Voorwoord

Voorwoord

Beste leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf,

Met genoegen bieden we u hierbij de begroting 2020-2023 aan.  De basis van deze begroting is ons collegeprogramma 'Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!'. Onze ambities zijn beschreven in de thema's Bestuurlijke Vernieuwing, Mensen, Werk en Wonen en Leefomgeving. Het is een programma op hoofdlijnen, om optimaal in te kunnen spelen op de kansen en mogelijkheden van onze steeds veranderende samenleving. 

We zien de effecten van de landelijke overheid steeds meer toenemen.  Het landelijk beeld van de tekorten op de jeugdzorg is ook in onze gemeente merkbaar. We hebben maatregelen getroffen om meer grip te krijgen op onze uitgaven. Ook hebben we bij het rijk aangedrongen op meer geld voor de Jeugdzorg.  Hierdoor zijn we erin geslaagd het tekort in de eerste twee jaar van deze begrotingsperiode om te buigen naar positieve financiële resultaten in de laatste twee jaar.  Hiermee voldoen we aan de voorwaarden van onze toezichthouder voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Ambities

Ondanks alle uitdagingen leveren we niet in op onze ambities.  Deze begroting beschrijft het dynamisch investeringsprogramma. Dit houdt in, dat de grote projecten in de begroting worden opgenomen wanneer ze gereed zijn voor uitvoering. We willen hiervoor de precariogelden inzetten. Onder andere de volgende projecten, met een totaalbedrag van € 13 miljoen, zijn onderdeel van dit investeringsprogramma:

  • Herinrichting van de Steenwijkerweg De Blesse
  • Infrastructuur Lycklamaweg Wolvega
  • Recreatie Rottige Meente - Driewegsluis
  • Verbetering sportaccommodaties - kunstgrasvoorzieningen
  • Fietspad langs de Linde
  • Scholen
  • Centrum Wolvega

Woonlasten

Ons streven is om het niveau van de woonlasten en gemeentelijke heffingen deze bestuursperiode stabiliseren. We hebben daarom gekozen de tarieven slechts te compenseren voor de inflatie. Daarnaast zijn we als gevolg van het landelijk beleid geconfronteerd met een verhoging van de verbrandingsbelasting.  Om deze kosten op te vangen was een tariefstijging voor afval onvermijdelijk.

Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!

Samen met u als raad, onze medewerkers, onze inwoners, het onderwijs, ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties willen we aan onze gezamenlijke ambities werken. Wij vertrouwen erop dat binnen deze begroting te kunnen doen. We nodigen iedereen uit om daadkrachtig via bestaande of nieuwe netwerken hier aan bij te dragen!

 

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf