Programma 3 | Economie

Programma 3 | Economie

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Ruimte, Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

 • Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
 • Economische ontwikkeling
 • Economische promotie
 • Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Beleidsnota's

 • Werfboek
 • Ontwikkelagenda Versterking economische structuur
 • Nota Grondbeleid
 • Beleidsvisie Versterking kernwinkelapparaat (MKB REVA rapport)
 • Plan van aanpak Bestemming Noordwolde
 • Notitie Verblijfsrecreatie
 • Evenementenbeleid
 • Coalitieakkoord 2014-2018 'Samen werken aan Weststellingwerf'
 • Zendmastenbeleid 2014
 • Streekplan Fryslân ‘Om de kwaliteit fan de romte’ en de provinciale verordening ‘Romte’
 • Subsidieregeling Ondernemersfonds Weststellingwerf 2016
 • Investeringskalender 2017 - 2027
 • Collegeprogramma 2018-2022
 • Afspraken bedrijventerrein regio zuidoost 2019-2026

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Bedrijventerreinen
Provincie Fryslân laat in 2019 Friese bedrijventerreinen beoordelen, waaronder drie in Weststellingwerf. Het gaat dan om Schipsloot (inclusief uitbreiding), De Plantage en bedrijventerrein Noordwolde.
Zij let daarbij op:

 • mate van veroudering (bijvoorbeeld technisch of  planologisch);
 • toekomstbestendigheid (bijvoorbeeld kansen voor duurzaamheid. digitalisering en circulariteit).

De resultaten worden via een onderzoeksrapport aan ons gepresenteerd. Daarna zal in regioverband samen met de provincie bekeken worden of dit leidt tot een investeringsprogramma en wie daarin wat gaat betalen. Wij verwachten niet eerder dan in 2021 hier meer duidelijkheid over te hebben. 

Daarnaast werken wij in de regio Zuid Oost Friesland aan een stappenplan voor het verbeteren van verouderde bedrijfslocaties. Dit wordt gedaan voor een aantal locaties in de regio Zuidoost Fryslan. Eén van deze locaties ligt in onze gemeente. Het voordeel van deze aanpak is dat gemeenten binnen de regio van elkaar kunnen leren. 

Ontwikkelingslocatie Helomastate
Dit is de locatie van circa 4 ha. die tegenover afslag 8 van de A32 ligt.  In 2019 zult u een besluit over het in exploitatie nemen van dit bedrijventerrein/bedrijfslocatie. Als de locatie in exploitatie wordt genomen, wordt u via de reguliere P&C cyclus hierover geïnformeerd. Zie ook paragraaf Grondbeleid.

Ondernemersfonds Weststellingwerf 
In Wolvega wordt vanaf 2016 reclamebelasting geheven vanuit het principe 'Voor ondernemers, door ondernemers'. De opbrengst van reclamebelasting wordt volledig uitgekeerd als subsidie aan de Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf (SOW).

Wat willen we bereiken?

Aanpak versterken lokale economie

Wat willen we bereiken? 

 • Samen met de ondernemers werken aan een positief ondernemingsklimaat. Wij faciliteren en verbinden. 

Wat doen wij ervoor

Versterken (kern-)winkelstructuur Wolvega

Wat willen we bereiken? 

 • Een compact en aantrekkelijk centrum in Wolvega. Wij doen dit samen met de lokale ondernemers, ondernemersvereniging(en), vastgoedeigenaren, inwoners en overige stakeholders.

Wat doen wij ervoor

Breedband in het buitengebied

Wat willen we bereiken? 

De witte gebieden in het buitengebied van Weststellingwerf
zijn of worden aangesloten op breedband.


Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

 

  Gemeente Nederland
 Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2016 2017 2018 2016 2017  2018 
Functiemenging % 43,7 43,9 44,5 52,1 52,4 52,8
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar - - 170,3 - - 145,9
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 60 83 92 92 91 91
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 969 521 487 519 366 354
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 62 75 83 43 43 43
3.4 Economische promotie 59 40 44 44 44 44
Totaal Lasten 1.149 719 705 696 544 532
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -386 -521 -487 -518 -364 -354
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -15 -18 -18 -18 -18 -18
Totaal Baten -401 -538 -505 -536 -381 -371
Saldo van lasten en baten -748 -181 -200 -160 -162 -160

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
De baten en de lasten van de grondexploitatie in programma 3 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma. De baten en de lasten zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op de balans. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de vlottende activa op de balans. 

Begroting 2020 en meerjarenperspectief
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Zie bovenstaande tekst fysieke bedrijfsinfrastructuur.