiekszaken Blz. 50  
Kanaalsturing Blz. 51  
Spelregels en maatwerk Blz. 52  
Uitvoeren landelijk programma digitalisering Blz. 53  
Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website Blz. 54  
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 55  
Continueren en doorontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 56  
Een actief communicatiebeleid Blz. 57  
Een begrijpelijke en toegankelijke website Blz. 58  
Een online platform voor de participatie van inwoners Blz. 59  
Een professionele en actieve inzet van sociale media Blz. 60  
Een update van de communicatievisie Blz. 61  
Een wekelijkse gemeentepagina Westwijzer in de krant Blz. 62  
Het gebruik van heldere taal door medewerkers Blz. 63  
Beleidsindicatoren Blz. 64  
Wat mag het kosten Blz. 65  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 66  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 67  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 68  
Taakvelden Blz. 69  
Beleidsnota's Blz. 70  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 71  
Doelstellingen Blz. 72  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 73  
Ketensamenwerking Blz. 74  
Volgen ontwikkelingen Blz. 75  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 76  
Betrokkenheid Blz. 77  
Ontwikkelingen volgen Blz. 78  
Opstellen uitvoeringsprogramma’s Blz. 79  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit Blz. 80  
Uitvoeringsplan woninginbraken toepassen Blz. 81  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 82  
Project Goede Buren Blz. 83  
Toepassen actuele wetgeving Blz. 84  
Verbinden zorg en veiligheid Blz. 85  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 86  
Faciliteren verkeerswerkgroepen Blz. 87  
Manifest Verkeersveiligheid Blz. 88  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 89  
Professionele crisisbeheersing organisatie Blz. 90  
Beleidsindicatoren Blz. 91  
Wat mag het kosten Blz. 92  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 93  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 94  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 95  
Taakvelden Blz. 96  
Beleidsnota's Blz. 97  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 100  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 101  
Project herinrichting De Blesse Blz. 102  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 103  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 104  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 105  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 106  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 107  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 108  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 109  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 110  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 111  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 112  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 113  
Fietspad langs de Linde Blz. 114  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 115  
Uitvoering van fase 2 Blz. 116  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 117  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland Blz. 118  
Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit' Blz. 119  
Wat mag het kosten Blz. 120  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 121  
Investeringen Blz. 122  
Programma 3 | Economie Blz. 123  
Programma 3 | Economie Blz. 124  
Taakvelden Blz. 125  
Beleidsnota's Blz. 126  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 127  
Doelstellingen Blz. 128  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 129  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 130  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 131  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 132  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 133  
Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega Blz. 134  
Aanstellen van een centrummanager in Wolvega. Blz. 135  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 136  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 137  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 138  
Breedband in het buitengebied Blz. 139  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 140  
Beleidsindicatoren Blz. 141  
Wat mag het kosten Blz. 142  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 143  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 144  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 145  
Taakvelden Blz. 146  
Beleidsnota's Blz. 147  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 148  
Doelstellingen Blz. 149  
Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 150  
Brede school Blz. 151  
Kinderopvang en Peuteropvang Blz. 152  
Leerlingenvervoer Blz. 153  
Leerplicht Blz. 154  
Passend onderwijs Blz. 155  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 156  
Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 157  
Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf Blz. 158  
Openbaar onderwijs Blz. 159  
Toezicht houden op schoolbestuur Comprix Blz. 160  
Beleidsindicatoren Blz. 161  
Wat mag het kosten Blz. 162  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 163  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 164  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 165  
Taakvelden Blz. 166  
Beleidsnota's Blz. 167  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 168  
Doelstellingen Blz. 169  
Sport en bewegen Blz. 170  
Bijdrage masterplan FC Wolvega Blz. 171  
Buurtsportwerk Blz. 172  
Lokaal akkoord sport en bewegen Blz. 173  
Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf Blz. 174  
Muziekonderwijs Blz. 175  
Stellingwerfs Blz. 176  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 177  
Toeristisch Investeringsfonds Blz. 178  
Beleidsindicatoren Blz. 179  
