Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

 

Portefeuillehouder(s) Jongebloed en Zonderland
Organisatie Ruimte

Taakvelden

  • Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
  • Ruimtelijke ordening
  • Wonen en bouwen
  • Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidsnota's

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Het aantal basistaken in de Wet VTH is uitgebreid. Per 1 januari 2020 gaan er daarom taken over naar de FUMO.  De financiële en personele consequenties daarvan zijn nu nog niet bekend. Wij verwachten meer duidelijkheid bij de najaarsnota

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO)
Per 1 januari 2020 is er een uitbreiding van het aantal taken bij de FUMO. De FUMO heeft een stappen plan opgesteld om te komen tot de FUMO 2.0.  Dit moet als resultaat hebben een FUMO die op de toekomst is voorbereid en die de taken die zij heeft,  goed uitvoert. 
De FUMO bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Daarvoor is voor de komende drie jaar incidenteel geld gevraagd. Dit past binnen de denkwijze van de OWO gemeenten dat de FUMO alleen basistaken moet uitvoeren en niet voorop moet lopen in ontwikkelingen. Zie ook programma 7.

Hûs en Hiem
Wanneer de Omgevingswet in werking is getreden krijgt de welstandstoets een andere invulling. Hierover zal in 2020 besluitvorming plaatsvinden. Hoe de nieuwe situatie praktisch en juridisch vorm krijgt is nog niet bekend. Daar doet een werkgroep vanuit de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) onderzoek naar. 

Streekagenda
Per 1 januari 2020 stopt formeel  de samenwerking binnen de Streekagenda. De deelnemers onderzoeken of en hoe een nieuwe wijze van samenwerking vorm kan krijgen. Zie ook paragraaf Streekagenda.

Strategisch vastgoed beleid
Er is onderzoek gedaan naar verduurzaming van een belangrijk deel van onze panden. Bij reguliere vervanging en onderhoud zal naar een duurzame oplossing gezocht worden. Deze verduurzaming zal extra geld gaan kosten. Waar mogelijk gebruiken wij de bestaande budgetten hiervoor. Wanneer er te weinig budget is, komen wij daar bij u op terug.

Wat willen we bereiken?

Lindewijk deelgebied 2

Wat willen we bereiken? 

  • op- en vaststellen van het bestemmingsplan Lindewijk deelgebied 2
  • op- en vaststellen van de grondexploitatie Lindewijk
  • zorgen voor tijdige beschikbaarheid van bouwkavels in Lindewijk deelgebied 2

Wat doen wij ervoor

Rottige Meente

Wat willen we bereiken? 

  • Versterking van het gebied  Rottige Meente met samenhang tussen cultuur, recreatie, toerisme en natuur.
  • Een visie op het gebied Driewegsluis.

Wat doen wij ervoor

Uitwerken omgevingsvisie

Wat willen we bereiken? 
Uitwerking van onderdelen van de Omgevingsvisie 

Wat doen wij ervoor

Implementatie omgevingsvisie

Wat willen we bereiken? 
Organisatie voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Wat doen wij ervoor

Beleidsindicatoren

 

    Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk Eenheid 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Gemiddelde WOZ-waarde per € 1.000 170  173 179 189 - 206 209 216 230 -
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen 7,1  5,0 - - - 6,4 7,2 - - -
Demografische druk 20-64 jaar % 77,6 78,4 79,9 80,5 80,8 67,9 68,5 69,0 69,6 69,8
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In euro's 581 588 599 590 585 637 651 644 649 669
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In euro's 670 676 687 679 674 709 723 723 721 739
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Een - betekent dat er geen cijfers bekend zijn voor de periode.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 164 146 128 147 157 166
8.1 Ruimtelijke ordening 400 783 763 763 664 664
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.683 1.729 1.463 1.584 1.040 597
8.3 Wonen en bouwen 986 1.100 1.065 1.049 970 963
Totaal Lasten 3.233 3.758 3.418 3.543 2.831 2.390
Baten
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -63 -16 -16 -16 -16 -16
8.1 Ruimtelijke ordening -4 0 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.819 -1.729 -1.463 -1.584 -1.040 -597
8.3 Wonen en bouwen -881 -594 -592 -592 -592 -592
Totaal Baten -2.766 -2.338 -2.071 -2.192 -1.648 -1.205
Saldo van lasten en baten -467 -1.420 -1.348 -1.352 -1.183 -1.185
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 11 159 100 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 11 159 100 0 0 0
Mutaties reserves 11 159 100 0 0 0

Toelichting wat mag het kosten

Begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019
Lasten
Beheer overige gebouwen en gronden
De begrote kosten in 2020 dalen ten opzichte van 2019. Dit komt omdat in 2019 een incidenteel budget beschikbaar is voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen.

Ruimtelijke ordening
Het budget neemt met € 20.000 af ten opzichte van 2019 door het vervallen van een incidenteel budget voor het uitwerken van de omgevingsvisie en het vervallen van de bijdrage aan Streekagenda. 

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De baten en de lasten van de grondexploitatie in programma 8 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma. De baten en de lasten zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op de balans. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de vlottende activa op de balans. 

Wonen en bouwen
De begrote kosten voor dit taakveld nemen met € 45.000 af ten opzichte van 2019. Dit komt grotendeels door een andere verdeling van personeelskosten. Voor de totale loonsom voor de gemeente maakt dit geen verschil, het gaat dan om een andere verdeling over de taakvelden. 

Baten
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De baten en de lasten van de grondexploitatie in programma 8 hebben nagenoeg geen invloed op het saldo van dit programma. De baten en de lasten zijn terug te vinden in een stijging of daling van de vlottende activa op de balans. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en de vlottende activa op de balans. 

 

Begroting 2020 en meerjarenperspectief
Lasten
Beheer overige gebouwen en gronden
Meerjarig nemen de begrote kosten toe. Dit komt omdat de kapitaallasten op dit taakveld stijgen door geplande investeringen. 

Ruimtelijke ordening
In 2022 nemen de begrote kosten met € 100.000 af. Het incidentele budget voor de implementatie van de omgevingswet stopt per 31 december 2021. 

Wonen en bouwen
Meerjarig nemen de kosten voor dit taakveld af. De oorzaak hiervan zijn aflopende kapitaallasten (met name komt het voordeel door de afloop van de Basisregistratie Grootschalige Topografie).

Investeringen

Omschrijving 2020 2021 2022 2023
Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities 500.000 500.000 P.M.
Rottige Meente 150.000 150.000 158.000
Totaal wijziging bruto investeringsbedrag 650.000 650.000 158.000 0