Uiteenzetting van de financiële positie

Overzicht van baten en lasten

Overzicht

x € 1.000
Programmarekening Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
Programma
0 Bestuur en Ondersteuning -2.719 -2.574 -2.571 -2.564 -2.535 -2.523
1 Veiligheid -1.460 -1.534 -1.589 -1.596 -1.621 -1.653
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat -6.074 -6.166 -6.602 -6.513 -6.442 -6.323
3 Economie -1.149 -719 -705 -696 -546 -545
4 Onderwijs -3.716 -3.379 -3.871 -3.661 -3.660 -3.564
5 Sport, Cultuur en Recreatie -3.276 -3.585 -4.005 -3.495 -3.489 -3.437
6 Sociaal Domein -31.909 -31.491 -31.362 -31.435 -31.535 -31.409
7 Volksgezondheid en Milieu -6.576 -6.789 -7.145 -7.149 -7.102 -7.115
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing -3.233 -3.758 -3.418 -3.543 -2.829 -2.377
Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen -5.174 -3.012 -2.729 -2.702 -274 -202
Gerealiseerde kosten Overhead
Overzicht kosten overhead -12.195 -13.571 -13.627 -13.598 -13.363 -13.506
Onvoorziene uitgaven
Overzicht onvoorziene uitgaven - -30 -30 -530 -530 -530
Totaal Lasten -77.480 -76.608 -77.656 -77.482 -73.925 -73.183
Baten
Programma
0 Bestuur en Ondersteuning 1.024 327 308 313 276 246
1 Veiligheid 25 65 51 51 51 51
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat 154 136 106 106 106 106
3 Economie 401 538 505 536 381 371
4 Onderwijs 799 745 994 994 994 994
5 Sport, Cultuur en Recreatie 526 554 541 541 541 541
6 Sociaal Domein 8.831 7.861 7.815 7.887 7.887 7.837
7 Volksgezondheid en Milieu 5.393 4.970 5.246 5.246 5.246 5.246
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing 2.766 2.338 2.071 2.192 1.648 1.205
Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 52.219 51.967 52.937 53.086 50.835 51.193
Gerealiseerde kosten Overhead
Overzicht kosten overhead 4.753 5.081 5.517 5.588 5.740 5.837
Totaal Baten 76.892 74.583 76.090 76.540 73.705 73.629
Saldo van baten en lasten -588 -2.025 -1.566 -942 -220 446
Mutaties reserves
Lasten -39 -274 -25 -25 -25 -25
Baten 710 841 776 272 306 333
Saldo reserves 672 568 751 247 281 308
Begrotingssaldo 84 -1.457 -814 -695 61 753
Saldo incidenteel 482 344 190 90
Saldo structureel evenwicht -332 -351 251 843

Overzicht van incidentele lasten en baten

incidentele lasten en baten

x € 1.000
Incidentele lasten en baten Begroot MJB MJB MJB
2020 2021 2022 2023
Lasten
0 Bestuur en Ondersteuning
Beleidsplan (digitale) dienstverlening 50
Werkbudget bestuurlijke vernieuwing 40 40
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Voorbereidingsbudget projecten openbare ruimte 100
Baggeren stedelijk water, zie ook programma 7 12 12
4 Onderwijs
Schilderwerk Lindecollege 71
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Bomenbeleidsplan 50
Verbetering sportaccommodaties 50
Bijdrage voor masterplan sportveld Molenwiek 400
6 Sociaal domein
Bestemming Noordwolde fase 5 155
Bestemming Noordwolde fase 6 260 260 160
7 Volksgezondheid en Milieu
Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG) 40 40
Baggeren stedelijk water, zie ook programma 2 18 18
Regionale Energie Strategie (Res) 12 12
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing
Implementatie omgevingswet 100 100
Onvoorziene uitgaven
Jaarlijks beschikbare budget voor onvoorziene incidentele uitgaven 30 30 30 30
Totaal incidentele lasten 1.078 512 340 190
Baten
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Bijdrage uit reserve voor masterplan sportveld Molenwiek 400
6 Sociaal domein
Bestemming Noordwolde fase 5 78
Bestemming Noordwolde fase 6 150 150 100
7 Volksgezondheid en Milieu
Bijdrage uit reserve voor baggeren stedelijk water 18 18
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Sdtedelijke Vernieuwing
Bijdrage uit reserve voor voorbereidingsprojecten 100
Totaal incidentele baten 596 168 150 100
Saldo incidenteel 482 344 190 90

