Bijlagen

Bijlage I: Verstrekte subsidies

Verstrekte subsidiebedragen

Begrotingsbijlage subsidieplafonds 2019 begroot + verleend
(format van 2020 zoveel als mogelijk gebruikt, aangezien dit tot een beter overzicht leidt)
Beleidsproduct Preferente instelling Bedrag begroot Verleend bedrag* Toelichting
2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Waterwegen IJswegen Centrale Weststellingwerf 1.015 1.679
4 Onderwijs
Schoolbegeleidingsdienst Samenwerkingsverband De Stellingwerven 36.102 0 Deze bijdrage is bij de voorjaarsnota 2019 komen te vervallen
Peuterspeelzalen Doomijn en diversen 288.166 215.967
5 Sport, Cultuur en Recreatie
Bibliotheekwerk Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân 414.876 425.248 Het verschil zit in de indexatie die niet goed in de bijlage subsidieoverzicht 2018/2019 verwerkt was, echter wel in de totale cijfers van de begroting
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Wereldwinkel Wolvega e.o. 12.210 3.299
Ontwikkelingssamenwerking Stichting Gered Gereedschap Wolvega 5.583
Ontwikkelingssamenwerking Diversen 0
Cultuurbevordering (bevordering Stellingwerfs) Stichting Stellingwarver Schrieversronte 33.000 32.462
Cultuurbevordering Stichting Opera Spanga incl. boek 30 jaar 25.000 18.500
Cultuurbevordering Stichting Intermezzo (Opera Nijetrijne) 2.500
Cultuurbevordering Overigen 0
Oudheidkunde en musea Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde 82.493 77.492
Oudheidkunde en musea Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf 5.000
Heite Schaaktoernooi Heite Schaaktoernooi 0 0
Buurtsportwerk Stichting Sport Fryslân 212.000 219.500 Bij de voorjaarsnota 2019 is het beschikbare bedrag verhoogd.
Multifunctionele accommodaties (onderhoud) Stichting Harten Tien 37.657 37.657
Lokale omroep Stichting Radio Weststellingwerf Centraal 15.923 14.708
Toerisme Toeristische netwerken 50.000 48.528
6 Sociaal Domein
Armoedebeleid Stichting Leergeld Heerenveen e.o. 125.000 125.000
Schuldhulpverlening Humanitas 7.600 7.600
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Slachtofferhulp Nederland 17.500 4.851
Maatschappelijke dienstverlening Stichting Tûmba 9.514
Ouderenwerk/sociaal cultureel werk/opbouwwerk/jeugd en jongeren werk/vrijwilligerswerk en mantelzorg/armoedebeleid/maatschappelijke begeleiding nieuwkomers Stichting Timpaan Welzijn t/m juni 2019 en eigen beheer vanaf juni 2019 421.206 228.844 Uitbetaald aan  Timpaan: Het overige budget is gebruikt om het welzijnswerk binnen de gemeente te integreren.
1.779.748 1.483.931
Beleidsveld/taakstelling Subsidieregeling Subsidieplafond Verleend bedrag* Toelichting
5 Sport, cultuur en recreatie
Cultuurbevordening Subsidieregeling Amteur kunstbeoefening Weststellingwerf 100.513 100.450
Cultuurbevordening Subsidieregeling Kunst en Cultuur Weststellingwerf
Sportbevordering Subsidieregeling Sportverenigingen Weststellingwerf 128.962 123.568
Gemeentelijk monumentenbeleid Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf 40.600 26726
Muziekonderwijs, incl. doorlopende leerlijn jeugd en jongeren (hafabra) Verdeelregels 2018 Muziekonderwijs 169.500 112.408
6 Sociaal domein
Sociaal-cultureel werk Subsidieregeling Sociaal cultureel werk Weststellingwerf 17.759 17.137
Maatschappelijke dienstverlening Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg en openbare gezondheidszorg (EHBO) Weststellingwerf 8.088 5.188
Ouderenzorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg en openbare gezondheidszorg (EHBO) Weststellingwerf 36.885 17.122
7 Volksgezondheid en Milieu
Openbare gezondheidszorg Subsidieregeling Maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg en openbare gezondheidszorg (EHBO) Weststellingwerf 28.726 15.745
Inzameling droge componenten Regeling oud papier 25.000 0 Dit is geen subsidie maar een overeenkomst, stond ten onrechte op deze lijst.
531.033 418.344
Totaal 2.310.781 1.902.275
* Verleend bedrag betekent nog niet het definitieve bedrag. De verantwoording van de subsidie wordt in juni verwacht en naar aanleiding van de verantwoording wordt er een vaststellingsbeschikking opgesteld. De vaststelling geeft het definitieve verstrekte bedrag weer.

