Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
Jaarverslag Blz. 7  
Jaarrekening Blz. 8  
Controle verklaring Blz. 9  
Bijlagen Blz. 10  
Jaarrekening op hoofdlijnen Blz. 11  
Inleiding Blz. 12  
Resultaat jaarrekening Blz. 13  
Schuldpositie Blz. 14  
Weerstandsvermogen Blz. 15  
Woonlasten Blz. 16  
Covid-19 virus Blz. 17  
Bestemmingsvoorstel Blz. 18  
Overzicht Baten en Lasten Blz. 19  
Toelichting resultaat Blz. 20  
Gemeentefondsuitkering Blz. 21  
Investeringskredieten (exclusief grondexploitatie) Blz. 22  
Lokale heffingen Blz. 23  
Reserves Blz. 24  
Jaarrekening 2019 in één oogopslag Blz. 25  
Jaarrekening in één oogopslag. Blz. 26  
Kerngegevens Blz. 27  
Kerngegevens Blz. 28  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 29  
Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning Blz. 30  
Taakvelden Blz. 31  
Beleidsnota's Blz. 32  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij de politiek Blz. 35  
Bezoek leerlingen van voortgezet onderwijs aan de gemeente Blz. 36  
Ontwikkelen van voorstellen om burger- en overheidsparticipatie te bevorderen Blz. 37  
Ontwikkelen van voorstellen om efficiënter te vergaderen met meer betrokkenheid van inwoners Blz. 38  
Uitvoering van twee experimenten op het gebied van overheids- en burgerparticipatie Blz. 39  
De gemeenteraad wil zijn positie verstevigen Blz. 40  
Besluitvorming en uitvoering van voorstellen van de werkgroep Bestuurlijke vernieuwing Blz. 41  
Uitvoering geven aan griffie jaarplan Blz. 42  
Faciliteren werkwijze college en raad op bestuurlijke vernieuwing Blz. 43  
Een actief communicatiebeleid Blz. 44  
Concerncommunicatie: goed bereik en heldere taal Blz. 45  
Collegecommunicatie: zichtbaar en transparant Blz. 46  
Raadscommunicatie: door en voor inwoners Blz. 47  
Participatie en sociale media: iedereen kan meedoen Blz. 48  
Projectcommunicatie: vertellen en vieren Blz. 49  
Interne communicatie: verbinden en delen Blz. 50  
Gebiedspromotie: samen aan de slag Blz. 51  
Het faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving (wijken en kernen) Blz. 52  
Dorpennetwerk vormt basis voor beleid Blz. 53  
Het combineren van nieuwe initiatieven met bestaande/geplande werkzaamheden blijft een belangrijk uitgangspunt in de samenwerking met de dorpen Blz. 54  
Het Dorpenfonds als aanjager van initiatieven Blz. 55  
Gebiedswethouders dragen bij aan zichtbaarheid bestuur Blz. 56  
De Vereniging Kleine Dorpen (VKD) speelt een belangrijke rol in het stroomlijnen van de contacten tussen gemeente en dorpen Blz. 57  
Omgevingsvisie belangrijk kader voor samenwerking Blz. 58  
Nieuwe (digitale) vormen van participatie Blz. 59  
Proces doorontwikkeling organisatie met PIM op expeditie Blz. 60  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 61  
Beleidsplan (digitale) dienstverlening Blz. 62  
Wij doen mee aan een landelijke benchmark voor de dienstverlening Blz. 63  
Indicatoren Blz. 64  
Beleidsindicatoren Blz. 65  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 66  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 67  
Programma 1 | Veiligheid Blz. 68  
Programma 1 Veiligheid Blz. 69  
Taakvelden Blz. 70  
Beleidsnota's Blz. 71  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 72  
Doelstellingen Blz. 73  
Beleidsplan integrale veiligheid Blz. 74  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van criminele jeugd/individuele probleemjongeren Blz. 75  
Aanpak overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugd(groepen) Blz. 76  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de brandveiligheid Blz. 77  
Wij volgen de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio nauwlettend en brengen onze prioriteiten in Blz. 78  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van objectieve veiligheid en criminaliteit Blz. 79  
Werken aan bewustwording van risico’s en eigen verantwoordelijkheid om onder andere woninginbraken te voorkomen Blz. 80  
Toepassen maatregelen uit de Wet tijdelijk huisverbod Blz. 81  
Continueren buurt-/wijk whatsappgroepen Blz. 82  
Uitvoeren Digitaal Opkopers Register (DOR) Blz. 83  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van de sociale kwaliteit woon- en leefomgeving Blz. 84  
Samenwerking met het veiligheidshuis Blz. 85  
