Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Activiteiten Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
Leeswijzer Blz. 10  
Jaarverslag Blz. 11  
Jaarrekening Blz. 12  
Controle verklaring Blz. 13  
Bijlagen Blz. 14  
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 15  
Inleiding Blz. 16  
Resultaat jaarrekening Blz. 17  
Schuldpositie Blz. 18  
Weerstandsvermogen Blz. 19  
Woonlasten Blz. 20  
Covid-19 virus Blz. 21  
Bestemmingsvoorstel Blz. 22  
Overzicht Baten en Lasten Blz. 23  
Toelichting resultaat Blz. 24  
Gemeentefondsuitkering Blz. 25  
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 26  
Lokale heffingen Blz. 27  
Reserves Blz. 28  
Jaarrekening 2019 in één oogopslag Blz. 29  
Jaarrekening in één oogopslag. Blz. 30  
Kerngegevens Blz. 31  
Kerngegevens Blz. 32  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 33  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 34  
Taakvelden Blz. 35  
Beleidsnota's Blz. 36  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 39  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 40  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 41  
Ontwikkelen van voorstellen om efficiënter te vergaderen met meer betrokkenheid van inwoners Blz. 42  
Uitvoering van twee experimenten op het gebied van overheids- en burgerparticipatie Blz. 43  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 44  
Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing Blz. 45  
Uitvoering geven aan griffie jaarplan Blz. 46  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 47  
Een actief communicatiebeleid Blz. 48  
Concerncommunicatie: goed bereik en heldere taal Blz. 49  
Collegecommunicatie: zichtbaar en transparant Blz. 50  
Raadscommunicatie: door en voor inwoners Blz. 51  
Participatie en sociale media: iedereen kan meedoen Blz. 52  
Projectcommunicatie: vertellen en vieren Blz. 53  
Interne communicatie: verbinden en delen Blz. 54  
Gebiedspromotie: samen aan de slag Blz. 55  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 56  
Dorpennetwerk vormt basis voor beleid Blz. 57  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 58  
Het Dorpenfonds als aanjager van initiatieven Blz. 59  
Gebiedswethouders dragen bij aan zichtbaarheid bestuur Blz. 60  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen Blz. 61  
Omgevingsvisie belangrijk kader voor samenwerking Blz. 62  
Nieuwe (digitale) vormen van participatie Blz. 63  
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 64  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 65  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 66  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 67  
Indicatoren Blz. 68  
Beleidsindicatoren Blz. 69  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 70  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 71  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 72  
Programma 1 Veiligheid Blz. 73  
Taakvelden Blz. 74  
Beleidsnota's Blz. 75  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 76  
Doelstellingen Blz. 77  
Beleidsplan integrale veiligheid Blz. 78  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 79  
Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen) Blz. 80  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 81  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 82  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van objectieve veiligheid en criminaliteit Blz. 83  
Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen Blz. 84  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 85  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 86  
Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR) Blz. 87  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 88  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 89  
Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies Blz. 90  
Pilot buurtbemiddeling uitvoeren, volgen en evalueren Blz. 91  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 92  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 93  
Ondersteunen verkeerswerkgroepen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland Blz. 94  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 95  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 96  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 97  
Beleidsindicatoren Blz. 98  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 99  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 100  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 101  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 102  
Taakvelden Blz. 103  
Beleidsnota's Blz. 104  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 105  
Doelstellingen Blz. 106  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 107  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 108  
Project herinrichting De Blesse Blz. 109  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 110  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 111  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 112  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 113  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 114  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 115  
Herinrichting stationsomgeving Blz. 116  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 117  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 118  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 119  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 120  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 121  
Fietspad langs de Linde Blz. 122  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 123  
Uitvoering van fase 2 Blz. 124  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 125  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 126  
Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 127  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 128  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 129  
Programma 3 | Economie Blz. 130  
Programma 3 | Economie Blz. 131  
Taakvelden Blz. 132  
Beleidsnota's Blz. 133  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 134  
Doelstellingen Blz. 135  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 136  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 137  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 138  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 139  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 140  
Breedband in het buitengebied Blz. 141  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 142  
Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega Blz. 143  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 144  
Aanstellen van een centrummanager in Wolvega. Blz. 145  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 146  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 147  
Beleidsindicatoren Blz. 148  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 149  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 150  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 151  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 152  
Taakvelden Blz. 153  
Beleidsnota's Blz. 154  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 155  
Doelstellingen Blz. 156  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 157  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 158  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 159  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 160  
Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 161  
Leerlingenvervoer Blz. 162  
Leerplicht Blz. 163  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 164  
Passend onderwijs Blz. 165  
