Programma 1 | Veiligheid

Programma 1 | Veiligheid

 

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

In juni 2019 heeft de gemeenteraad de startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid vastgesteld. Daarna is op 1 juli 2019 hierover een werkvergadering gehouden. Daarin is de gemeenteraad geïnformeerd over de thema's die voorgesteld gaan worden als prioriteit. In de planning staat de vaststelling van het nieuwe beleidsplan op 1 juni 2020. Het bestaande beleidsplan gebruiken we totdat het nieuwe plan is vastgesteld. Lokale beleidsindicatoren worden gebruikt om in beeld te brengen hoe doelstellingen en activiteiten zich ontwikkelen. De gemeenteraad is op de hoogte van de blijvende verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Deze verhoging van het budget is verwerkt.    

Ontwikkelingen 2020
Landelijk is er veel aandacht voor de aanpak van personen met verward gedrag en op de ketensamenwerking Zorg en Veiligheid. Ook ondermijnende criminaliteit is een actueel thema. De gemeentelijke rol in de keten rondom aanpak Cybercrime  is in beweging (zie ook regionaal beleidsplan politie). 

Communicatie
Vanuit dit programma is er met inwoners contact over het ontwikkelen van beleid, het uitvoeren van een project  en het behandelen van problemen bij onveiligheid of overlast. Afhankelijk van de situatie zal een passende vorm om te communiceren gekozen worden. Zo zal er voor input van beleid sneller gecommuniceerd worden met belangengroepen dan individuele inwoners. 

Burgerparticipatie
Inwoners participeren indirect bij het opstellen van integraal veiligheidsbeleid. Zij kiezen de volksvertegenwoordigers die het integraal veiligheidsbeleid vaststellen. De aangiftes en meldingen van criminaliteit zijn ook een indirecte manier van de participatie van de inwoners. Daarnaast wordt voor het integraal veiligheidsbeleid gebruikt gemaakt van de beschikbare dorpenvisies om te onderzoeken of er breed gedragen veiligheidsproblemen zijn.

Het beleidsplan integrale veiligheid 2020 - 2023 bepaalt de speerpunten voor de komende vier jaar. Het huidige beleid heeft de volgende zes doelstellingen:

Wat willen we bereiken?

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren

Wat willen we bereiken?
Het voorkomen en aanpakken van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugd(groepen).

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

Wat willen we bereiken? 
Volgens de Wet op de veiligheidsregio’s voert VRF de brandweertaken uit. Wij willen een verbindende rol spelen tussen het regionale beleid en de lokale uitvoering. De gemeentelijke inzet richt zich op het vergroten van de bewustwording van risico’s op brand en op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor brandpreventie.

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

Wat willen we bereiken? 
Het aantal aangiften voor de misdrijven met grote maatschappelijke impact is de laatste jaren fors gedaald. De verwachting is dat er een stijging van het aantal woninginbraken volgt. Onze inzet is er op gericht om een eventuele stijging laag te houden. Wij willen werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners daarin door middel van preventie.

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken? 
Het voorkomen van sociale problemen in de wijk. Daar waar sociale problematiek gesignaleerd wordt, willen we deze niet verder laten escaleren. Wij realiseren deze doelstelling door vroegtijdige signalering en aanpak van problemen door het netwerk. Wij werken hier veel samen met het Sociaal domein.

Wat doen wij ervoor

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken? 
Verkeersdeelnemers bewuster maken van gevolgen van te hard rijden en alcohol- en drugsgebruik in het verkeer. 

