Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Portefeuillehouder(s) Hoen en Jongebloed
Organisatie Sociaal domein, Ruimte

Taakvelden

  • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
  • Cultureel erfgoed
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Media
  • Musea
  • Sportaccommodaties
  • Sportbeleid en activering

Actuele ontwikkelingen en gerealiseerd beleid

Onderhoud speeltuinen
Met de inspecties van de speelplekken is in beeld gebracht welke speelplekken de komende jaren aan vervanging toe zijn. Bij de uitvoering worden omwonenden betrokken. Vanuit de gemeente is inclusief spelen een uitgangspunt, zodat alle kinderen, met en zonder beperking, kunnen spelen op de speelplekken. In 2019 is de speelplek aan de Margrietstraat vernieuwd. De inrichting met nieuwe speeltoestellen is in overleg met omwonenden uitgevoerd. Bij de inrichting is rekening gehouden met inclusief spelen. In Langelille is de gehele speelplek voorzien van een nieuwe valondergrond.

Sportstimulering
In 2019 was Weststellingwerf de eerste Friese gemeente die een Lokaal Akkoord Sport en Bewegen heeft opgesteld met sportverenigingen, beweegaanbieders, scholen en andere lokale partners. Bij de eerste verkenning in januari 2019 waren maar liefst 51 partijen aanwezig. In dit akkoord staan de volgende drie thema's centraal:

  1. inclusief sporten en bewegen
  2. vitale sport- en beweegaanbieders
  3. van jongs af aan vaardig in bewegen

Daar gaan we de komende jaren samen met onze partners aan werken. 

BTW-aftrek onderhoud sportaccommodaties
Per 1 januari 2019 kunnen gemeenten niet meer de btw aftrekken van kosten voor het onderhoud van sportaccommodaties. Hiervoor in de plaats is een specifieke uitkering beschikbaar gekomen. Er zit echter een plafond aan het bedrag wat alle gemeenten gezamenlijk uitgekeerd kunnen krijgen. De afrekening 2019 heeft nog niet plaats gevonden.

Kantine Sportcomplex de Steense
Vanaf september 2019 is door het college gekozen om de kantine van sportcomplex de Steense in eigen beheer te nemen. Dit als pilot, vooralsnog voor de duur van één jaar. De resultaten en verwachtingen van deze exploitatie worden in het voorjaar 2020 geëvalueerd. De exploitatie heeft verschillende positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Sportclubs en bezoekers zijn geïnterviewd over hun gebruikerservaringen. Deze ervaringen zullen we gebruiken als informatie voor het raadsvoorstel over de toekomst van de kantine van Sportcomplex de Steense.

Koloniën van Weldadigheid
Naar aanleiding van het besluit van het Unesco Werelderfgoedcomité over de Koloniën van Weldadigheid, is in 2019 het dossier grotendeels herschreven. Ook is er een nieuwe adviesmissie van ICOMOS (het wetenschappelijk adviesorgaan van Unesco) in het gebied geweest. Naar aanleiding van het advies van ICOMOS is in de 2e helft van 2019 het dossier nog verder aangepast en aangescherpt. Inmiddels is het in 2020 weer ingediend en zal er opnieuw een besluit worden genomen door het Werelderfgoedcomité.

Het bieden, versterken en stimuleren van culturele activiteiten en voorzieningen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Het collegeprogramma heeft als opdracht om te komen tot het versterken van kunst en cultuur in Weststellingwerf. De prestatieafspraken en activiteiten in 2019 zijn hierop gericht geweest. Met de kunst en cultuur activiteiten in 2019 zijn de sociale binding en sociale structuur versterkt. Dit is van invloed op de identiteit van de bevolking. Cultuurbevordering en het versterken en het stimuleren van culturele activiteiten zijn daarmee een belangrijk instrument gebleken voor onze gemeente om uitvoering te geven aan de doelstelling. Culturele activiteiten en het culturele klimaat in de gemeente zijn daarbij gericht geweest op zowel de beoefenaar als de bezoeker.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Het bevorderen van sport en bewegen

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In 2019 hebben we steeds meer de verbinding gezocht tussen sport en maatschappelijke beleidsdoelstellingen. We zijn ons steeds meer bewust van de overlap tussen sport, gezondheid en participatie. Meer bewegen betekent een gezonder lichaam, maar vergroot ook de sociale gezondheid en participatie.

Ook hebben we sportverenigingen ondersteund bij (groot) onderhoud en het toekomstbestendig maken van sportaccommodaties. Wij ondersteunen hen actief in het vergroten van hun maatschappelijke rol.

De gemeente heeft het initiatief genomen om met partners een sportplatform op te zetten. Dit heeft eind 2019 geleid tot een Lokaal Akkoord Sport en Bewegen.

Al deze ontwikkelingen zijn actief begeleid door de beleidsmedewerker sport. Deze functie is in 2019 toegevoegd aan de organisatie.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Bevorderen recreatie en toerisme Weststellingwerf

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? 

In samenwerking met de toeristische sector versterken we de kwantiteit en kwaliteit van het recreatieve en toeristische aanbod van voorzieningen in de gemeente, onder meer door de initiatieven vanuit de recreatiesector te stimuleren. Daarnaast werkt Weststellingwerf samen in regioverband met de 4 gemeenten van Zuidoost Friesland, onder meer in het regioproject ErVaren en Turf.

In Weststellingwerf zijn rustpunten gerealiseerd, maar ook routes ontwikkeld aan de hand van het fiets- en wandelknooppuntensysteem, zowel in Zuidoost Friesland als in het gebied van de Koloniën van Weldadigheid.

Uit het budget Recreatie en toerisme beleid is de jaarlijkse bijdrage betaald voor de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap de Marrekrite, de provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân en het regioprojectplan ErVaren en Turf.

In 2019 is de kiosk bij de Spokeplas gedurende de zomerperiode weer open geweest. Dit is gerealiseerd in samenwerking met de dagbesteding Spokedam en Staatsbosbeheer.

Ten aanzien van het budget Promotieplan recreatie en toerisme is een deel ingezet op basis van de adviezen van het Platform Recreatie en Toerisme aan promotieactiviteiten en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe recreatieve routes.

De rest van het budget is niet besteed in 2019 omdat ideeën en activiteiten zich nog in een voorbereidende fase bevonden. Er wordt samen met de sector gewerkt aan ideeontwikkeling en draagvlak voor verschillende toeristische producten en activiteiten die zijn beslag zullen krijgen in en na 2020, maar dit heeft zich in 2019 niet vertaald in kosten en uitgaven.

Hebben we gedaan wat we wilden doen?

Beleidsindicatoren

    Gemeente Nederland
Beleidsindicatoren vanuit het rijk  Eenheid 2016
2016
Niet sporters % Niet sporters 57,2% 48,7%
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl - Deze tabel wordt elke vier jaar geactualiseerd.

Hoeveel heeft het gekost?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Rekening 2019 Actuele begroting 2019 Primitieve begroting 2019 Verschil begroot - werkelijk
Lasten
Totaal Lasten 3.346 3.437 3.360 91
Baten
Totaal Baten -612 -554 -482 58
Onttrekkingen
Totaal Onttrekkingen 3 20 0 17

Toelichting hoeveel heeft het gekost?

De toelichting op deze cijfers staat bij het onderdeel jaarrekening, overzicht van baten en lasten, programma 5.