Volwasseneneducatie Blz. 166  
Voorschoolse voorzieningen Blz. 167  
Beleidsindicatoren Blz. 168  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 169  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 170  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 171  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 172  
Taakvelden Blz. 173  
Beleidsnota's Blz. 174  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 175  
Doelstellingen Blz. 176  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 177  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 178  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 179  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 180  
Buurtsportwerk Blz. 181  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 182  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed Blz. 183  
Beleidsindicatoren Blz. 184  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 185  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 186  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 187  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 188  
Taakvelden Blz. 189  
Beleidsnota's Blz. 190  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 191  
Doelstellingen Blz. 192  
Toegang Sociaal Domein Blz. 193  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 194  
De toegang op orde en doorontwikkeling Blz. 195  
Ontwikkelen preventief en integraal beleid Blz. 196  
Aansluiting onderwijs en jeugd Blz. 197  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 198  
In het tweede deel van Bestemming Noordwolde (2017-2024) ligt de nadruk op projecten binnen het Sociaal domein Blz. 199  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 200  
Inkomensregelingen Blz. 201  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 202  
Beschut werken Blz. 203  
Sociale werkvoorziening (SW) Blz. 204  
Integratie van vluchtelingen Blz. 205  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 206  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 207  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 208  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 209  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 210  
Wmo Blz. 211  
Evaluatie inkoop Wmo Blz. 212  
Waardering en ondersteuning mantelzorgers Blz. 213  
Ontwikkelingen voorliggende- en algemene voorzieningen Blz. 214  
Beleidsindicatoren Blz. 215  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 216  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 217  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 218  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 219  
Taakvelden Blz. 220  
Beleidsnota's Blz. 221  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 222  
Doelstellingen Blz. 223  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 224  
Vitale Regio Noordwolde Blz. 225  
Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân Blz. 226  
Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS) Blz. 227  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 228  
Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 229  
NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021 Blz. 230  
Lokale samenwerking aan Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NIX18 Blz. 231  
Introduceren uitgangspunten Positieve gezondheid Blz. 232  
Gezond voorbeeld Blz. 233  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 234  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 235  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 236  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 237  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 238  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 239  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 240  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 241  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 242  
Werken aan een energie-neutrale gemeente (pijler 1: Energie-neutraal) Blz. 243  
Werken aan een volledige circulaire gemeente (pijler 2: Circulaire Economie) Blz. 244  
Werken aan een klimaat-robuuste gemeente (pijler 3: Klimaat-robuust) Blz. 245  
Beleidsindicatoren Blz. 246  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 247  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 248  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 249  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 250  
Taakvelden Blz. 251  
Beleidsnota's Blz. 252  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 253  
Doelstellingen Blz. 254  
Lindewijk fase II Blz. 255  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 256  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 257  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 258  
Onderzoeken of er nog een nadere fasering moet komen Blz. 259  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 260  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 261  
Rottige Meente Blz. 262  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 263  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 264  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 265  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 266  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 267  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 268  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 269  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 270  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 271  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 272  
Mogelijkheden  aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 273  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 274  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekendmaken Blz. 275  
Implementatie omgevingswet Blz. 276  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 277  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 278  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 279  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 280  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 281  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 282  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 283  
Beleidsindicatoren Blz. 284  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 285  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 286  
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 287  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 288  
Taakvelden Blz. 289  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 290  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 291  
Toelichting Blz. 292  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 293  
Overzicht kosten overhead Blz. 294  
Overhead kosten Blz. 295  
Vennootschapsbelasting Blz. 296  
Vennootschapsbelasting Blz. 297  
Onvoorziene uitgaven Blz. 298  
Onvoorziene uitgaven Blz. 299  
Paragrafen Blz. 300  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 301  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 302  
Inleiding Blz. 303  
Tarievenbeleid 2019 Blz. 304  
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 305  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 306  
Begraafplaatsen Blz. 307  
Kwijtschelding Blz. 308  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 309  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 310  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 311  
Inleiding Blz. 312  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 313  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 314  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 315  
Weerstandsvermogen Blz. 316  
Kengetallen Blz. 317  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 318  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 319  