Wat doen wij ervoor

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken? 
De gemeente heeft een plan ingeval van ramp/crisis. Het team bevolkingszorg, gemeentelijke taak bij ramp/crisis is goed opgeleid en geoefend.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018
Burenruzies voorgelegd aan mediator* 0 1 3 0
Geregistreerde meldingen over burengerucht** 106 106 102 121
Meldingen van overspannen/gestoorde personen** 232 129 111 111
Nazorg ex-gedetineerden trajecten*** 30 14 18 13
Waarvan begeleiding vanuit zorg mbt ex- gedetineerden**** 4 2 10 5
Incidenten vernieling en. zaakbeschadiging** 159 98 108 83
Incidenten overlast** 459 325 257 269

*Bron: Interne registratie veiligheid  

**Bron: 12 maand rapportage politie

***Bron: Online registratie DPAN

****Bron: Interne registratie procesregisseur sociaal domein

 

Zoals verwacht is het aantal meldingen burengerucht toegenomen. De verwachting is dat deze stijging het gevolg is van het starten van de pilot buurtbemiddeling. Hierdoor is er meer aandacht bij inwoners en professionals voor het onderwerp.

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de objectieve veiligheid en de criminaliteit

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018
Aangiftes woninginbraken* 72 63 40 42
Aangiftes inbraken in schuren/bijgebouwen* 43 20 14 6
Aangiftes mishandelingen* 50 63 44 52
Aangiftes bedreigingen* 34 42 31 25
Opgelegde huisverboden** 7 4 2 4
Registraties huiselijk geweld* 144 110 89 118

:*Bron: 12 maand rapportage politie

**Bron: Online registratie huisverboden Khonrad

 

aantal per 1.000 inwoners
  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Winkeldiefstallen 1,4 1,2 1,4 2,3 2,2 2,2
Diefstallen uit woning 2,5 1,6 1,7 3,3 2,9 2,5
Geweldsmisdrijven 4,2 3,0 3,9 5,4 5,1 4,8
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 3,7 4,6 4,7 5,6 6,3 5,4
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

 

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren 

aantal per 10.000 12 tot en met 17 jarigen
  Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Verwijzingen Halt 77 47 38 137 131 119
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

Bovenstaande cijfers moeten gelezen worden dat wanneer er in Weststellingwerf 10.000 12 tot en met 17 jarigen zouden zijn, dat er dan in 2018 38 Halt verwijzingen gegeven worden. Op deze wijze kunnen gemeenten goed met elkaar vergeleken worden. Weststellingwerf wijkt positief af ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Vanuit de politie wordt aangegeven dat de afhandeling via Halt vaak lastiger is dan gewoon bekeuren.

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018
VVN vrijwilligers acties op scholen in samenwerking met scholen en plaatselijke belangen/verkeerswerkgroepen politie 15 15 9
Bron: Registratie verkeerskundige afdeling ruimte

De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid

aantal x 1
Lokale beleidsindicator 2015 2016 2017 2018
Controles op brandveiligheid bedrijven* 52 53 50 123
Voorlichtingen op scholen** 18 11 9 5
Oefeningen in de wijk**  1 1 1 0
Voorlichtingen na brand** 2 1 2 3

*Bron:  Jaarrapportage VTH 2018

**Bron: Jaarrapportage brandweer 2018

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.290 1.357 1.408 1.414 1.439 1.471
1.2 Openbare orde en veiligheid 170 177 182 182 182 182
Totaal Lasten 1.460 1.534 1.589 1.596 1.621 1.653
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1 0 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -24 -65 -51 -51 -51 -51
Totaal Baten -25 -65 -51 -51 -51 -51
Saldo van lasten en baten -1.435 -1.470 -1.538 -1.544 -1.569 -1.601

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
Het verschil komt door een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân. We baseren dit op de meerjarenbegroting van de  veiligheidsregio.

Baten
Openbare orde en veiligheid
We ramen vanaf 2020 geen opbrengst meer van de woningcoöperatie voor het “sociaal team”.  Het team is inmiddels  opgeheven.

Begroting 2020 en meerjarenperspectief
Lasten
Crisisbeheersing en brandweer
De gemeentelijke bijdrage  voor de Veiligheidsregio Fryslân neemt op basis van de meerjarenbegroting van de veiligheidsregio toe.