Inzetten van professionele mediation bij zwaarder geëscaleerde burenruzies Blz. 86  
Pilot buurtbemiddeling uitvoeren, volgen en evalueren Blz. 87  
De gemeente is een veilige samenleving op het gebied van verkeersveiligheid Blz. 88  
Uitvoering geven aan het Manifest Verkeersveiligheid Fryslân dat betrekking heeft op het veld van integrale veiligheid Blz. 89  
Ondersteunen verkeerswerkgroepen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland Blz. 90  
Rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 91  
Participeren en volgen van opleidingen, trainingen en oefeningen Blz. 92  
De gemeente geeft invulling aan de regionale afspraken over de expertteams Blz. 93  
Beleidsindicatoren Blz. 94  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 95  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 96  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 97  
Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 98  
Taakvelden Blz. 99  
Beleidsnota's Blz. 100  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 101  
Doelstellingen Blz. 102  
Kwaliteit (onderhoudsniveau) openbare ruimte Blz. 103  
Bepalen van het gewenste kwaliteitsniveau openbare ruimte Blz. 104  
Project herinrichting De Blesse Blz. 105  
Opstellen van een ontwerp voor de herinrichting Blz. 106  
Uitvoering geven aan de herinrichting De Blesse Blz. 107  
Autoluwe Lycklamaweg met veilige spoorwegovergang langzaam verkeer Blz. 108  
Plan opstellen voor de herinrichting van de Lycklamaweg Blz. 109  
Samenwerken met NS/Prorail voor een veiligere spoorwegovergang Blz. 110  
Uitvoering geven aan herinrichting Lycklamaweg Blz. 111  
Herinrichting stationsomgeving Blz. 112  
Notitie veilig landbouwverkeer Blz. 113  
Overleg met de agrarische sector en de bewoners Blz. 114  
Bepalen vervolgstappen om te komen tot grotere verkeersveiligheid Blz. 115  
Hoofdverkeersstructuur Wolvega en Noordwolde Blz. 116  
Uitvoeren geplande werkzaamheden infrastructuur Blz. 117  
Fietspad langs de Linde Blz. 118  
Verbetering van het fietspad langs de Linde Blz. 119  
Uitvoering van fase 2 Blz. 120  
Grond aankopen voor fase 3 Blz. 121  
Het herstellen en versterken van groenstructuren ter behoud van de herkenbaarheid van de identiteit van het huidige kleinschalige landschap in Zuidoost Friesland Blz. 122  
Door het uitvoeren van het project Dorpen, landschap en biodiversiteit wordt het oorspronkelijk project Dorpen in het groen uitgevoerd Blz. 123  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 124  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 125  
Programma 3 | Economie Blz. 126  
Programma 3 | Economie Blz. 127  
Taakvelden Blz. 128  
Beleidsnota's Blz. 129  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 130  
Doelstellingen Blz. 131  
Aanpak versterken lokale economie Blz. 132  
Intensiveren bedrijfscontacten Blz. 133  
Onderzoeken op welke manier wij kunnen meten hoe de ondernemers de dienstverlening van de gemeente waarderen. Blz. 134  
Onderzoeken of een vestigingspremie helpt om nieuwe bedrijven aan te trekken. Blz. 135  
Actieve promotie van beschikbare bedrijfskavels. Blz. 136  
Breedband in het buitengebied Blz. 137  
In overleg met marktpartijen over de aanleg en voorwaarden. Blz. 138  
Versterken (kern-) winkelstructuur Wolvega Blz. 139  
Samen met de ondernemers een duidelijke visie opstellen. Blz. 140  
Aanstellen van een centrummanager in Wolvega. Blz. 141  
Onderzoeken hoe we de klanttevredenheid in het winkelgebied kunnen meten. Blz. 142  
Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de aanpak van het centrum. Blz. 143  
Beleidsindicatoren Blz. 144  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 145  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 146  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 147  
Programma 4 | Onderwijs Blz. 148  
Taakvelden Blz. 149  
Beleidsnota's Blz. 150  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
Duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 153  
Brede scholen, multifunctionele accommodaties en integrale kindcentra Blz. 154  
Versterken van de educatieve infrastructuur waarbij sprake is van een evenwichtige spreiding over de gemeente Blz. 155  