Beleidsnota's Blz. 320  
Inleiding Blz. 321  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 322  
Wegen Blz. 323  
Groen Blz. 324  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 325  
Openbare verlichting Blz. 326  
Riolering Blz. 327  
Tractiemiddelen Blz. 328  
Gebouwen Blz. 329  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 330  
Paragraaf Financiering Blz. 331  
Paragraaf Financiering Blz. 332  
Inleiding Blz. 333  
De uitgangspunten Blz. 334  
Risicobeheer Blz. 335  
Kasgeldlimiet Blz. 336  
Renterisicobeheer Blz. 337  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 338  
Gemeentefinanciering Blz. 339  
Leningenportefeuille Blz. 340  
Financieringsbehoefte Blz. 341  
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 342  
EMU saldo Blz. 343  
Overige ontwikkelingen Blz. 344  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 345  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 346  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 347  
Rechtmatigheid Blz. 348  
Organisatieontwikkeling Blz. 349  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 350  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 351  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 352  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 353  
Bestuursovereenkomst Blz. 354  
OWO afdelingen Blz. 355  
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) Blz. 356  
Afdeling Beheer en Registratie (B&R) Blz. 357  
Afdeling Bedrijfsvoering Blz. 358  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 359  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 360  
Inleiding Blz. 361  
Visie op verbonden partijen Blz. 362  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 363  
Financieel belang Blz. 364  
Beleidsontwikkelingen enkele samenwerkingsverbanden Blz. 365  
Overzicht verbonden partijen Blz. 366  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 367  
Paragraaf grondbeleid Blz. 368  
Algemeen Blz. 369  
Parameters Blz. 370  
Marketing Blz. 371  
Vennootschapsbelasting Blz. 372  
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Blz. 373  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 374  
Boekwaarde bouwgronden Blz. 375  
Paragraaf Streekagenda Blz. 376  
Paragraaf Streekagenda Blz. 377  
Algemeen Blz. 378  
Financieel Blz. 379  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2019 Blz. 380  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 381  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 382  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 383  
Presentatie- en stelselwijzigingen Blz. 384  
Vaste activa Blz. 385  
Vlottende activa Blz. 386  
Vaste passiva Blz. 387  
Vlottende passiva Blz. 388  
Overzicht van baten en lasten Blz. 389  
Toelichting op de activa Blz. 390  
Vaste activa Blz. 391  
Immateriële vaste activa Blz. 392  
Materiële vaste activa Blz. 393  
Belangrijkste (des)investeringen Blz. 394  
Financiële vaste activa Blz. 395  
Kapitaalverstrekkingen Blz. 396  
Verstrekte leningen Blz. 397  
Vlottende activa Blz. 398  
Voorraden Blz. 399  
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 400  
Grondexploitaties prognose Blz. 401  
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 402  
Liquide middelen Blz. 403  
Overlopende activa Blz. 404  
Toelichting op de passiva Blz. 405  
Vaste passiva Blz. 406  
Eigen vermogen Blz. 407  
Reserves Blz. 408  
Voorzieningen Blz. 409  
Vaste schuld Blz. 410  
Vlottende passiva Blz. 411  
Overlopende passiva Blz. 412  
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 413  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 414  
COVID-19 Blz. 415  
Balans per 31 december 2019 Blz. 416  
Uitgebreide balans activa Blz. 417  
Uitgebreide balans passiva Blz. 418  
Toelichting op de balans per 31 december 2019 Blz. 419  
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 420  
Overzicht baten en lasten Blz. 421  
Overzicht baten en lasten Blz. 422  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 423  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 424  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 425  
Programma 1 Veiligheid Blz. 426  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 427  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 428  
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 429  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 430  
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 431  
Investeringen Blz. 432  
Toelichting op investeringen Blz. 433  
Programma 3 Economie Blz. 434  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 435  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 436  
Programma 4 Onderwijs Blz. 437  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 438  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 439  
Investeringen Blz. 440  
Toelichting op investeringen Blz. 441  
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 442  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 443  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 444  
Investeringen Blz. 445  
Toelichting op investeringen Blz. 446  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 447  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 448  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 449  
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 450  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld baten Blz. 451  
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 452  
Investeringen Blz. 453  
Toelichting op investeringen Blz. 454  
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 455  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 456  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 457  
Investeringen Blz. 458  
Toelichting op investeringen Blz. 459  
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 460  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 461  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 462  
Investeringen Blz. 463  
Toelichting op investeringen Blz. 464  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 465  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 466  
Toelichting Blz. 467  
Overzicht kosten overhead Blz. 468  
Overzicht kosten overhead Blz. 469  
Investeringen Blz. 470  
Toelichting op investeringen Blz. 471  
Vennootschapsbelasting Blz. 472  
Vennootschapsbelasting Blz. 473  
Onvoorziene uitgaven Blz. 474  
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 475  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 476  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 477  
Tabel begrotingsrechtmatigheid Blz. 478  
Toelichting op de tabel begrotingsoverschrijding Blz. 479  
Jaarrekening - overig Blz. 480  
Overzicht incidentele budgetten Blz. 481  
Incidentele Baten Blz. 482  
Incidentele Lasten Blz. 483  
Incidentele middelen van 2019 naar 2020 Blz. 484  
Incidentele middelen 2019 beschikbaar te stellen in 2020 Blz. 485  
Toelichting incidentele middelen 2019 beschikbaar te stellen in 2020 Blz. 486  
Wet WNT Blz. 487  
Wet WNT Blz. 488  
Overzicht Blz. 489  
Schatkistbankieren Blz. 490  
Schatkistbankieren Blz. 491  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 492  
Wat is SISA Blz. 493  
SISA overzichten Blz. 494  
SISA bijlage Blz. 495  
Taakvelden overzicht Blz. 496  
Lasten per taakveld Blz. 497  
Baten per taakveld Blz. 498  
Controle verklaring Blz. 499  
Controle verklaring Blz. 500  
Bijlagen Blz. 501  
Bijlage I: Verstrekte subsidies Blz. 502  
Verstrekte subsidiebedragen Blz. 503  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 504  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 505