Geprognosticeerde balans 2020-2023

Geprognosticeerde balans 2020-2023

Geprognosticeerde balans 2020-2023 x € 1.000
Activa per 31-12 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019* 2020 2021 2022 2023
Vaste activa
(Im)Materiële vaste activa 74.147 69.486 71.967 66.736 60.855 57.074
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 338 338 338 338 338 338
Financiële vaste activa: Leningen 1.860 1.836 1.812 1.788 1.764 1.740
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
Totaal vaste activa 76.345 71.660 74.117 68.862 62.957 59.152
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 11.685 21.340 18.510 17.366 15.457 13.102
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 1 1 1 1 1 1
Uitzettingen < 1 jaar 12.760 5.093 3.332 4.332 6.332 8.218
Liquide middelen 470 560 570 570 550 550
Overlopende activa/bijstelling o.b.v. geïnventariseerde risico's 655 - - 2.500 5.000
Totaal vlottende activa 25.571 26.994 22.413 22.269 24.840 26.871
Totaal activa 101.916 98.654 96.530 91.131 87.797 86.023
Passiva per 31-12 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019* 2020 2021 2022 2023
Eigen vermogen 22.424 21.085 19.410 18.388 18.089 18.711
Voorzieningen 13.654 15.934 18.239 20.539 20.514 20.513
Vaste schulden 58.577 55.232 51.887 48.542 45.197 41.852
Totaal vaste passiva 94.655 92.251 89.536 87.469 83.800 81.076
Vlottende schulden 5.065 5.203 5.794 2.462 2.797 3.747
Overlopende passiva 2.196 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Totaal vlottende passiva 7.261 6.403 6.994 3.662 3.997 4.947
Totaal passiva 101.916 98.654 96.530 91.131 87.797 86.023
* betreft de geactualiseerde begroting 2019

Toelichting op de geprognosticeerde balans

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de verplichte kengetallen genoemd. Een van de kengetallen is het solvabiliteitsratio. Het geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Conclusie op basis van deze geprognosticeerde balans is dat het solvabiliteitsratio de komende jaren ruimschoots boven ons streefpercentage van minimaal 20% blijft.
Daarnaast is er nog de schuldratio of debtratio . Het geeft aan welk deel van het gemeentelijk vermogen is gefinancierd door derden. Voor onze gemeente is de schuldratio als volgt:

 • 2020    79,9%;
 • 2021    79,8%;
 • 2022    79,4%;
 • 2023    78,2%. 

Het solvabiliteitsratio en het schuldratio zijn met elkaar verbonden doordat ze samen altijd 100% zijn.

Scenario's voor geprognosticeerde balans inclusief dynamische investeringen

Omdat vanaf dit jaar sprake is van een dynamische investeringskalender, hebben we deze investeringen nog niet financieel vertaald. Dit omdat zowel voor de timing als de omvang van de investering eerst een raadsbesluit zal moeten worden genomen. Hierna zijn nog twee andere versies van de geprognosticeerde balansen opgenomen. Dit heeft ook gevolgen voor het schuldratio.

De eerste versie die hierna is opgenomen is de versie als we alle investeringen van de dynamische investeringskalender uitvoeren in vier jaar en hiervoor de precario niet kunnen inzetten. In de tweede versie die hierna is opgenomen is rekening gehouden met het scenario dat de precario in een periode van vier jaar vrijvalt ten gunste van de gemeente. In deze vier jaar voeren we ook investeringen uit voor hetzelfde bedrag.

