Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Beleidsbegroting Blz. 7  
Financiële begroting Blz. 8  
Bijlagen Blz. 9  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 10  
Financieel vertrekpunt Blz. 11  
Uitgangspunten bij de kadernota 2020-2023 Blz. 12  
Alle voorstellen van de kadernota 2020-2023 Blz. 13  
Toelichting per categorie Blz. 14  
Mei-circulaire 2019 gemeentefonds Blz. 15  
Herijking exploitatie na kadernota 2020-2023 Blz. 16  
Toelichting op herijking exploitatie Blz. 17  
Eindstand Blz. 18  
Structureel begrotingsevenwicht Blz. 19  
Woonlasten Blz. 20  
Begroting 2020 in één oogopslag Blz. 21  
Ons huishoudboekje Blz. 22  
Kerngegevens Blz. 23  
Kerngegevens Blz. 24  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 25  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 26  
Taakvelden Blz. 27  
Beleidsnota's Blz. 28  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 29  
Doelstellingen Blz. 30  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 31  
Gast van de raad Blz. 32  
Gebruik van sociale media Blz. 33  
Schoolbezoeken Blz. 34  
Vernieuwing inloopspreekuur Blz. 35  
Vlogger Blz. 36  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 37  
Dichtbij besturen Blz. 38  
Netwerk dorps- en wijkorganisaties vormt basis voor beleid Blz. 39  
Ondersteunen van initiatieven Blz. 40  
Ontwikkelen rol en positie dorpencoördinator Blz. 41  
Versterken betrokkenheid grote kernen Blz. 42  
Werken met de omgevingsvisie Blz. 43  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 44  
B1 taalgebruik is de norm aan de telefoon en in correspondentie Blz. 45  
Benchmark publiekszaken Blz. 46  
Kanaalsturing Blz. 47  
Spelregels en maatwerk Blz. 48  
Uitvoeren landelijk programma digitalisering Blz. 49  
Zorgen voor een klantgerichte en begrijpelijke website Blz. 50  
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 51  
Continueren en doorontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 52  
Een actief communicatiebeleid Blz. 53  
Een begrijpelijke en toegankelijke website Blz. 54  
Een online platform voor de participatie van inwoners Blz. 55  
Een professionele en actieve inzet van sociale media Blz. 56  
Een update van de communicatievisie Blz. 57  
Een wekelijkse gemeentepagina Westwijzer in de krant Blz. 58  
Het gebruik van heldere taal door medewerkers Blz. 59  
Beleidsindicatoren Blz. 60  
Wat mag het kosten Blz. 61  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 62  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 63  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 64  
Taakvelden Blz. 65  
Beleidsnota's Blz. 66  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 69  
Ketensamenwerking Blz. 70  
Volgen ontwikkelingen Blz. 71  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 72  
Betrokkenheid Blz. 73  
Ontwikkelingen volgen Blz. 74  
Opstellen uitvoeringsprogramma’s Blz. 75  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit Blz. 76  
Uitvoeringsplan woninginbraken toepassen Blz. 77  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 78  
Project Goede Buren Blz. 79  
Toepassen actuele wetgeving Blz. 80  
Verbinden zorg en veiligheid Blz. 81  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 82  
Faciliteren verkeerswerkgroepen Blz. 83  
Manifest Verkeersveiligheid Blz. 84  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 85  
Professionele crisisbeheersing organisatie Blz. 86  
Beleidsindicatoren Blz. 87  
Wat mag het kosten Blz. 88  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 89  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 90  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 91  
Taakvelden Blz. 92  
Beleidsnota's Blz. 93  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 94  
Doelstellingen Blz. 95  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 96  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 97  
Project herinrichting De Blesse Blz. 98  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 99  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 100  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 101  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 102  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 103  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 104  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 105  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 106  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 107  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 108  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 109  
Fietspad langs de Linde Blz. 110  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 111  
Uitvoering van fase 2 Blz. 112  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 113  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost-Friesland Blz. 114  
Uitvoeren van de projecten 'Dorp, landschap en biodiversiteit' Blz. 115  