Bijlage II: Lijst met afkortingen

Bijlage II: Lijst met afkortingen

A
AMvB Algemene Maatregelen van Bestuur
APPA Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
ASS Autisme Spectrum Stoornis
ATB All Terrain Bicycle (terreinfiets)
AWB Algemene wet bestuursrecht
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten
B
B&R Beheer en Registratie
B&W Burgemeester en Wethouders
BADO Besluit Accountantscontrole decentrale overheden
BAG Basisregistraties adressen en gebouwen
BBV Besluit begroting en verantwoording
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIG Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BNG Bank Nederlandse gemeenten
BOF Bestjoerlik Orlis Feangreide
BRO Basisregistratie ondergrond
BRP Basisregistratie Personen
BTW Belasting over de toegevoegde waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten
BV Besloten vennootschap
BVI Afdeling Belasting, Vastgoed en Informatie
BW Boekwaarden
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C
C02 Koolstofdioxide (Koolzuurgas)
cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CBS Christelijke basisschool
CCW Commerciële club Weststellingwerf
CPI Consumenten prijs index
Cv Centrale verwarming
D
DHW Drank- en horeca wet
DigiD Digitale persoonsidentificatie
DMS Document Managementsysteem
DOR Digitaal Opkopers Register
DPAN Digitale Platform Aansluiting Nazorg
DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet
E
EMU Europese Economische en Monetaire Unie saldo
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPA Energie Prestatie Adviezen
Eph Eenpersoonshuishouden
EPR Eiken Processie Rups
ESF Europees Sociaal Fonds (subsidie)
Excl Exclusief
F
FES Friese Energie Strategie
Fido Wet financiering decentrale overheden
Fumo Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Fvw Financiële-verhoudingswet
G
GAP Gemeentelijk afvalstoffen plan
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGK Gemeentelijk Gegevensknooppunt
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GI Gecertificeerde Instellingen
GIDS Gezond in de stad
GR Gemeenschappelijke Regeling
GRP Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP Gemeentelijk verkeer en vervoerplan
H
HBH Hulp bij huishouden
Hof Wet houdbare overheidsfinanciën
HR Human Resource
HRM Human Resource Management (Personeelszaken)
I
I&A Afdeling Informatisering en Automatisering
ICOMOS International Council on Momunents and Sites
ICT Informatie en Communicatie Technologie
ID Identificatie
IKC Integraal kind centrum
IPF Innovatiepact Fryslân
IPO Interprovinciaal Overleg
ISK Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs)
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
J
JGZ Jeugd Gezondheidszorg
JOGG Jongeren op gezond gewicht
K
KOEK Klimmen op eigen kracht
KPI Kritieke prestatie indicatoren
KTO Klant tevredenheidsonderzoek
L
LEJA Lokaal educatieve jeugd agenda
LF2028 Culturele Hoofdstad
LOAB Lokaal Onderwijs Achterstanden Beleid
LTO Land en Tuinbouworganisatie
M
MBO Middelbaar beroeps onderwijs
MDD Monitor Doelgerichte Digitalisering
MFC Multifunctioneel centrum
MJOP Meerjarenonderhoudsplan
MKB Midden en kleinbedrijf
Mph Meerpersoonshuishouden
MVI Maatschappelijk verantwoord inkopen
N
NAL Nationale Agenda Laadinfrastructuur
NCW Netto Contant Waarde
NIEGG Niet in exploitatie genomen (bouw)grond
NIL Natuurinclusieve Landbouw
NS Nederlandse Spoorwegen
NV Naamloze Vennootschap
NVVB Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
O
OAB Onderwijs achterstanden beleid
OBS Openbare basisschool
OFOS Opgeblazen fietsopstelstrook
OTS Ondertoezichtstellingen
OVN Ondernemersvereniging Noordwolde
OWO Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland
OZB Onroerende- zaakbelastingen
P
P&C Planning & Control
PAS Programmatische Aanpak Stikstof
PB Plaatselijke belangen
PFAS Verzamelnaam voor meer dan 6.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen
PGB Persoonsgebonden budget
PIM Professionele dienstbaarheid, Integraliteit en Maatwerk
PIP Persoonlijk plan inburgering en participatie
POC Percentage Of Completion
POH Praktijkondersteuner voor huisartsen
PPS Publiek Private Samenwerking
PUN Paspoortuitvoeringsregeling Nederland
R
RC Rekening-courant
RES Regionale Energie Strategie
REVA Ruimtelijk-economische verkenning en advies
RKBS Rooms-Katholieke Basisschool
ROM Rioolreinigingsmachine
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
S
SD Sociaal domein
SDF Sociaal domein Fryslân
SES Sociaaleconomische status
SISA Single information single audit
Sok Samenwerkingsovereenkomst
SOVF Stichting Openbare Verlichting Fryslân
SOW Stichting Ondernemersfonds Weststellingwerf
SPUK specifieke uitkering stimulering
Suwinet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SVLO Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
SW Sociale werkvoorziening
SWOT Sterkte-zwakteanalyse
U
UNESCO De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V
VANG Rijks uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof
VFG Vereniging Friese Gemeenten
VKD Vereniging kleine dorpen
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO Voortgezet onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VRF Veiligheidsregio Fryslân
VSO Vaststellingsovereenkomst
VSV Voortijdig schoolverlaters
VTH Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VV Voetbalvereniging
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN Veilig Verkeer Nederland
W
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WNRA Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
WNT Wet Normering Topinkomens
WOW Winkeliers- en Ondernemersvereniging Wolvega
WOZ Waardering Onroerende zaken
WsW Wet sociale Werkvoorziening
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WWB Wet werk en bijstand