In de eerste versie gaan we ervan uit dat de gelden van de precariobelasting ná 4 jaar vrijvallen en volledig worden ingezet voor de investeringen uit het dynamische investeringsprogramma.
Hierbij wordt de schuldratio:

 • 2020    77,53%;
 • 2021    75,19%;
 • 2022    71,93%;
 • 2023    68,31%. 

In de andere versie  gaan we ervan uit dat we geen gebruik kunnen maken van de vrijvallende precariogelden maar dat ze terugbetaald moeten worden.
Hierbij wordt de schuldratio:

 • 2020    81,27%;
 • 2021    82,55%;
 • 2022    82,92%;
 • 2023    82,68%. 

Scenario met gebruikmaking van de vrijvallende precariogelden

Geprognosticeerde balans 2020-2023 x € 1.000
Scenario waarbij precario ná 4 jaar vrij valt en volledig wordt ingezet voor de dynamische investeringen
Activa per 31-12 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019* 2020 2021 2022 2023
Vaste activa
(Im)Materiële vaste activa 74.147 69.486 75.845 74.491 72.488 72.584
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 338 338 338 338 338 338
Financiële vaste activa: Leningen 1.860 1.836 1.812 1.788 1.764 1.740
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
Totaal vaste activa 76.345 71.660 77.995 76.617 74.590 74.662
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 11.685 21.340 18.510 17.366 15.457 13.102
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 1 1 1 1 1 1
Uitzettingen < 1 jaar 12.760 5.093 6.567 10.802 12.802 14.688
Liquide middelen 470 560 570 570 550 550
Overlopende activa/bijstelling o.b.v. geïnventariseerde risico's 655 - - 2.500 5.000
Totaal vlottende activa 25.571 26.994 25.648 28.739 31.310 33.341
Totaal activa 101.916 98.654 103.643 105.356 105.900 108.003
Passiva per 31-12 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019* 2020 2021 2022 2023
Eigen vermogen 22.424 21.085 23.288 26.143 29.722 34.221
Voorzieningen 13.654 15.934 14.361 12.784 8.881 5.003
Vaste schulden 58.577 55.232 55.765 56.297 56.830 57.362
Totaal vaste passiva 94.655 92.251 93.414 95.224 95.433 96.586
Vlottende schulden 5.065 5.203 9.029 8.932 9.267 10.217
Overlopende passiva 2.196 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Totaal vlottende passiva 7.261 6.403 10.229 10.132 10.467 11.417
Totaal passiva 101.916 98.654 103.643 105.356 105.900 108.003
* betreft de geactualiseerde begroting 2019

Scenario zonder gebruikmaking van de precariogelden

Geprognosticeerde balans 2020-2023 x € 1.000
Scenario waarbij dynamisch investeringsplan financieel is verwerkt en precario NIET kan worden ingezet
Activa per 31-12 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019* 2020 2021 2022 2023
Vaste activa
(Im)Materiële vaste activa 74.147 69.486 75.845 74.491 72.488 72.584
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 338 338 338 338 338 338
Financiële vaste activa: Leningen 1.860 1.836 1.812 1.788 1.764 1.740
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
Totaal vaste activa 76.345 71.660 77.995 76.617 74.590 74.662
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen 11.685 21.340 18.510 17.366 15.457 13.102
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen 1 1 1 1 1 1
Uitzettingen < 1 jaar 12.760 5.093 6.567 10.802 12.802 14.688
Liquide middelen 470 560 570 570 550 550
Overlopende activa/bijstelling o.b.v. geïnventariseerde risico's 655 - - 2.500 5.000
Totaal vlottende activa 25.571 26.994 25.648 28.739 31.310 33.341
Totaal activa 101.916 98.654 103.643 105.356 105.900 108.003
Passiva per 31-12 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019* 2020 2021 2022 2023
Eigen vermogen 22.424 21.085 19.410 18.388 18.089 18.711
Voorzieningen 13.654 15.934 5.081 5.029 5.004 5.003
Vaste schulden 58.577 55.232 68.923 71.807 72.340 72.872
Totaal vaste passiva 94.655 92.251 93.414 95.224 95.433 96.586
Vlottende schulden 5.065 5.203 9.029 8.932 9.267 10.217
Overlopende passiva 2.196 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Totaal vlottende passiva 7.261 6.403 10.229 10.132 10.467 11.417
Totaal passiva 101.916 98.654 103.643 105.356 105.900 108.003
* betreft de geactualiseerde begroting 2019