Goede schoolloopbaan voor iedereen: zoveel mogelijk leerlingen en cursisten hebben een doorlopende schoolloopbaan Blz. 156  
Internationale schakelklas (voortgezet onderwijs) Blz. 157  
Leerlingenvervoer Blz. 158  
Leerplicht Blz. 159  
Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 160  
Passend onderwijs Blz. 161  
Volwasseneneducatie Blz. 162  
Voorschoolse voorzieningen Blz. 163  
Beleidsindicatoren Blz. 164  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 165  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 166  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 167  
Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 168  
Taakvelden Blz. 169  
Beleidsnota's Blz. 170  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 171  
Doelstellingen Blz. 172  
Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen Blz. 173  
Het bevorderen, stimuleren, subsidiëren en faciliteren van culturele activiteiten in de gemeente Blz. 174  
Het bevorderen van sport en bewegen Blz. 175  
Op maatschappelijk niveau draagt sport en bewegen bij aan de leefbaarheid in een dorp of buurt Blz. 176  
Buurtsportwerk Blz. 177  
Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf Blz. 178  
Het participeren in het UNESCO dossier 'Koloniën van Weldadigheid' op weg naar Werelderfgoed Blz. 179  
Beleidsindicatoren Blz. 180  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 181  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 182  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 183  
Programma 6 | Sociaal domein Blz. 184  
Taakvelden Blz. 185  
Beleidsnota's Blz. 186  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 187  
Doelstellingen Blz. 188  
Toegang Sociaal Domein Blz. 189  
Een sluitende aanpak jeugd- en kindzorg Blz. 190  
De toegang op orde en doorontwikkeling Blz. 191  
Ontwikkelen preventief en integraal beleid Blz. 192  
Aansluiting onderwijs en jeugd Blz. 193  
Investeren in de verbetering van de leefbaarheid van Noordwolde Blz. 194  
In het tweede deel van Bestemming Noordwolde (2017-2024) ligt de nadruk op projecten binnen het Sociaal domein Blz. 195  
Participatie van inwoners, met een nadruk op zelfredzaamheid en economische participatie van kwetsbare groepen Blz. 196  
Inkomensregelingen Blz. 197  
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Blz. 198  
Beschut werken Blz. 199  
Sociale werkvoorziening (SW) Blz. 200  
Integratie van vluchtelingen Blz. 201  
Proactieve aanpak voor participatie Blz. 202  
Sociale samenhang en leefbaarheid (fysieke en sociale voorzieningen) in de dorpen Blz. 203  
Ter vergroting van de sociale samenhang heeft de gemeente Weststellingwerf gebiedsteams ingericht Blz. 204  
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale netwerken Blz. 205  
Om de resultaten van de gebiedsteams te kunnen meten, worden nieuwe (kwaliteit)meetinstrumenten ontwikkeld Blz. 206  
Wmo Blz. 207  
Evaluatie inkoop Wmo Blz. 208  
Waardering en ondersteuning mantelzorgers Blz. 209  
Ontwikkelingen voorliggende- en algemene voorzieningen Blz. 210  
Beleidsindicatoren Blz. 211  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 212  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 213  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 214  
Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu Blz. 215  
Taakvelden Blz. 216  
Beleidsnota's Blz. 217  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 218  
Doelstellingen Blz. 219  
Gezondheidsbescherming en -bevordering van inwoners Blz. 220  
Vitale Regio Noordwolde Blz. 221  
Afspraken Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)/Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Fryslân Blz. 222  
Aanpak gezondheidsverschillen (GIDS) Blz. 223  
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Blz. 224  
Integraal gezondheidsbeleid en omgeving Blz. 225  
NIX18/Drank-en Horecawet 2018-2021 Blz. 226  
Lokale samenwerking aan Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en NIX18 Blz. 227  
Introduceren uitgangspunten Positieve gezondheid Blz. 228  
Gezond voorbeeld Blz. 229  
Goede milieukwaliteit van de woon- en leefomgeving Blz. 230  
Adequaat uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Fysieke leefomgeving Blz. 231  
Uitvoering geven aan het gemeentelijk Rioleringsplan Blz. 232  
Uitvoering geven aan het besluit Bodemkwaliteit en het daaraan gerelateerde gemeentelijk Bodembeheersplan Blz. 233  
Uitvoeren van integrale milieucontroles bij bedrijven Blz. 234  
Adequaat toezicht en handhaving op de naleving milieuregelgeving op basis van wettelijke kwaliteitscriteria Blz. 235  
Van klimaatakkoord Parijs naar een duurzaam Weststellingwerf Blz. 236  
Binnen de zich aandienende mogelijkheden uitvoering geven aan het klimaat- en duurzaamheidsbeleid Blz. 237  
Werken aan een duurzaam Weststellingwerf Blz. 238  
Werken aan een energie-neutrale gemeente (pijler 1: Energie-neutraal) Blz. 239  
Werken aan een volledige circulaire gemeente (pijler 2: Circulaire Economie) Blz. 240  
Werken aan een klimaat-robuuste gemeente (pijler 3: Klimaat-robuust) Blz. 241  
Beleidsindicatoren Blz. 242  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 243  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 244  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 245  
Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 246  
Taakvelden Blz. 247  
Beleidsnota's Blz. 248  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 249  
Doelstellingen Blz. 250  
Lindewijk fase II Blz. 251  
Het moederplan Lindewijk gebruiken we als basis voor een concept stedenbouwkundige opzet voor Lindewijk deelgebied 2. Blz. 252  
In overleg met instanties en inwoners de stedenbouwkundige opzet verder uitwerken Blz. 253  
De nieuwe stedenbouwkundige opzet financieel doorrekenen Blz. 254  
Onderzoeken of er nog een nadere fasering moet komen Blz. 255  
Op basis van de nieuwe stedenbouwkundige opzet een bestemmingsplan opstellen Blz. 256  
De daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden afstemmen op het tempo van grondverkoop in fase I Blz. 257  
Rottige Meente Blz. 258  
Samenwerking met Nationaal Park Weerribben - De Wieden om ook Rottige Meente onderdeel te laten zijn van de promotie van het nationaal Park Blz. 259  
In gesprek met de gemeente Steenwijkerland om aan te haken bij ontwikkelingen in gebied Weerribben - de Wieden Blz. 260  
In samenspraak met de inwoners de gebiedsopgave verder uitvoeren Blz. 261  
Het geografische gebied Driewegsluis ontwikkelen als recreatieve poort van Friesland en Overijssel Blz. 262  
Het projectplan ErVaren en Turf verder uitvoeren Blz. 263  
Uitwerken omgevingsvisie Blz. 264  
Dorpen stimuleren om een dorpsvisie op te stellen Blz. 265  
Model opstellen voor een maatschappelijk contract Blz. 266  
Maatschappelijke contracten afsluiten met de dorpen op basis van hun dorpsvisie Blz. 267  
Weststellingwerf Stellingen verder concretiseren op basis van aanvragen Blz. 268  
Mogelijkheden  aanbieden voor het instellen van een omgevingspanel bij initiatieven Blz. 269  
Platform opstellen voor ondersteuning bij vraagstukken in de dorpen Blz. 270  
Samenwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de Omgevingsvisie bekendmaken Blz. 271  
Implementatie omgevingswet Blz. 272  
Samenwerken in OWO verband voor de invoering van de Omgevingswet Blz. 273  
Medewerkers bijscholen voor nieuwe wetgeving Blz. 274  
Onderzoeken of de gemeentelijke regelgeving geschikt is voor de Omgevingswet Blz. 275  
Een ruimtelijk beleid dat mogelijkheden biedt om snel en efficiënt te kunnen inspelen op ontwikkelingen en initiatieven Blz. 276  
Wij beoordelen alle nieuwe regelgeving op de mogelijkheden om snel en efficiënt te kunnen inspelen op vragen van inwoners Blz. 277  
Voor de diverse doelgroepen voldoende woningen en/of bouwmogelijkheden beschikbaar binnen een acceptabele termijn Blz. 278  
In overleg met de corporaties komen tot prestatie afspraken ten aanzien van renovatie, nieuwbouw en toewijzingsregels van woningen Blz. 279  
Beleidsindicatoren Blz. 280  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 281  
Toelichting - Wat mag het kosten Blz. 282  
Overzicht | algemene dekkingsmiddelen Blz. 283  
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Blz. 284  
Taakvelden Blz. 285  
Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid Blz. 286  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 287  
Toelichting Blz. 288  
Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien Blz. 289  
