Voorwoord

Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad van Weststellingwerf,

In deze jaarstukken verantwoorden wij het jaar 2019, het tweede jaar van de bestuursperiode 2018-2022. We hebben dit boekjaar afgesloten met een rekeningresultaat na resultaatbestemming van € 0.

Meevallers en tegenvallers
Bij de najaarsnota werd een negatief rekeningresultaat verwacht van € 691.000. Ten opzichte hiervan hebben we een aantal incidentele tegenvallers moeten inboeken. Dit komt onder andere door een eenmalige storting in de voorziening voor (oud) wethouders. Ook zijn de totale kosten voor leerlingenvervoer, Jeugd en Wmo hoger dan gedacht bij de najaarsnota. Over de gevolgen daarvan informeren wij u bij de voorjaarsnota 2020.
Daarnaast is de terugbetalingsverplichting voor de afgelopen jaren ontvangen precariobelasting van bijna € 11 miljoen komen te vervallen. Hierdoor is het bedrag voor resultaatbestemming € 8.436.000. Zonder deze incidentele meevaller zou het rekeningresultaat € 2.371.000 negatief geweest. U heeft bij de begroting 2020 aangegeven de precariobelasting in te willen zetten voor de investeringsambities en daarom stellen wij voor het genoemde bedrag voor resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve investeringsambities. Zo houden we ook onze algemene reserve op peil voor de risico's die op ons afkomen.

Corona
Een van de grote onzekerheden is de impact van het COVID-19 (Corona) virus. We sluiten onze ogen niet voor wat momenteel om ons heen gebeurt. Ondanks dat dit geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019 geeft, heeft het naar verwachting wel impact op veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn, is nu nog niet te overzien.

De kracht van Samen en Doen!
Dit voorjaar stond de Midterm Review gepland (een tussenbalans met stand van zaken van de geplande doelstellingen van het collegeprogramma 2018-2022 ‘Weststellingwerf, de kracht van Samen en Doen!’ ) Deze tussentijdse balans zal, als gevolg van Corona, later dit jaar worden opgemaakt. Uiteraard hebben we niet stilgezeten en zijn ook in 2019 binnen de vier thema’s Bestuurlijke vernieuwing, Mensen, Werk en Wonen, Leefomgeving de nodige resultaten geboekt. Om bijvoorbeeld te noemen:

 • Fietspad langs de Linde fase 1
 • Vaststellen omgevingsvisie
 • Opening Griffioenpark 3
 • Open dag gemeentehuis
 • Maatschappelijk contract Nijeholtpade
 • Ondernemersbijeenkomsten
 • Impulsvoorbereidingen Winkelcentrum Wolvega
 • Herinrichting Stationsomgeving
 • Lokaal Sport- en Beweegakkoord
 • OWO-beleidsplan V(ergunningen),T(oezicht) en H(andhaving)
 • Ontwikkeling Lindewijk deelgebied 2
 • Doorontwikkeling transformatie Sociaal Domein
 • Aanbesteding WMO
 • Start Regionale Energie Strategie

Investeringsambities
De dekking van de projecten in de investeringsagenda (totaal bijna € 13 miljoen) is met het vervallen van de terugbetalingsverplichting precariobelasting een stuk dichterbij gekomen. Wij vinden dat ook in moeilijke tijden de mogelijkheden die we hebben, benut kunnen worden om te blijven investeren en de economie te stimuleren. Uiteraard houden wij rekening met alle onzekerheden die op ons afkomen en zorgen we dat ons weerstandsvermogen op peil blijft. Wij komen bij de meerjarenbegroting 2021-2024 met financiële voorstellen bij u terug.

Financiën op orde
Terugkijkend op 2019 kunnen we concluderen dat de totale woonlasten en gemeentelijke heffingen voor onze inwoners niet gestegen zijn en Weststellingwerf dankzij forse aflossingen op de schulden in de afgelopen jaren, behoorlijk vet op de botten heeft gekregen en de financiën op orde heeft.

Wij willen iedereen bedanken die ook dit jaar heeft bijgedragen om de ambities te verwezenlijken! We kijken met vertrouwen uit naar wat de samenwerking met u en de samenleving Weststellingwerf gaat brengen.

Wolvega, 29 mei 2020.

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf.