Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Overhead kosten

Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) op onderdelen gewijzigd. De BBV zijn de landelijke regels waaraan de inrichting van de begroting en jaarrekening moet voldoen. Deze wijzigingen hebben als hoofddoel een betere vergelijkbaarheid van de kosten van gemeenten onderling. Onderdeel van deze vernieuwing van het BBV is een apart overzicht van de kosten van de overhead.

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten die gericht zijn op de externe klant vallen hier dus niet onder maar zijn in de betreffende taakvelden opgenomen.

De bedrijfskosten die niet direct aan de taakvelden kunnen worden toegerekend, zijn de overheadkosten en betreffen personele kosten, huisvesting, ICT, communicatie en nog wat overige bedrijfsvoeringskosten.

Toerekening aan kostendekkende activiteiten
Alle directe kosten zijn rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. Voor taakvelden waar kostendekkende tarieven het uitgangspunt zijn, zoals bij de exploitatie afvalinzameling en riolering, wordt een opslag voor de overheadkosten toegepast. De opslag is een percentage van de directe salariskosten. De overhead waarmee wij voor de begroting 2020 rekenen is ten opzichte van de begroting 2019 bijgesteld van 95% naar 85%. De verhouding directe en indirecte salariskosten is gewijzigd doordat er meer salarissen toerekenbaar zijn aan de taakvelden. Hierdoor zakt de overhead.

Ter informatie:
Wanneer je het saldo van de overhead uitdrukt in een percentage van de totale geraamde lasten dan kom je op een percentage uit van 10,55%. Zie ook de beleidsindicator in programma 0.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 12.195 13.571 13.545 13.516 13.281 13.424
Baten -4.753 -5.081 -5.517 -5.588 -5.740 -5.837
Saldo van lasten en baten -7.442 -8.490 -8.028 -7.928 -7.542 -7.587
Onttrekkingen 17 43 0 0 0 0
Mutaties reserves 17 43 0 0 0 0

Investeringen

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Vervanging en uitbreiding werkplekken en -voorzieningen 250.000 250.000
Vervanging inrichting restaurant gemeentehuis 50.000
Budget informatisering 450.000 450.000 450.000 450.000
Vervangingsbudget:
Automatisering 630.000 900.000 630.000 300.000
Tractie 380.000 490.000 185.000 180.000
Totaal wijziging bruto investeringsbedrag 1.760.000 2.090.000 1.265.000 930.000

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is er de Wet belastingplicht overheidsondernemingen. Dit houdt in dat gemeenten vennootschapsbelasting (Vpb) moeten betalen op het moment dat ze activiteiten uitvoeren waarvoor ze aangemerkt worden als ondernemer.

De enige activiteit waarbij we de afgelopen jaren als ondernemer kunnen worden aangemerkt is de grondexploitatie. Daarvoor hebben we berekend dat we voor de begroting 2020 niet door de zogenaamde ondernemerspoort komen (geen fiscale winst) en daarom geen Vpb hoeven te betalen. 

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Het taakveld 'Overige baten en lasten' is hier verantwoord. De post onvoorziene uitgaven maakt deel uit van dit taakveld.

Stelpost algemene risicobeheersing
Beschikking over deze stelpost kan alleen via een raadsbesluit en is uitsluitend bedoeld ter dekking van structurele risico’s die op enig moment werkelijkheid worden. Bij de voorjaarsnota 2019/kadernota 2020-2023 zijn de bedragen van 2019 en 2020 volledig ingezet om de toenemende kosten voor de jeugdzorg op te kunnen vangen.

Stelpost onvoorzien
De post voor onvoorziene incidentele uitgaven bedraagt ieder jaar € 30.000.

Stelpost algemene risicobeheersing

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 0 0 0 500 500 500

Niet voorziene uitgaven

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten 0 30 30 30 30 30

Toelichting op de cijfers