Overzicht kosten overhead Blz. 290  
Overhead kosten Blz. 291  
Vennootschapsbelasting Blz. 292  
Vennootschapsbelasting Blz. 293  
Onvoorziene uitgaven Blz. 294  
Onvoorziene uitgaven Blz. 295  
Paragrafen Blz. 296  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 297  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 298  
Inleiding Blz. 299  
Tarievenbeleid 2019 Blz. 300  
Tabel opbrengst belangrijkste heffingen Blz. 301  
Totaalopbrengst van de belangrijkste heffingen Blz. 302  
Begraafplaatsen Blz. 303  
Kwijtschelding Blz. 304  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 305  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 306  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Blz. 309  
Inventarisatie weerstandscapaciteit Blz. 310  
Inventarisatie van de risico’s en getroffen beheersmaatregelen Blz. 311  
Weerstandsvermogen Blz. 312  
Kengetallen Blz. 313  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 314  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 315  
Beleidsnota's Blz. 316  
Inleiding Blz. 317  
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte Blz. 318  
Wegen Blz. 319  
Groen Blz. 320  
Bruggen, waterwegen en kades Blz. 321  
Openbare verlichting Blz. 322  
Riolering Blz. 323  
Tractiemiddelen Blz. 324  
Gebouwen Blz. 325  
Beschikbare middelen voor het onderhoud Blz. 326  
Paragraaf Financiering Blz. 327  
Paragraaf Financiering Blz. 328  
Inleiding Blz. 329  
De uitgangspunten Blz. 330  
Risicobeheer Blz. 331  
Kasgeldlimiet Blz. 332  
Renterisicobeheer Blz. 333  
Kredietrisico op verstrekte gelden en gegarandeerde leningen Blz. 334  
Gemeentefinanciering Blz. 335  
Leningenportefeuille Blz. 336  
Financieringsbehoefte Blz. 337  
Rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie Blz. 338  
EMU saldo Blz. 339  
Overige ontwikkelingen Blz. 340  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 341  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 342  
Informatieveiligheid en privacy Blz. 343  
Rechtmatigheid Blz. 344  
Organisatieontwikkeling Blz. 345  
Uitvoering Human Resources Management (HRM) Blz. 346  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 347  
Paragraaf OWO-samenwerking Blz. 348  
Continueren en door ontwikkelen OWO-samenwerking Blz. 349  
Bestuursovereenkomst Blz. 350  
OWO afdelingen Blz. 351  
Afdeling Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH) Blz. 352  
Afdeling Beheer en Registratie (B&R) Blz. 353  
Afdeling Bedrijfsvoering Blz. 354  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 355  
Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 356  
Inleiding Blz. 357  
Visie op verbonden partijen Blz. 358  
Zeggenschap in de praktijk Blz. 359  
Financieel belang Blz. 360  
Beleidsontwikkelingen enkele samenwerkingsverbanden Blz. 361  
Overzicht verbonden partijen Blz. 362  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 363  
Paragraaf grondbeleid Blz. 364  
Algemeen Blz. 365  
Parameters Blz. 366  
Marketing Blz. 367  
Vennootschapsbelasting Blz. 368  
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Blz. 369  
Bouwgrond in exploitatie (BIE) Blz. 370  
Boekwaarde bouwgronden Blz. 371  
Paragraaf Streekagenda Blz. 372  
Paragraaf Streekagenda Blz. 373  
Algemeen Blz. 374  
Financieel Blz. 375  
Jaarrekening - Balans per 31 december 2019 Blz. 376  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 377  
Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling Blz. 378  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 379  
Presentatie- en stelselwijzigingen Blz. 380  
Vaste activa Blz. 381  
Vlottende activa Blz. 382  
Vaste passiva Blz. 383  
Vlottende passiva Blz. 384  
Overzicht van baten en lasten Blz. 385  
Toelichting op de activa Blz. 386  
Vaste activa Blz. 387  
Immateriële vaste activa Blz. 388  
Materiële vaste activa Blz. 389  
Belangrijkste (des)investeringen Blz. 390  
Financiële vaste activa Blz. 391  
Kapitaalverstrekkingen Blz. 392  
Verstrekte leningen Blz. 393  
Vlottende activa Blz. 394  
Voorraden Blz. 395  
Boekwaarden grondexploitaties Blz. 396  
Grondexploitaties prognose Blz. 397  
Uitzettingen < 1 jaar Blz. 398  
Liquide middelen Blz. 399  
Overlopende activa Blz. 400  
Toelichting op de passiva Blz. 401  
Vaste passiva Blz. 402  
