Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Sport en Bewegen 
Het rijk heeft een bijdrage beschikbaar gesteld voor de inzet van een sportformateur. De sportformateur werkt samen met sportaanbieders, maatschappelijke partners, het onderwijs en de gemeente aan een lokaal akkoord sport en bewegen. Dit akkoord is een lokale vertaling van het nationaal sportakkoord. 

Voor het masterplan FC Wolvega is een bijdrage beschikbaar van maximaal € 400.000.  Hiermee kan een kunstgrasveld worden aangelegd, verlichting en dug outs rond  het hoofdveld worden geplaatst en de entree worden opgeknapt. De raad besluit hierover op 30 september.

Cultuureducatie
In samenwerking met het onderwijs wordt het cultuur-educatief programma muziekonderwijs aangepast.

Sportcafé De Steense
De gemeente exploiteert in 2019-2020 zelf het Sportcafé in De Steense.

Wat willen we bereiken?

Sport en bewegen

In de visienota Sport en bewegen 2017-2022 staat dat meer bewegen gezond is en zorgt dat je gezond blijft. We willen daarom dat alle inwoners  kunnen sporten en bewegen.  Dit moet voor iedereen, met of zonder beperking betaalbaar en toegankelijk zijn. 

We zorgen voor genoeg sportaccommodaties binnen onze gemeente. Deze zijn bereikbaar, duurzaam en goed uitgerust. Samen met onder meer sportverenigingen brengen we dit in kaart.

Met sport en bewegen kunnen we ook andere maatschappelijke doelen bereiken. Sport en bewegen kunnen helpen om eenzaamheid te voorkomen. Door sport kunnen mensen meedoen in de samenleving. Sportverenigingen hebben daarbij wel hulp nodig van de gemeente.

Wat doen we ervoor

Versterken van het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf

Wat willen we bereiken? 

Muziekonderwijs
Het college wil de komende jaren het kunst- en cultuuraanbod in Weststellingwerf beter maken. Daarom heeft het college in 2018 een provinciaal convenant voor het muziekonderwijs getekend. Het convenant heet ‘Meer Muziek in de Klas provincie Fryslân’. Ook schoolbesturen uit onze gemeente hebben dit convenant ondertekend. In het convenant staat dat deelnemers meer gaan samenwerken. Zo willen ze meer muziek in de klas.

Stellingwerfs
De Stellingwarver Schrieversronte, de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf en de provincie Fryslân hebben in februari 2019 bestuurlijk overleg gehad. Daar is afgesproken om het Stellingwerfs op een nieuwe manier te stimuleren. Dat gaan we vanaf 2020 doen. In de nota ‘Stellingwerfs binnen de Stellingwerven' staat hoe we dat gaan doen. Dit past goed bij het collegeprogramma. Ook hebben we in 2018 het convenant 'Nederlandse Erkenning van het Nedersaksisch' ondertekend.

Wat doen we ervoor

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Toeristisch Investeringsfonds
Met de opbrengsten van de toeristenbelasting wordt het Toeristisch Investeringsfonds gevuld. Dit fonds wordt gebruikt om projecten en initiatieven uit te kunnen voeren die bijdragen aan een betere kwaliteit van  de toeristisch-recreatieve voorzieningen. Ook een vertegenwoordiging van recreatieondernemers die zich hebben georganiseerd in het Platform Recreatie en Toerisme  dragen projecten en initiatieven aan die Weststellingwerf als bestemming op de kaart zetten.

Gebiedsontwikkeling Driewegsluis
We willen het gebied rond de Driewegsluis ontwikkelen, zodat het nog aantrekkelijker wordt voor recreatie en toerisme. Het is de bedoeling om de land- en waterrecreatie beter met elkaar te verbinden waardoor meer recreanten en toeristen via deze locatie de gemeente komen bezoeken die hier meerdaags verblijven. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer werkgelegenheid.

Wat doen we ervoor

Beleidsindicatoren

    Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk  Eenheid 2016
2016
Niet sporters % Niet sporters 57,2% 48,7%
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 679 686 674 637 642 642
5.2 Sportaccommodaties 1.088 1.290 1.663 1.226 1.209 1.144
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 386 347 362 362 362 362
5.4 Musea 82 82 84 84 84 84
5.5 Cultureel erfgoed 108 128 176 130 124 126
5.6 Media 450 449 456 456 456 456
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 483 601 591 602 612 623
Totaal Lasten 3.276 3.585 4.005 3.495 3.489 3.437
Baten
5.1 Sportbeleid en activering -11 0 0 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -443 -524 -524 -524 -524 -524
5.5 Cultureel erfgoed -2 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -70 -30 -17 -17 -17 -17
Totaal Baten -526 -554 -541 -541 -541 -541
Saldo van lasten en baten -2.750 -3.031 -3.464 -2.954 -2.948 -2.896
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 154 20 400 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 154 20 400 0 0 0
Mutaties reserves 154 20 400 0 0 0

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019
Lasten
Sportaccommodaties
In 2020 verstrekken we eenmalig een bijdrage aan het masterplan FC Wolvega van maximaal € 400.000.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Met ingang van 2020 is er structureel € 45.000 beschikbaar voor de jaarlijkse kunst en cultuurprojecten Culturele Hoofdstad (collegeprogramma 2018-2022).

Cultureel erfgoed
Voor 2020 wordt rekening gehouden met planmatig onderhoud voor molen Windlust.

Baten
Openbaar groen en (open lucht) recreatie
De opbrengst voor de kermissen is structureel verlaagd tot aan het bedrag van het contract.

Begroting 2020 en meerjarenperspectief
Lasten
Sportbeleid en activering
Het bedrag voor buurtsportcoaches is voor 2019 en 2020 verhoogd met € 32.000. Dit is het gevolg van de bijstelling van het deelnamepercentage naar 132%.

Sportaccommodaties
Het planmatig onderhoud aan onze gebouwen is niet ieder jaar even hoog.
Uit het collegeprogramma 2018-2022 resteert nog voor 2022 een incidenteel budget van € 50.000 voor de verbetering van sportaccommodaties inclusief aanleg kunstgras.

Mutaties reserves
Dit betreft een bijdrage van  € 400.000 uit de bestemmingsreserve investeringsambities voor de eenmalige bijdrage aan het masterplan FC Wolvega.

 

Investeringen

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 270.000 130.000 126.000 126.000
Groot materiaal sporthallen 36.300
Totaal wijziging bruto investeringsbedrag 306.300 130.000 126.000 126.000