Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning

 

Portefeuillehouder(s) Van de Nadort en Hoen
Organisatie Dienstverlening, Bestuur en Organisatie

Taakvelden

 • Bestuur 
 • Burgerzaken

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Het collegeprogramma 2018-2022 heeft vijf bestuurlijke/maatschappelijke opdrachten. Dit zijn Bestuurlijke Vernieuwing, nabij besturen, nieuw beleidsplan (digitale) dienstverlening, organisatieontwikkeling PIM en doorontwikkeling OWO-samenwerking.

De gemeenteraad van Weststellingwerf werkt ook in de raadsperiode 2018-2022 aan het versterken van de drie rollen die de raad heeft: 1) het staan voor hun inwoners als volksvertegenwoordigers, 2) het op hoofdlijnen vaststellen van het beleid en aangeven van de grenzen waarbinnen bestuurlijke bevoegdheden mogen worden uitgevoerd en 3) de kaderstellende- en controlerende rol. De gemeenteraad wil in de toekomst zijn taak goed blijven uitvoeren. Daarvoor is het nodig goed aan te sluiten op vooruitgang, op veranderingen en de samenwerking tussen gemeente en inwoners, waarbij de gemeenteraad een meer verbindende rol neemt. Meer informatie hierover is te vinden in het griffieplan 2018-2022.

In 2020 gaan we een update maken van de beleidsuitgangspunten en doelen (digitale) dienstverlening voor de periode 2021 - 2024. Gepland is dat de gemeenteraad die update vaststelt in de vergadering van december 2020.

Wat willen we bereiken?

Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing

Wat willen we bereiken? 

 • Meer inspraak van inwoners door de afstand tussen gemeenteraad en haar bestuurders en inwoners verkleinen;
 • inwoners actief mee laten denken met de gemeentelijke politiek;
 • betrokkenheid van de raad(sleden) bij initiatieven van inwoners;
 • een gemeenteraad die tussen de bevolking staat en actief in de omgeving aanwezig is;
 • investeren in het deskundig vermogen van bestuurder en medewerker om in te kunnen spelen op de aangedragen voorstellen die zich in onze gemeente voordoen.

Participeren
Workshops, gastlessen en rondleidingen worden ingezet om inwoners meer interesse te laten hebben voor de gemeentelijke politiek. De leden van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing zijn gestart met een aantal nieuwe ideeën.

Raadscommunicatie
Het is belangrijk dat inwoners de raad en de raadsleden weten te vinden, zodat de raadsleden goede invulling kunnen geven aan hun vertegenwoordigende rol. Daarom worden er vlogs opgenomen en stellen raadsleden zich in de Westwijzer aan de inwoners voor. De inspraak- en inspreekmogelijkheden, waaronder het inloopspreekuur en de inspreekmogelijkheden in de Algemene Commissie en de Raadsvergadering, worden actief worden gepromoot. De afdeling communicatie heeft een adviserende rol in dit proces.

Wat doen wij ervoor

Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen)

Wat willen wij bereiken

De gemeente wil aantrekkelijk zijn voor inwoners om in te verblijven en mee te doen.  We zetten ons in om leefbaarheid te versterken en de sociale samenhang in de dorpen en wijken te vergroten. Onze inwoners vinden een goede, gezonde, veilige en uitdagende leefomgeving net zo belangrijk. Wij spelen daar op in door middelen en kennis beschikbaar te stellen om die goede ideeën te ondersteunen.

We koesteren de kracht en organisatiegraad van onze dorpen. De dorps-, wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijke voelsprieten voor de gemeente. Maar samen met  andere netwerken in de dorpen en wijken vormen zij vooral de “stille kracht” van onze gemeenschap. Deze lokale samenwerkingsverbanden zijn van onschatbare waarde voor het sociale netwerk en het welzijn van onze bewoners en willen wij versterken, niet alleen in de kleine dorpen, maar ook in Wolvega en Noordwolde.

We zijn nieuwsgierig naar de ideeën en meningen van onze bewoners, maar zien ook dat de betrokkenheid per onderwerp en per bewoner verschilt. Dit vraagt onze voortdurende aandacht: informatie laagdrempelig aanbieden, samen nadenken over de rol van onze bewoners en belangengroepen, maar ook door de inzet van social media en actief de dorpen en wijken in gaan. Wij staan open voor nieuwe vormen van samenwerking en nodigen bewoners uit om ideeën in de vorm van een dorpsvisie of- agenda met ons te delen en daar afspraken over te maken.

In dit samenspel is het overzicht en de coördinatie daarop van groot belang. De afgelopen jaren heeft de functie van dorpencoördinator hier met betrekking tot de kleine dorpen een belangrijke rol in gespeeld. Gezien de uitdagingen kijken we naar de precieze invulling en uitbreiding van zo'n coördinerende rol binnen onze organisatie.

Wat doen wij ervoor

Beleidsplan (digitale) dienstverlening

Wat willen we bereiken? 

Onze huidige dienstverlening is gebaseerd op de volgende  kernwaarden:

 • Menselijk maatwerk;
 • Betrouwbare gemeente;
 • Transparant;
 • Professioneel.