Eigen vermogen Blz. 403  
Reserves Blz. 404  
Voorzieningen Blz. 405  
Vaste schuld Blz. 406  
Vlottende passiva Blz. 407  
Overlopende passiva Blz. 408  
Vooruit ontvangen doeluitkeringen Blz. 409  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 410  
COVID-19 Blz. 411  
Balans per 31 december 2019 Blz. 412  
Uitgebreide balans activa Blz. 413  
Uitgebreide balans passiva Blz. 414  
Toelichting op de balans per 31 december 2019 Blz. 415  
Jaarrekening - Overzicht van baten en lasten Blz. 416  
Overzicht baten en lasten Blz. 417  
Overzicht baten en lasten Blz. 418  
Programma 0 Bestuur en Ondersteuning Blz. 419  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 420  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 421  
Programma 1 Veiligheid Blz. 422  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 423  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 424  
Programma 2 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Blz. 425  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 426  
Toelichting hoeveel heeft het gekost Blz. 427  
Investeringen Blz. 428  
Toelichting op investeringen Blz. 429  
Programma 3 Economie Blz. 430  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 431  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 432  
Programma 4 Onderwijs Blz. 433  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 434  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 435  
Investeringen Blz. 436  
Toelichting op investeringen Blz. 437  
Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 438  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 439  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 440  
Investeringen Blz. 441  
Toelichting op investeringen Blz. 442  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 443  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 444  
Lasten, gegroepeerd naar beleidsveld Blz. 445  
Toelichting lasten hoeveel heeft het gekost? Blz. 446  
Baten, gegroepeerd naar beleidsveld baten Blz. 447  
Toelichting baten hoeveel heeft het gekost? Blz. 448  
Investeringen Blz. 449  
Toelichting op investeringen Blz. 450  
Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Blz. 451  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 452  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 453  
Investeringen Blz. 454  
Toelichting op investeringen Blz. 455  
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing Blz. 456  
Hoeveel heeft het gekost? Blz. 457  
Toelichting hoeveel heeft het gekost? Blz. 458  
Investeringen Blz. 459  
Toelichting op investeringen Blz. 460  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 461  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 462  
Toelichting Blz. 463  
Overzicht kosten overhead Blz. 464  
Overzicht kosten overhead Blz. 465  
Investeringen Blz. 466  
Toelichting op investeringen Blz. 467  
Vennootschapsbelasting Blz. 468  
Vennootschapsbelasting Blz. 469  
Onvoorziene uitgaven Blz. 470  
Tabel onvoorziene uitgaven Blz. 471  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 472  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 473  
Tabel begrotingsrechtmatigheid Blz. 474  
Toelichting op de tabel begrotingsoverschrijding Blz. 475  
Jaarrekening - overig Blz. 476  
Overzicht incidentele budgetten Blz. 477  
Incidentele Baten Blz. 478  
Incidentele Lasten Blz. 479  
Incidentele middelen van 2019 naar 2020 Blz. 480  
Incidentele middelen 2019 beschikbaar te stellen in 2020 Blz. 481  
Toelichting incidentele middelen 2019 beschikbaar te stellen in 2020 Blz. 482  
Wet WNT Blz. 483  
Wet WNT Blz. 484  
Overzicht Blz. 485  
Schatkistbankieren Blz. 486  
Schatkistbankieren Blz. 487  
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Blz. 488  
Wat is SISA Blz. 489  
SISA overzichten Blz. 490  
SISA bijlage Blz. 491  
Taakvelden overzicht Blz. 492  
Lasten per taakveld Blz. 493  
Baten per taakveld Blz. 494  
Controle verklaring Blz. 495  
Controle verklaring Blz. 496  
Bijlagen Blz. 497  
Bijlage I: Verstrekte subsidies Blz. 498  
Verstrekte subsidiebedragen Blz. 499  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 500  
Bijlage II: Lijst met afkortingen Blz. 501  
Publicatiedatum: 29-05-2020

Inhoud