Wat mag het kosten Blz. 116  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 117  
Investeringen Blz. 118  
Programma 3 | Economie Blz. 119  
Programma 3 | Economie Blz. 120  
Taakvelden Blz. 121  
Beleidsnota's Blz. 122  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 123  
Doelstellingen Blz. 124  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 125  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 126  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 127  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 128  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 129  
Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega Blz. 130  
Aanstellen van een centrummanager in Wolvega. Blz. 131  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 132  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 133  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 134  
Breedband in het buitengebied Blz. 135  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 136  
Beleidsindicatoren Blz. 137  
Wat mag het kosten Blz. 138  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 139  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 140  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 141  
Taakvelden Blz. 142  
Beleidsnota's Blz. 143  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 144  
Doelstellingen Blz. 145  
Een goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 146  
Brede school Blz. 147  
Kinderopvang en Peuteropvang Blz. 148  
Leerlingenvervoer Blz. 149  
Leerplicht Blz. 150  
Passend onderwijs Blz. 151  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 152  
Integraal Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 153  
Spreidingsplan Toekomst basisonderwijs Weststellingwerf Blz. 154  
Openbaar onderwijs Blz. 155  
Toezicht houden op schoolbestuur Comprix Blz. 156  
Beleidsindicatoren Blz. 157  
Wat mag het kosten Blz. 158  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 159  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 160  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 161  
Taakvelden Blz. 162  
Beleidsnota's Blz. 163  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 164  
Doelstellingen Blz. 165  
Sport en bewegen Blz. 166  
Bijdrage masterplan FC Wolvega Blz. 167  
Buurtsportwerk Blz. 168  
Lokaal akkoord sport en bewegen Blz. 169  
Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf Blz. 170  
Muziekonderwijs Blz. 171  
Stellingwerfs Blz. 172  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 173  
Toeristisch Investeringsfonds Blz. 174  
Beleidsindicatoren Blz. 175  
Wat mag het kosten Blz. 176  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 177  
Investeringen Blz. 178  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 179  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 180  
Taakvelden Blz. 181  
Beleidsnota's Blz. 182  
Actuele ontwikkelen en nieuw beleid Blz. 183  
Doelstellingen Blz. 184  
Toegang Sociaal domein Blz. 185  
Monitoring Blz. 186  
Opstellen projectplan Blz. 187  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie in Wolvega Blz. 188  
Onderzoek naar een dorpshuisfunctie uitvoeren Blz. 189  
Vergroten arbeids- en maatschappelijke participatie Blz. 190  
Inwoners helpen bij het vinden van een betaalde baan Blz. 191  
Inwoners ondersteunen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Blz. 192  
Ontwikkelen collectieve voorzieningen Blz. 193  
Transformatie Sociaal domein Blz. 194  
Maatschappelijke voorzieningen Blz. 195  
Herijken Welzijnswerk Blz. 196  
Gebiedsteam Blz. 197  
Monitoring van de opdracht zorgen voor de zorgzame samenleving Blz. 198  
Ondersteuning initiatieven dorpen en wijken Blz. 199  
Integrale aanpak laaggeletterdheid, armoede en schulden Blz. 200  
Ondersteunen doelgroep Blz. 201  
Ontwikkelen integrale aanpak Blz. 202  
Pilot met de bibliotheek Blz. 203  
Grip krijgen op de jeugdhulp Blz. 204  
Controle op jeugdhulp Blz. 205  
Preventie op jeugdhulp Blz. 206  
Toegang naar jeugdhulp Blz. 207  
Grip krijgen op de Wmo Blz. 208  
Maatregelenpakket Wmo Blz. 209  
Maatwerk Blz. 210  
Versterken ketensamenwerking jeugd Blz. 211  
Kansrijke start Blz. 212  
Preventieve werkwijze scholen Blz. 213  
Versterken ketensamenwerking ouderen Blz. 214  
Een 'Uitvoeringsprogramma versterken ketensamenwerking ouderen' ontwikkelen Blz. 215  
Bestemming Noordwolde Blz. 216  
Afronden fase 5 Blz. 217  
Opzet fase 6 (2021-2023) Blz. 218  
Samenwerking met dorp versterken Blz. 219  
Herstructurering Caparis Blz. 220  
De herstructureringsopdracht Sociaal Werkbedrijf afronden Blz. 221  
Nieuwe afspraken maken met Caparis over de werkplekken voor het wsw personeel uit onze gemeente Blz. 222  
Beleidsindicatoren Blz. 223  
Wat mag het kosten Blz. 224  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 225  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 226  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 227  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 228  
