Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien

Overzicht kosten overhead

Overhead kosten

De definitie van overhead luidt:
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Bedrijfskosten die direct betrekking hebben op activiteiten die gericht zijn op de externe klant zijn dus geen overhead maar zijn in de betreffende taakvelden opgenomen. Bedrijfskosten die niet direct aan de taakvelden kunnen worden toegerekend zijn de overheadkosten. Dit bestaat uit personele kosten, huisvesting, ICT, communicatie en nog wat overige bedrijfsvoeringskosten.

Toerekening aan kostendekkende activiteiten
Alle directe kosten zijn rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. Voor taakvelden waar kostendekkende tarieven het uitgangspunt zijn, zoals bij de exploitatie afvalinzameling en riolering, wordt een opslag voor de overheadkosten toegepast. De opslag is een percentage van de directe salariskosten. De overhead waarmee wij hebben gerekend is 95%.

De toelichting op de cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Actuele begroting 2019 Primitieve begroting 2019 Verschil begroot - werkelijk
Lasten 13.302 14.101 12.947 799
Baten -5.225 -5.077 -4.948 149
Saldo van lasten en baten -8.077 -9.025 -8.000 -948
Onttrekkingen 0 43 0 43
Saldo mutatie reserves 0 43 0 43

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Per 1 januari 2016 is er de Wet belastingplicht overheidsondernemingen. Dit houdt in dat gemeenten vennootschapsbelasting (Vpb) moeten betalen op het moment dat ze activiteiten uitvoeren waarvoor ze aangemerkt worden als ondernemer.

In 2019 hebben wij voor het eerst aangifte gedaan voor de Vpb.
Dit betreft belaste inkomsten uit afval. Dit is slechts een zeer klein bedrag (€ 162). Voor de grondexploitatie komen we nog steeds niet door de zogenaamde ondernemerspoort (geen fiscale winst) en hoeven daarvoor geen Vpb te betalen.

Zie ook bij de toelichting op de baten en lasten, onderdeel Vennootschapsbelasting.

 

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven

Het taakveld onvoorzien bestaat uit de stelposten voor risicobeheersing, onvoorziene uitgaven en taakstellende bezuinigingen.

De toelichting over de cijfers van 2019 van dit taakveld staat bij de lasten en baten in het onderdeel jaarrekening.

Stelpost algemene risicobeheersing
Beschikking over deze stelpost kan alleen via een raadsbesluit en is uitsluitend bedoeld ter dekking van structurele risico’s die op enig moment werkelijkheid worden.

Stelpost onvoorzien
De post voor onvoorziene incidentele uitgaven. Deze post is bedoeld om jaarlijks onverwachte incidentele tegenvallers op te vangen.