Reserves en Voorzieningen

Reserves en Voorzieningen

x 1.000
Reserves en voorzieningen
Stand per 31 december 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Algemene reserve
Algemene reserve 19.314 18.187 17.373 16.678 16.739 17.493
Totaal Algemene reserve 19.314 18.187 17.373 16.678 16.739 17.493
Bestemmingsreserves
Reserve afvalstoffenverwijdering 813 570 390 208 15 00
Reserve vervanging/onderhoud riolering 1.556 1.500 1.404 1.314 1.200 1.059
Reserve onderhoud gebouwen 06 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve investeringsambities 734 634 134 134 134 134
Bestemmingsreserve energietransitie 0 194 110 55 00 25
Totaal bestemmingsreserves 3.109 2.898 2.037 1.710 1.349 1.218
Totaal reserves 22.424 21.085 19.410 18.388 18.089 18.711
Voorzieningen
Voorziening nalatenschap dames Hofstee 151 151 151 151 151 151
Voorziening uitkering pensioenen gewezen wethouders 2.266 2.189 2.112 2.035 1.958 1.881
Voorziening opbouw pensioenen gewezen wethouders 2.121 2.197 2.273 2.349 2.425 2.501
Voorziening ontslagvergoeding voormalige wethouders 85 62 31 0 0 0
Voorziening afkoopsom onderhoud graven 579 530 514 494 470 470
Voorziening precariobelasting 8.452 10.805 13.158 15.510 15.510 15.510
Totaal voorzieningen 13.654 15.934 18.239 20.539 20.514 20.513
Totaal reserves en voorzieningen 36.077 37.018 37.649 38.928 38.603 39.224

Algemene reserve

Doel
Reserve ter dekking van (on)voorziene risico's die niet op een andere wijze zijn op te vangen. Onvoorziene risico's zijn risico's die niet van te voren zijn in te schatten en niet te voorkomen en niet te beïnvloeden zijn.
Mutatie
Op de reserve ligt nog een beslag van ruim € 193.000 voor incidentele budgetten. Deze budgetten zijn via de jaarrekening 2018 opnieuw beschikbaar gesteld ter uitvoering in 2019. Daarnaast vindt ook op basis van de jaarrekening 2018 nog een overboeking plaats vanuit deze reserve naar de bestemmingsreserve energietransitie (€ 248.500).

Het geraamde exploitatieresultaat over 2019 (zie najaarsnota ) van € 691.000 en de saldi uit deze meerjarenbegroting 2020-2023 verrekenen we met de algemene reserve.  Over 2020 is het nadelig saldo € 814.000 en over 2021 € 695.000, waarvoor we een beroep doen op deze reserve.  Het geraamde voordelig resultaat over 2022 van € 61.000 en van 2023 van € 753.000 komt ten gunste van deze reserve. Eind 2023 komen we dan uit op een stand van € 17,5 miljoen.

Bestemmingsreserves

Reserve afvalstoffenverwijdering
Doel
Egalisatiereserve om eventuele fluctuaties in het tarief op te kunnen vangen.
Mutatie
Uitgangspunt is een 100% kostendekkende exploitatie. In 2019 is de verbrandingsbelasting fors verhoogd. Voor 2020 berekenen we die verhoging door in het tarief voor de afvalstoffenheffing.  Voor het jaarlijkse exploitatietekort wordt een beroep gedaan op deze egalisatiereserve. 

Reserve vervanging/onderhoud riolering
Doel
Egalisatiereserve om eventuele fluctuaties in het tarief op te kunnen vangen.
Mutatie
Uitgangspunt is een 100% kostendekkende exploitatie. In de exploitatie zijn de financiële gevolgen van het vastgestelde GRP 2016-2020 meegenomen met uitzondering van de tariefsverhoging voor 2019 en 2020. Voor het jaarlijkse exploitatietekort wordt een beroep gedaan op deze egalisatiereserve.