Hierbij werken we aan de volgende doelen:

 1. Dienstbaar zijn aan de samenleving;
 2. Tevreden inwoners;
 3. Tevreden ondernemers (zie ook programma 3);
 4. Realiseren van de normstelling vastgelegd in het kwaliteitshandvest;
 5. Effectieve bedrijfsvoering;
 6. Inwoners kunnen via verschillende kanalen met ons communiceren.  

Verbeteren dienstverlening
Regelmatig (her-)ijken we onze  dienstverlening op basis van uitgangspunten en beleidsdoelen die we hebben. We houden rekening met de maatschappelijke veranderingen en landelijke ontwikkelingen. Vraag en aanbod van digitale producten wordt op elkaar afgestemd. Doel is altijd optimaliseren en verbeteren van de dienstverlening. 

In 2020 staat opnieuw het (her-)ijken van de doelstellingen en de middelen op het programma. Wij pakken dat op samen met een adviesbureau. De planning is om u aan het einde van 2020 een voorstel te presenteren. Ons kwaliteitshandvest dienstverlening 2018 zal vervolgens worden geactualiseerd. 

Optimaliseren en verbeteren van onze dienstverlening is ons dagelijks werk. 

Wat doen wij ervoor

Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie

Toelichting zie paragraaf bedrijfsvoering: Uitvoering Human Resources Management (HRM)

Continueren en doorontwikkelen OWO-samenwerking

Toelichting: zie paragraaf OWO-samenwerking: Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking

Een actief communicatiebeleid

In de Communicatievisie 2017-2020 staat hoe de gemeente Weststellingwerf met inwoners, ondernemers en partners wil communiceren. Team Communicatie adviseert en ondersteunt bestuur en organisatie hierbij.

We werken aan de volgende doelen:

 • De communicatie van Weststellingwerf heeft een goede kwaliteit. Inwoners vinden dat wij klantgericht, open en betrouwbaar zijn. We gebruiken begrijpelijke taal en herkenbare middelen. Verder is onze informatie snel en gemakkelijk te vinden.
 • Een professionele inzet van online en offline communicatiemiddelen. De website is het belangrijkste communicatiemiddel.
 • Een zichtbaar college en een helder proces voor het nemen van besluiten.
 • Een goede relatie met de pers.
 • Meedenken en meepraten voor medewerkers en inwoners leuker en gemakkelijker maken.
 • Het intranet helpt medewerkers om elkaar te vinden en samen te werken.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

De effecten van beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.

De berekening van deze indicatoren is gebaseerd op het document van de VNG ´Definities beleidsindicatoren ‘bestuur en organisatie´.  Boven formatief  en inhuur wordt niet gezien als bezetting.

De eigen gegevens komen uit de begroting 2020.

Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid Peiljaar 2019 Peiljaar 2020
Formatie Fte per 1.000 inwoners 10,95 12,29
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 9,92 11,05
Apparaatskosten Kosten per inwoner 704,00 762,44
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 5,00% 5,00%
Overhead % van totale lasten 11,00% 10,55%
Bron: eigen gegevens

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
0.1 Bestuur 1.845 1.528 1.584 1.584 1.544 1.544
0.2 Burgerzaken 873 1.046 987 980 991 979
Totaal Lasten 2.718 2.574 2.571 2.564 2.535 2.523
Baten
0.1 Bestuur -572 -51 -51 -51 -51 -51
0.2 Burgerzaken -452 -276 -257 -262 -225 -195
Totaal Baten -1.024 -327 -308 -313 -276 -246
Saldo van lasten en baten -1.694 -2.247 -2.263 -2.251 -2.259 -2.277

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019
Lasten
Bestuur
Het nadelig verschil van € 56.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door uitbreiding uren van de griffie en een hogere vergoeding voor de raadsleden.

Burgerzaken
De kosten van rijbewijzen hebben we naar beneden bijgesteld omdat we eerder uitgingen van een te hoge kostprijs per rijbewijs.  Daarnaast verwachten we in 2020 geen verkiezingen. In 2019 zijn er drie verkiezingen geweest, 20 maart voor Provinciale Staten en Waterschap en 23 mei voor Europees Parlement.  In 2020 is een incidenteel budget beschikbaar voor het beleidsplan (digitale) dienstverlening (€ 50.000).

Baten
Burgerzaken
Naar verwachting worden er minder rijbewijzen en reisdocumenten afgenomen. De geldigheid van rijbewijzen en reisdocumenten is door het rijk verhoogd van 5 naar 10 jaar.

Begroting 2020 en meerjarenperspectief
Lasten
Bestuur
Er is een incidenteel werkbudget voor bestuurlijke vernieuwing van € 40.000 tot en met 2021.

Burgerzaken
Nagenoeg geen afwijkingen. Tegenover de incidentele kosten van het beleidsplan dienstverlening geraamd in 2020 staan de kosten van de verkiezingen die ieder jaar worden gehouden in 2021-2023. 

Baten
Burgerzaken
Naar verwachting geven we in de loop van de jaren minder rijbewijzen en reisdocumenten af omdat de geldigheid door het rijk is verhoogd van 5 naar 10 jaar.