Wat mag het kosten Blz. 180  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 181  
Investeringen Blz. 182  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 183  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 184  
Taakvelden Blz. 185  
Beleidsnota's Blz. 186  
Actuele ontwikkelen en nieuw beleid Blz. 187  
Doelstellingen Blz. 188  
Toegang Sociaal domein Blz. 189  
Monitoring Blz. 190  
Opstellen projectplan Blz. 191  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega Blz. 192  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren Blz. 193  
Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie Blz. 194  
Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan Blz. 195  
Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 196  
Ontwikkelen collectieve voorzieningen Blz. 197  
Transformatie Sociaal domein Blz. 198  
Maatschappelijke voorzieningen Blz. 199  
Herijken Welzijnswerk Blz. 200  
Gebiedsteam Blz. 201  
Monitoring van de opdracht zorgen voor de zorgzame samenleving Blz. 202  
Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken Blz. 203  
Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden Blz. 204  
Ondersteunen doelgroep Blz. 205  
Ontwikkelen integrale aanpak Blz. 206  
Pilot met de bibliotheek Blz. 207  
Grip krijgen op de jeugdhulp Blz. 208  
Controle op jeugdhulp Blz. 209  
Preventie op jeugdhulp Blz. 210  
Toegang naar jeugdhulp Blz. 211  
Grip krijgen op de Wmo Blz. 212  
Maatregelenpakket Wmo Blz. 213  
Maatwerk Blz. 214  
Versterken ketensamenwerking jeugd Blz. 215  
Kansrijke start Blz. 216  
Preventieve werkwijze scholen Blz. 217  
Versterken ketensamenwerking ouderen Blz. 218  
Een 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' ontwikkelen Blz. 219  
Bestemming Noordwolde Blz. 220  
Afronden fase 5 Blz. 221  
Opzet fase 6 (2021-2023) Blz. 222  
Samenwerking met dorp versterken Blz. 223  
Herstructurering Caparis Blz. 224  
De herstructureringsopdracht Sociaal Werkbedrijf afronden Blz. 225  
Nieuwe afspraken maken met Caparis over de werkplekken voor het wsw personeel uit onze gemeente Blz. 226  
Beleidsindicatoren Blz. 227  
Wat mag het kosten Blz. 228  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 229  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 230  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 231  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 232  
Investeringen Blz. 233  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 234  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 235  
Taakvelden Blz. 236  
Beleidsnota's Blz. 237  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 238  
Doelstellingen Blz. 239  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 240  
Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS Blz. 241  
Geven van het goede voorbeeld Blz. 242  
Schrijven plan van aanpak GIDS Blz. 243  
Uitvoeren plan van aanpak JOGG Blz. 244  
Uitvoeren plan Vitale Regio Blz. 245  
Werken met positieve gezondheid Blz. 246  
Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen Blz. 247  
Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet Blz. 248  
Schrijven uitvoeringsprogramma Drank en horecawet Blz. 249  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 250  
Doelstelling Klimaatbeleidsplan 2010-2020 herijken Blz. 251  
In beeld brengen van kwetsbare gebieden in de gemeente Blz. 252  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 253  
Werken aan een energie-neutrale gemeente (pijler 1: Energie-neutraal) Blz. 254  
Werken aan een klimaat-robuuste gemeente (pijler 3: Klimaat-robuust) Blz. 255  
Werken aan een volledige circulaire gemeente (pijler 2: Circulaire Economie) Blz. 256  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 257  
Opstellen Gemeentelijke Afval Plan Blz. 258  
Uitvoeren Gemeentelijk Afval Plan Blz. 259  
Beleidsindicatoren Blz. 260  
Wat mag het kosten Blz. 261  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 262  
Investeringen Blz. 263  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 264  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 265  
Taakvelden Blz. 266  
Beleidsnota's Blz. 267  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 268  
Doelstellingen Blz. 269  
Lindewijk deelgebied 2 Blz. 270  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 271  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 272  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 273  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 274  
Onderzoeken of er nog een nadere fasering moet komen Blz. 275  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 276  
Rottige Meente Blz. 277  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 278  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 279  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 280  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 281  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 282  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 283  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 284  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 285  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 286  
Mogelijkheden  aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 287  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 288  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekendmaken Blz. 289  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 290  
Implementatie omgevingsvisie Blz. 291  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 292  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 293  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 294  
Beleidsindicatoren Blz. 295  
Wat mag het kosten Blz. 296  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 297  
Investeringen Blz. 298  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 299  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 300  
Taakvelden Blz. 301  