Reserve onderhoud gebouwen
Mutatie
De reserve is in 2019 opgeheven. Het restantsaldo is in 2019 overgeboekt naar de algemene reserve.

Bestemmingsreserve investeringsambities
Doel
Deze reserve is bij de behandeling van de jaarstukken 2017 door de raad ingesteld. Het is gevoed met het voordelig exploitatieresultaat van 2017 (€ 796.000).
Mutatie
Voor de opvang van kosten van voorbereiding op projecten in de openbare ruimte wordt voor de jaren  2019 en 2020 (jaarlijks € 100.000) een beroep gedaan op deze reserve. Daarnaast is voor de eenmalige bijdrage aan het masterplan FC Wolvega een beroep gedaan op deze reserve (€ 400.000).

Bestemmingsreserve energietransitie
Doel
Deze reserve is in de loop van 2019 door de raad ingesteld. Het is gevoed met de eenmalig bijdrage van € 248.500 voor de realisatie van de zonneparken Wolvega en Noordwolde en de huuropbrengst over 2019. 
Mutatie
De reserve wordt de komende jaren gevoed met de jaarlijkse huuropbrengst van de zonneparken. Het wordt ingezet voor de uitvoering van het gemeentelijk klimaat- en duurzaamheidsbeleid. 

Voorzieningen

Voorziening nalatenschap dames Hofstee
Doel
Deze voorziening is gevormd uit een legaat met als verplichting dat de opbrengsten ten gunste komen van de Triade.
Mutatie
Jaarlijks vindt zowel een dotatie als een onttrekking aan deze voorziening plaats ter grootte van de bespaarde rente. Dit bedrag komt ten goede aan de Triade

Voorziening uitkering pensioenen gewezen wethouders
Doel
Pensioenuitkering aan (weduwen/weduwnaars van) gewezen wethouders.
Mutatie
De genoemde pensioenuitkeringen worden hieruit betaald. Jaarlijks wordt gekeken of deze voorziening nog op peil is.

Voorziening opbouw pensioenen gewezen wethouders
Doel
Reservering voor de pensioenen van wethouders.
Mutatie
Jaarlijks wordt de hoogte van deze voorziening op peil gebracht aan de hand van actuariële berekeningen.

Voorziening ontslagvergoeding voormalig wethouders
Doel
Reservering voor de betaling van wachtgeld voor voormalig wethouders.
Mutatie
Jaarlijks wordt de hoogte van deze voorziening op peil gebracht aan de hand van de laatste ontwikkelingen aangaande de wachtgeldregeling.

Voorziening afkoopsom onderhoud graven
Doel
Deze voorziening voorziet in de dekking van toekomstige onderhoudskosten aan de graven en begraafplaats.
Mutatie

Jaarlijks wordt de afkoopsom van het onderhoud voor toekomstige jaren gedoteerd in de voorziening. De onttrekking betreft de bijdrage aan de exploitatie voor het betreffende jaar.

Voorziening precariobelasting
Doel
De raad heeft besloten tot invoering van de precariobelasting met ingang van 1 januari 2014. In afwachting van de jurisprudentie wordt de jaarlijkse opbrengst voorlopig gestort in deze voorziening. 
Mutatie
Jaarlijks wordt de opbrengst gestort in de voorziening in afwachting van de uitkomst van een (eventuele) juridische procedure. De jaarlijkse opbrengst komt op ruim € 2,3 miljoen tot 1 januari 2022. 

Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Hierbij bieden wij u het investeringsplan voor de begrotingsperiode 2020 -2023 aan. Wij vragen u om de geplande investeringskredieten voor 2020 beschikbaar te stellen. De bijbehorende lasten zijn meerjarig meegenomen in deze programmabegroting.