Investeringen Blz. 229  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 230  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 231  
Taakvelden Blz. 232  
Beleidsnota's Blz. 233  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 234  
Doelstellingen Blz. 235  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 236  
Bevorderen lokale samenwerking publieke en private partijen voor JOGG, NIX 18 en GIDS Blz. 237  
Geven van het goede voorbeeld Blz. 238  
Schrijven plan van aanpak GIDS Blz. 239  
Uitvoeren plan van aanpak JOGG Blz. 240  
Uitvoeren plan Vitale Regio Blz. 241  
Werken met positieve gezondheid Blz. 242  
Zorgen dat gezondheid onderdeel is van alle beleidsterreinen en afdelingen Blz. 243  
Uitvoeringsprogramma drank- en horecawet Blz. 244  
Schrijven uitvoeringsprogramma Drank en horecawet Blz. 245  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 246  
Doelstelling Klimaatbeleidsplan 2010-2020 herijken Blz. 247  
In beeld brengen van kwetsbare gebieden in de gemeente Blz. 248  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 249  
Werken aan een energie-neutrale gemeente (pijler 1: Energie-neutraal) Blz. 250  
Werken aan een klimaat-robuuste gemeente (pijler 3: Klimaat-robuust) Blz. 251  
Werken aan een volledige circulaire gemeente (pijler 2: Circulaire Economie) Blz. 252  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 253  
Opstellen Gemeentelijke Afval Plan Blz. 254  
Uitvoeren Gemeentelijk Afval Plan Blz. 255  
Beleidsindicatoren Blz. 256  
Wat mag het kosten Blz. 257  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 258  
Investeringen Blz. 259  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 260  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 261  
Taakvelden Blz. 262  
Beleidsnota's Blz. 263  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 264  
Doelstellingen Blz. 265  
Lindewijk deelgebied 2 Blz. 266  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 267  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 268  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 269  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 270  
Onderzoeken of er nog een nadere fasering moet komen Blz. 271  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 272  
Rottige Meente Blz. 273  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 274  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 275  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 276  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 277  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 278  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 279  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 280  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 281  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 282  
Mogelijkheden  aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 283  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 284  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekendmaken Blz. 285  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 286  
Implementatie omgevingsvisie Blz. 287  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 288  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 289  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 290  
Beleidsindicatoren Blz. 291  
Wat mag het kosten Blz. 292  
Toelichting wat mag het kosten Blz. 293  
Investeringen Blz. 294  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 295  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 296  
Taakvelden Blz. 297  
Algemeen Blz. 298  
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Blz. 299  
Doelstellingen Blz. 300  
P&C cylcus balans in schuldenlast, woonlast, investeringen Blz. 301  
Sturing op deze doelen via de reguliere P&C cyclus (begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening) Blz. 302  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 303  
Toelichting algemene dekkingsmiddelen Blz. 304  
Verschil gemeentefondsuitkering Blz. 305  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 306  
Overzicht kosten overhead Blz. 307  
Overhead kosten Blz. 308  
Investeringen Blz. 309  
Vennootschapsbelasting Blz. 310  
Vennootschapsbelasting Blz. 311  
Onvoorziene uitgaven Blz. 312  
Onvoorziene uitgaven Blz. 313  
Stelpost algemene risicobeheersing Blz. 314  
Niet voorziene uitgaven Blz. 315  
Toelichting op de cijfers Blz. 316  
Paragrafen Blz. 317  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 318  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 319  
Inleiding Blz. 320  
Actuele ontwikkelingen Blz. 321  
Autonome ontwikkelingen Blz. 322  
Opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 323  
Toelichting op opbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 324  
Kostendekkendheid riolering Blz. 325  
Toelichting kostendekkendheid riolering Blz. 326  
Kostendekkendheid afval Blz. 327  
Toelichting kostendekkendheid afval Blz. 328  
Kostendekkendheid algemene leges Blz. 329  
Toelichting kostendekkendheid algemene leges Blz. 330  
Kostendekkendheid begraafrechten Blz. 331  
Toelichting kostendekkendheid begraafrechten Blz. 332  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 333  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 334  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 335  
Inleiding Blz. 336  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 337  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 338  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 339  
Weerstandsvermogen Blz. 340  
Kengetallen Blz. 341  
Toelichting kengetallen Blz. 342  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 343  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 344  
Beleidsnota's Blz. 345  
Inleiding Blz. 346  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 347  
Wegen Blz. 348  
Groen Blz. 349  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 350  
Openbare verlichting Blz. 351  
Riolering Blz. 352  
Tractiemiddelen Blz. 353  
Gebouwen Blz. 354  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 355  
Paragraaf Financiering Blz. 356  
Paragraaf Financiering Blz. 357  
Inleiding Blz. 358  
De uitgangspunten Blz. 359  
Risicobeheer Blz. 360  
Kasgeldlimiet Blz. 361  
Renterisicobeheer Blz. 362  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 363  
Gemeentefinanciering Blz. 364  
Leningenportefeuille Blz. 365  
Financieringsbehoefte Blz. 366  
De wijze van rentetoerekening Blz. 367  
EMU saldo Blz. 368  
Overige ontwikkelingen Blz. 369  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 370  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 371  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 372  
Rechtmatigheid Blz. 373  
Organisatieontwikkeling Blz. 374  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 375  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 376  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 377  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 378  
Bestuursovereenkomst Blz. 379  
OWO afdelingen Blz. 380  
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) (gemeente Opsterland) Blz. 381  
Afdeling Beheer en Registratie (gemeente Ooststellingwerf) Blz. 382  
Afdeling Bedrijfsvoering (gemeente Weststellingwerf) Blz. 383  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 384  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 385  
Inleiding Blz. 386  
Visie op verbonden partijen Blz. 387  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 388  
Financieel belang Blz. 389  
Beleidsontwikkelingen enkele verbonden partijen Blz. 390  
Overzicht verbonden partijen Blz. 391  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 392  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 393  
Algemeen Blz. 394  
Vennootschapsbelasting Blz. 395  
Marketing Blz. 396  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 397  
Prognose 2020 Blz. 398  
Prognose einde looptijd Blz. 399  
Paragraaf Streekagenda Blz. 400  
Paragraaf Streekagenda Blz. 401  
Algemeen Blz. 402  
Financieel Blz. 403  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 404  
Paragraaf Dynamisch investeringsprogramma Blz. 405  
Inleiding Blz. 406  
Dynamische investeringskalender Blz. 407  
Centrum Wolvega Blz. 408  
Infra De Blesse Blz. 409  
Scholen Blz. 410  
Infra Lycklamaweg Blz. 411  
Rottige Meente/ Driewegsluis Blz. 412  
Bijdrage sportaccommodaties incl. kunstgrasvelden Blz. 413  
Fietspad langs de Linde fase 2 en 3 Blz. 414  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 415  
Overzicht van baten en lasten Blz. 416  
Overzicht Blz. 417  
Overzicht van incidentele lasten en baten Blz. 418  
incidentele lasten en baten Blz. 419  
Geprognosticeerde balans 2020-2023 Blz. 420  
Geprognosticeerde balans 2020-2023 Blz. 421  
Toelichting op de geprognosticeerde balans Blz. 422  
Scenario's voor geprognosticeerde balans inclusief dynamische investeringen Blz. 423  
Scenario met gebruikmaking van de vrijvallende precariogelden Blz. 424  
Scenario zonder gebruikmaking van de precariogelden Blz. 425  
Reserves en Voorzieningen Blz. 426  
Reserves en Voorzieningen Blz. 427  
Algemene reserve Blz. 428  
Bestemmingsreserves Blz. 429  
Voorzieningen Blz. 430  
Meerjareninvesteringsplan 2020-2023 Blz. 431  
Meerjareninvesteringsplan 2020-2023 Blz. 432  
Geplande investeringen Blz. 433  
Bijlagen Blz. 434  
Bijlage I: Subsidieplafonds Blz. 435  
Bijlage 1: Subsidieplafonds Blz. 436  
Subsidieplafonds Blz. 437  
Overzicht subsidieregelingen Blz. 438  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 439  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 440  
Publicatiedatum: 27-09-2019

Inhoud