Algemeen Blz. 302  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 303  
Doelstellingen Blz. 304  
P&C cylcus balans in schuldenlast, woonlast, investeringen Blz. 305  
Sturing op deze doelen via de reguliere P&C cyclus (begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening) Blz. 306  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 307  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 308  
Verschil gemeentefondsuitkering Blz. 309  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 310  
Overzicht kosten overhead Blz. 311  
Overhead kosten Blz. 312  
Investeringen Blz. 313  
Vennootschapsbelasting Blz. 314  
Vennootschapsbelasting Blz. 315  
Onvoorziene uitgaven Blz. 316  
Onvoorziene uitgaven Blz. 317  
Stelpost algemene risicobeheersing Blz. 318  
Niet voorziene uitgaven Blz. 319  
Toelichting op de cijfers Blz. 320  
Paragrafen Blz. 321  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 322  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 323  
Inleiding Blz. 324  
Actuele ontwikkelingen Blz. 325  
Autonome ontwikkelingen Blz. 326  
Opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 327  
Toelichting op opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 328  
Kostendekkendheid riolering Blz. 329  
Toelichting kostendekkendheid riolering Blz. 330  
Kostendekkendheid afval Blz. 331  
Toelichting kostendekkendheid afval Blz. 332  
Kostendekkendheid algemene leges Blz. 333  
Toelichting kostendekkendheid algemene leges Blz. 334  
Kostendekkendheid begraafrechten Blz. 335  
Toelichting kostendekkendheid begraafrechten Blz. 336  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 337  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 338  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 341  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 342  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 343  
Weerstandsvermogen Blz. 344  
Kengetallen Blz. 345  
Toelichting kengetallen Blz. 346  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 347  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 348  
Beleidsnota's Blz. 349  
Inleiding Blz. 350  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 351  
Wegen Blz. 352  
Groen Blz. 353  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 354  
Openbare verlichting Blz. 355  
Riolering Blz. 356  
Tractiemiddelen Blz. 357  
Gebouwen Blz. 358  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 359  
Paragraaf Financiering Blz. 360  
Paragraaf Financiering Blz. 361  
Inleiding Blz. 362  
De uitgangspunten Blz. 363  
Risicobeheer Blz. 364  
Kasgeldlimiet Blz. 365  
Renterisicobeheer Blz. 366  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 367  
Gemeentefinanciering Blz. 368  
Leningenportefeuille Blz. 369  
Financieringsbehoefte Blz. 370  
De wijze van rentetoerekening Blz. 371  
EMU saldo Blz. 372  
Overige ontwikkelingen Blz. 373  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 374  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 375  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 376  
Rechtmatigheid Blz. 377  
Organisatieontwikkeling Blz. 378  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 379  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 380  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 381  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 382  
Bestuursovereenkomst Blz. 383  
OWO afdelingen Blz. 384  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 385  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 386  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 387  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 388  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 389  
Inleiding Blz. 390  
Visie op verbonden partijen Blz. 391  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 392  
Financieel belang Blz. 393  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 394  
Overzicht verbonden partijen Blz. 395  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 396  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 397  
Algemeen Blz. 398  
Vennootschapsbelasting Blz. 399  
Marketing Blz. 400  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 401  
Prognose 2020 Blz. 402  
Prognose einde looptijd Blz. 403  
Paragraaf Streekagenda Blz. 404  
Paragraaf Streekagenda Blz. 405  
Algemeen Blz. 406  
Financieel Blz. 407  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 408  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 409  
Inleiding Blz. 410  
Dynamische investeringskalender Blz. 411  
Centrum Wolvega Blz. 412  
Infra De Blesse Blz. 413  
Scholen Blz. 414  
Infra Lycklamaweg Blz. 415  
Rottige Meente/ Driewegsluis Blz. 416  
Bijdrage sportaccommodaties incl. kunstgrasvelden Blz. 417  
Fietspad langs de Linde fase 2 en 3 Blz. 418  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 419  
Overzicht van baten en lasten Blz. 420  
Overzicht Blz. 421  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 422  
incidentele lasten en baten Blz. 423  
Geprognosticeerde balans 2020-2023 Blz. 424  
Geprognosticeerde balans 2020-2023 Blz. 425  
Toelichting op de geprognosticeerde balans Blz. 426  
Scenario's voor geprognosticeerde balans inclusief dynamische investeringen Blz. 427  
Scenario met gebruikmaking van de vrijvallende precariogelden Blz. 428  
Scenario zonder gebruikmaking van de precariogelden Blz. 429  
Reserves en Voorzieningen Blz. 430  
Reserves en Voorzieningen Blz. 431  
Algemene reserve Blz. 432  
Bestemmingsreserves Blz. 433  
Voorzieningen Blz. 434  
Meerjareninvesteringsplan 2020-2023 Blz. 435  
Meerjareninvesteringsplan 2020-2023 Blz. 436  
Geplande investeringen Blz. 437  
Bijlagen Blz. 438  
Bijlage I: Subsidieplafonds Blz. 439  
Bijlage 1: Subsidieplafonds Blz. 440  
Subsidieplafonds Blz. 441  
Overzicht subsidieregelingen Blz. 442  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 443  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 444