Geplande investeringen

Geplande investeringen 2020 Bruto investering Algemene exploitatie Reserves Exploitatie riolering/ reiniging Bijdragen van derden
Programma 2
Vervangingsbudget openbare verlichting 189.000 189.000
Uitvoeringsplan bermen 600.000 600.000
Vervanging installatie brug Nijelamer 225.000 225.000
Reconstructie Lemsterweg 600.000 600.000
Programma 5
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 270.000 270.000
Groot materiaal sporthallen 36.300 30.000
Programma 6
Project bestemming Noordwolde fase 5 186.000 77.500 108.500
Programma 7
Budget rioleringswerkzaamheden: 861.000
Vervangen riolering 607.000
Vervangen rioolgemalen (elektromechanisch) 165.000
Aanleg hemelwaterriool 89.000
Programma 8
Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities 500.000 500.000
Rottige Meente 150.000 150.000
Programma overhead
Vervanging en uitbreiding werkplekken en -voorzieningen 250.000 250.000
Vervanging inrichting restaurant gemeentehuis 50.000 50.000
Budget informatisering 450.000 150.000 300.000
Vervangingsbudget:
Automatisering 630.000 210.000 420.000
Tractie 380.000 280.000 100.000
Totaal geplande investeringen 2020 5.377.300 3.581.500 0 961.000 828.500
Geplande investeringen 2021 Bruto investering Algemene exploitatie Reserves Exploitatie riolering/ reiniging Subsidies en andere bedragen
Programma 2
Vervangingsbudget openbare verlichting 124.000 124.000
Uitvoeringsplan bermen 688.000 688.000
Programma 5
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 130.000 130.000
Programma 6
Project bestemming Noordwolde fase 6 300.000 150.000 150.000
Programma 7
Budget rioleringswerkzaamheden: 496.000
Vervangen riolering 407.000
Aanleg hemelwaterriool 89.000
Programma 8
Algemeen budget voor Investeringskalender en overige ambities 500.000 500.000
Rottige Meente 150.000 150.000
Overzicht kosten overhead
Budget informatisering 450.000 150.000 300.000
Vervanging en uitbreiding werkplekken en -voorzieningen 250.000 250.000
Vervangingsbudget:
Automatisering 900.000 300.000 600.000
Tractie 670.000 670.000
Totaal geplande investeringen 2021 4.658.000 3.112.000 0 496.000 1.050.000
Geplande investeringen 2022 Bruto investering Algemene exploitatie Reserves Exploitatie riolering/ reiniging Subsidies en andere bedragen
Programma 2
Vervangingsbudget openbare verlichting 89.000 89.000
Programma 5
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 126.000 126.000
Programma 6
Project bestemming Noordwolde fase 6 300.000 150.000 150.000
Programma 7
Budget rioleringswerkzaamheden: 697.600
Vervangen riolering 407.000
Vervangen rioolgemalen (elektromechanisch) 201.600
Aanleg hemelwaterriool 89.000
Programma 8
Rottige Meente 158.000 158.000
Overzicht kosten overhead
Budget informatisering 450.000 150.000 300.000
Werkplekken en werkplekvoorzieningen
Vervangingsbudget:
Automatisering 630.000 210.000 420.000
Tractie 180.000 180.000
Totaal geplande investeringen 2022 2.630.600
Geplande investeringen 2023 Bruto investering Algemene exploitatie Reserves Exploitatie riolering/ reiniging Subsidies en andere bedragen
Programma 2
Vervangingsbudget openbare verlichting 89.000 89.000
Programma 5
Investeringsbudget gemeentelijke gebouwen op basis van het MOP 126.000 126.000
Programma 6
Project bestemming Noordwolde fase 6 200.000 100.000 100.000
Programma 7
Budget rioleringswerkzaamheden: 697.600
Vervangen riolering 407.000
Vervangen rioolgemalen (elektromechanisch) 201.600
Aanleg hemelwaterriool 89.000
Overzicht kosten overhead
Budget informatisering 450.000 150.000 300.000
Vervangingsbudget:
Automatisering 300.000 100.000 200.000
Tractie 180.000 180.000
Totaal geplande investeringen 2023 2.042.600 745.000 0 697.600 600.000